Gå til indhold

Ny principmeddelelse: Forældrekompetence-undersøgelser skal udarbejdes af autoriserede psykologer

Ankestyrelsens nye principmeddelelse 16-22 fastslår, at når kommunen iværksætter en forældrekompetenceundersøgelse, skal alle dele af undersøgelsen foretages af en psykolog, der er autoriseret.

Af fuldmægtig Maria Wonge

Siden den 1. marts 2020 har der været lovkrav om, at når kommunen beslutter, at der skal foretages en forældrekompetenceundersøgelse, skal undersøgelsen udarbejdes af en autoriseret psykolog.

Ankestyrelsen har efter lovændringen set flere forældrekompetenceundersøgelser, hvor andre end autoriserede psykologer har udført dele af undersøgelsen. Det har givet anledning til spørgsmål om, hvorvidt andre end autoriserede psykologer må stå for udarbejdelsen af delelementer af undersøgelsen, hvis blot den autoriserede psykolog står inde for resultatet med sin underskrift. Ankestyrelsen har behandlet spørgsmålet principielt i principmeddelelse 16-22, hvor Ankestyrelsen fastslår, at alle dele af en forældrekompetenceundersøgelse skal udføres af en autoriseret psykolog.

Servicelovens § 50, stk. 5, 4. pkt.

Iværksætter kommunen en psykologisk undersøgelse af forældremyndighedsindehaveren, skal undersøgelsen foretages af en autoriseret psykolog.

Afdækning af behov for støtte til familier

Kommunen skal træffe afgørelse om at iværksætte en børnefaglig undersøgelse efter servicelovens § 50, når det antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte. Undersøgelsen skal resultere i en begrundet stillingtagen til, om der er grundlag for at iværksætte foranstaltninger, og i bekræftende fald af hvilken art disse bør være.

Kommunen kan som led i den børnefaglige undersøgelse iværksætte en forældrekompetenceundersøgelse af forældremyndighedsindehaveren.

Forældrekompetenceundersøgelser er grundige undersøgelser, som bidrager med uddybende oplysninger om forældrenes ressourcer og vanskeligheder, herunder hvilke udviklende støtteforanstaltninger de kan have mest gavn af samt udviklingsperspektiv.

En forældrekompetenceundersøgelse er kendetegnet ved, at den autoriserede psykolog med anvendelse af fagligt velvalgte interview-, test- og observationsmetoder indsamler informationer og delresultater vedrørende barn, forælder og samspil, der sammenholdes med øvrige informationskilder som eksempelvis viden fra sagsakter, ekspertbaserede kliniske indtryk m.v.

Læs mere om forældrekompetenceundersøgelser på Socialstyrelsens hjemmeside

Det er kommunen, der vurderer, om der er behov for at iværksætte en forældrekompetenceundersøgelse. Det er ikke et krav, at kommunen har fået udarbejdet en forældrekompetenceundersøgelse for at kunne iværksætte foranstaltninger. Det er dog et krav, at en forældrekompetenceundersøgelse foretages af en autoriseret psykolog.

Kommunens beslutning om, at der skal iværksættes en forældrekompetenceundersøgelse, er et sagsbehandlingsskridt og ikke en afgørelse. Det betyder, at man ikke kan klage over, at der ikke bliver iværksat en forældrekompetenceundersøgelse.

Hvad betyder det, at en psykolog er autoriseret?

At en psykolog er autoriseret, betyder, at pågældende ud over sin akademiske uddannelse til psykolog også har gennemgået en supplerende toårig praktisk uddannelse. Alle autoriserede psykologer er underlagt psykologloven, og Psykolognævnet fører tilsyn med autoriserede psykologers faglige virksomhed og egnethed til udøvelsen af erhvervet, jf. psykologlovens § 2 a, stk. 1.

Har en psykolog autorisation, kan forældre i forbindelse med forældrekompetenceundersøgelser henvende sig til Psykolognævnet, hvis de finder, at en autoriseret psykolog ikke har overholdt sine pligter som autoriseret psykolog. Psykolognævnet vurderer om der er grundlag for at rejse en tilsynssag, jf. psykologlovens § 2 a, stk. 2.

Psykolognævnet kan afgive kritik, skærpet tilsyn, påbud og i helt særlige tilfælde fratagelse af autorisation. Psykolognævnet kan også vælge ikke at afgive kritik, hvis nævnet finder, at der ikke er grundlag herfor. Psykolognævnet kan ikke behandle henvendelser om psykologer, der ikke er autoriserede.

Øget fokus på den faglige kvalitet i forældrekompetenceundersøgelser

Det er Ankestyrelsens erfaring, at mange kommuner - også før lovændringen i marts 2020 -anvendte autoriserede psykologer til at foretage forældrekompetenceundersøgelser.

Det har været anbefalingen fra Socialministeriet siden 2011 (og efterfølgende Socialstyrelsen), da undersøgelserne gennemføres i yderst følsomme sager og typisk tillægges stor vægt, når de indgår i sagens oplysningsgrundlag.

Der blev derfor allerede før lovændringen stillet høje krav til den faglige kvalitet af undersøgelserne. Anbefalingen var dog ikke retligt bindende før lovændringen i 2020.

Det fremgår af forarbejderne til lovændringen, at formålet med bestemmelsen er at øge kvaliteten af forældrekompetenceundersøgelser, styrke det faglige grundlag for kommunernes afgørelser og understøtte retssikkerheden for forældre. Der lægges endvidere vægt på, at autoriserede psykologer er underlagt Psykolognævnets tilsyn og tilsynsforanstaltninger.

Læs mere her: Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Ro og stabilitet for udsatte børn og unge og styrkelse af forældres retssikkerhed i anbringelsessager) (retsinformation.dk)

Principmeddelelse 16-22

Ankestyrelsen har siden lovændringen set sager, hvor en autoriseret psykolog har underskrevet en forældrekompetenceundersøgelse, men hvor dele eller det primære af undersøgelsens faglige indhold ikke er foretaget af den autoriserede psykolog.

Det er imidlertid Ankestyrelsens opfattelse, at servicelovens § 50, stk. 5, 4. pkt., hverken ud fra ordlyd eller forarbejder giver mulighed for, at delelementer af en forældrekompetenceundersøgelse må udføres af andre end autoriserede psykologer, uanset om undersøgelsen er underskrevet af en autoriseret psykolog.

Ankestyrelsen vurderer, at ordlyden i bestemmelsen efter en naturlig forståelse af ordet ”foretager” lægger op til, at det er autoriserede psykologer, der skal foretage alle dele af undersøgelsen af forældrene.

Det understøttes af, at formålet med lovændringen er at sikre den faglige kvalitet hos undersøgeren i forældrekompetenceundersøgelserne og dermed mindske den store variation i kvaliteten af undersøgelserne. Samtidigt er der efter lovens forarbejder lagt op til, at lovændringen skulle føre til en ændret kvalitet af undersøgelserne og en højere retssikkerhed for forældrene.

Særligt i forhold til den faglige kvalitet af undersøgelserne har det betydning, at autoriserede psykologer har en særlig uddannelse og erfaring, som er baggrund for den helhedsforståelse af komplicerede børnesager, der er helt centralt i analysen og vurderingen i en forældrekompetenceundersøgelse. Undersøgelsens afsluttende konklusion og sammenfatning udgør i særlig grad resultatet af den autoriserede psykologs faglige helhedsforståelse, der er lagt ned over det samlede undersøgelsesforløb.

Ankestyrelsen fastslår derfor med principmeddelelse 16-22, at alle dele af en forældrekompetenceundersøgelse skal udføres af en autoriseret psykolog. Principmeddelelser er en bindende retskilde, der supplerer loven.

Det følger også af principmeddelelsen, at en forældrekompetenceundersøgelse, der er iværksat efter 1. marts 2020, ikke vil kunne anvendes til at vurdere forældremyndighedsindehaverens forældrekompetencer, hvis ikke det er en autoriseret psykolog (eller flere autoriserede psykologer i samarbejde), der har foretaget hele undersøgelsen.

Myndighederne skal herefter vurdere, om der skal foretages en ny forældrekompetenceundersøgelse eller, om der i sagen er tilstrækkelige oplysninger til at træffe afgørelse.

Sidst opdateret 02.05.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring