Gå til indhold

September 2022

I temanyhedsbrevet Nyt om Børn for september kan du læse to principmeddelelser og tre nye undersøgelser; en om anbringelser i netværksplejefamilier, en om det nye koncept om minianalyser og en om børnesagsbarometret. Og så giver vi dig et overblik over Ankestyrelsens kommende kurser på børneområdet.

Ankestyrelsens principmeddelelse 29-22 om forældrebetaling - anbringelse uden for hjemmet - krav til begrundelsen - interne retningslinjer
Principmeddelelsen fastslår, at forældre til børn, der er anbragt uden for hjemmet, har pligt til at bidrage til udgifterne ved barnets ophold i forhold til deres indkomstgrundlag. Kommunen kan helt eller delvist fritage forældrene for betalingen. I betalingsbekendtgørelsen er der opstillet eksempler på forhold hos barnet, den unge eller, forældrene, som kan begrunde en hel eller delvis fritagelse for betalingen. Bestemmelserne er ikke udtømmende, og der kan derfor være andre saglige grunde til, at kommunen kan give hel eller delvis fritagelse for betalingen.
Læs principmeddelelsen her

Ankestyrelsens principmeddelelse 26-22 om børnetilskud - enlig forsørger - gift - faktisk adskilt - uoverensstemmelse - CPR
Principmeddelelsen fastslår, at når Udbetaling Danmark skal vurdere, om borger er enlig forsørger, tages der udgangspunkt i oplysningen om borgers civilstand i Det Centrale Personregister (CPR). Hvis borger ikke er registreret som gift, kan borger få børnetilskud som enlig forsørger, medmindre borger er samlevende. Om borger reelt er enlig eller samlevende beror på en konkret, samlet vurdering af alle forhold i sagen.
Læs principmeddelelsen her

Anbringelser i netværksplejefamilier – kommuners erfaringer og eksempler på god praksis
Ankestyrelsen har undersøgt kommuners erfaringer med anbringelse af børn og unge i netværksplejefamilier i Danmark. Formålet med undersøgelsen er bl.a. at samle op på den praksis, som kommunerne vurderer til at fungere bedst i deres arbejde med anbringelser i netværksplejefamilier.
I undersøgelsen ser vi bl.a. på, hvilke overvejelser kommunerne gør sig, når de vurderer, om et barn eller en ung skal anbringes i en netværksplejefamilie frem for en anden type plejefamilie. Vi ser også på, hvilke barrierer kommunerne oplever for brugen af netværksplejefamilier, og på hvilke positive erfaringer de har med at fremme og understøtte brugen af netværksplejefamilier.
Læs undersøgelsen her

Nyt koncept om minianalyser: Anbragte børn og unge skal inddrages i eget sagsforløb
Denne minianalyse handler om anbragte børn og unges inddragelse i egen sag. Minianalyser er et koncept, Ankestyrelsen for nyligt har lanceret. De kobler viden fra Ankestyrelsens undersøgelser, principmeddelelser og øvrige retskilder med viden fra Ankestatistikken på en lettilgængelig måde.
Læs undersøgelsen her

Børnebarometrets samlede hovedresultater 2020-2022
Ankestyrelsen har i perioden fra 2020 til 2022 systematisk undersøgt, i hvilken udstrækning kommunerne overholder centrale krav i serviceloven, når de behandler sager om udsatte børn og unge. Undersøgelsen kaldes Børnebarometret og gennemføres en gang om året, hvor ca. en tredjedel af landets kommuner deltager.
Undersøgelsen handler om sager, hvor kommunerne har truffet afgørelse om foranstaltning efter servicelovens § 52. Fokus er på kommunernes sagsbehandling inden for fire områder. Det svarer til Social- og Ældreministeriets pejlemærker for god kvalitet i sagsbehandlingen, nemlig faglig udredning, inddragelse, valg af relevant indsats samt opfølgning.
Læs undersøgelsen her

Kurser og læring

Vil du vide mere om reglerne og Ankestyrelsens praksis på børneområdet, kan du tilmelde dig Ankestyrelsens kurser.

Her er et udpluk:
Den 8. november 2022 i København: Sådan behandler du sager om adoption uden samtykke efter adoptionsloven

Den 16. november 2022 i Horsens: Sådan behandler du sager om adoption uden samtykke efter adoptionsloven

Den 22. november 2022 i København: Sager der behandles i børn og unge-udvalget

Den 30. november 2022 i Horsens: Sager der behandles i børn og unge-udvalget (enkelte ledige pladser)

Den 26. januar 2023 i Middelfart: Kursus og dialogmøde for advokater og advokatfuldmægtige i børnesager

Se hele kursuskataloget her

Sidst opdateret 04.10.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring