Gå til indhold

Marts 2024

I "Nyt om Børn" for marts 2024 kan du blandt andet læse nye principmeddelelser om anbringelse og samvær. Du kan også læse om vores undersøgelse af det historiske adoptionsformidlingssamarbejde med Sydkorea i 1970'erne og 1980'erne.

Ankestyrelsens principmeddelelse 40-23 om vilkår, samvær, formål med anbringelsen, hensynet til barnet, anbragt barn eller ung

Principmeddelelsen fastslår, at kommunen har kompetence til at fastsætte vilkår for samværet mellem forældre eller netværk og anbragte børn eller unge. Kommunens adgang til at regulere samværets praktiske afvikling betyder også, at kommunen kan træffe afgørelse om, hvordan konkrete forhold under samværet skal håndteres. 

Det betyder, at der kan fastsættes vilkår for samvær, som ikke alene handler om de ydre rammer for samvær. En sådan beslutning er en konkret og skønsmæssig afgørelse, der skal tage udgangspunkt i hensynet til barnet eller den unge og formålet med anbringelsen. 

Læs principmeddelelsen her

Ankestyrelsens principmeddelelse 37-23 om samvær under anbringelse, afbrydelse af samvær, afbrydelse af kontakt, samvær og kontakt med andre end forældrene, netværk, partsstatus, klageberettigede

Principmeddelelsen fastslår, at i sager om samvær mellem to anbragte børn eller unge, der udgør hinandens netværk, skal kommunen, henholdsvis børne- og ungeudvalget, træffe en selvstændig afgørelse over for hvert af børnene eller de unge om, hvorvidt der skal være samvær med det andet barn eller unge, eller om samværet skal overvåges eller afbrydes. Afgørelserne træffes over for forældremyndighedsindehaveren og henholdsvis det ene og det andet barn eller unge, som er fyldt ti år.

Afgørelserne skal være begrundet alene i hensynet til det barn eller denne unge, hvis hensyn varetages med afgørelsen. Det andet barn eller unge anses i den sammenhæng for at være en netværksperson. 

I tilfælde, hvor der træffes afgørelse om, at det ene anbragte barn eller unge (A) har ret til samvær med det andet anbragte barn eller unge (B), men hvor dette samvær ikke kan gennemføres på grund af hensynet til B, må kommunen meddele A, at samværet – af hensyn til B – ikke vil kunne gennemføres. Denne meddelelse har ikke karakter af en afgørelse over for A. 

Hvis der er tale om to søskende, der er anbragt i hver sin kommune, skal kommunerne sørge for indbyrdes at koordinere behandlingen af begge børn eller unges sager om samvær. Kommunerne har desuden pligt til løbende opfølgning.

Læs principmeddelelsen her

Adoptionsformidlingen fra Sydkorea til Danmark i 1970’erne og 1980’erne

Ankestyrelsen har foretaget en undersøgelse af det historiske adoptionsformidlingssamarbejde med Sydkorea i 1970’erne og 1980’erne.

I undersøgelsen ”Adoptionsformidlingen fra Sydkorea til Danmark i 1970’erne og 1980’erne” vurderer Ankestyrelsen, at adoptionsformidlingen fra Sydkorea til Danmark var præget af et ureguleret formidlingssystem og en uheldig incitamentsstruktur hvor store pengebeløb blev overført mellem de danske og sydkoreanske organisationer i forbindelse med adoptionen.

Læs undersøgelsen her

Læs nyheden her

Aktuel status på Ankestyrelsens rolle og handlinger i forbindelse med Danish International Adoptions afvikling af organisationens virke som formidler af internationale adoptioner

Danish International Adoption (DIA) har den 16. januar 2024 meddelt, at bestyrelsen har besluttet at afvikle formidlingen af internationale adoptioner på baggrund af sanktioner fra Ankestyrelsen og Social- Bolig og Ældreministeriet.

Nedenfor opridser vi, hvad Ankestyrelsen har sat i gang, efter at Danish International Adoption (DIA) har meddelt, at institutionen ønsker at afvikle formidlingen af internationale adoptioner.

Læs nyheden her

Ankestyrelsens principmeddelelse 38-23 om klagefrist - digital klage - upåregnelig forsinkelse – dispensation

Principmeddelelsen faststår, at når der er tale om en klage, som sendes digitalt, må borger i almindelighed have en berettiget forventning om, at klagen er tilgængelig i myndighedens digitale postkasse inden for ganske kort tid.

Kan borger sandsynliggøre, at en digital klage er succesfuldt afsendt senest kl 23:59 det døgn, hvor klagefristen udløber, må klagen derfor anses for at være sendt i så god tid, at borgeren kan gå ud fra, at klagen var tilgængelig for myndigheden inden klagefristens udløb.

Hvis klagen mod forventning først er tilgængelig i myndighedens digitale postkasse efter klagefristens udløb, antages det, at forsinkelsen ikke skyldes forhold, som borgeren kan bære ansvaret for, medmindre der foreligger oplysninger om andet. Der vil derfor være grund til at se bort fra klagefristens overskridelse.

Læs principmeddelelsen her

Tilbud om e-læring skal styrke kommunernes sagsbehandling

En vigtig del af Ankestyrelsens opgave er at koordinere praksis på landsplan, så landets kommuner forstår og forvalter lovgivningen ens. E-læring er vores nye værktøj målrettet dig, der er sagsbehandler. Uanset hvor i landet du arbejder, har du mulighed for at få opdateret din juridiske viden, når det passer ind i din arbejdsdag.

Ankestyrelsen behandler årligt ca. 50.000 ankesager, hvoraf ca. 20.000 af sagerne er på social- og beskæftigelsesområdet. De mange sager bruger vi til vidensindsamling om fx kommuners udfordringer med lovgivningen, ligesom vi også indsamler viden fra vores undersøgelser, læringsaktiviteter og dialog med kommunale sagsbehandlere og chefer. På den måde får vi en unik indsigt i den kommunale sagsbehandling, som vi bruger til forskellige praksiskoordinerende aktiviteter deriblandt læringsforløb.

Vi har læringsforløb, der kræver fysisk fremmøde, men for nogle sagsbehandlere er det bøvlet og forudsætter større koordinering at kunne deltage i vores læringsforløb med fysisk fremmøde. Vi har derfor udviklet e-læringsforløb, hvor du kan få den samme læring og blive opdateret på ny juridisk viden, præcis når det passer ind i din hverdag.

Det er også muligt at kombinere kurserne, så du både skærper din juridiske viden og daglige sagsbehandling via e-læringsforløb og Ankestyrelsens kurser med fysisk fremmøde.

Find vores dialogmøder her

Find vores gratis e-læringsforløb her

Sidst opdateret 21.03.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring