Gå til indhold

Nyheder 2022

Anbragte børn og unge skal inddrages i eget sagsforløb

22.06.2022

Minianalyse samler Ankestyrelsens viden om kommuners inddragelse af anbragte børn og unge.

Redegørelse om behandling af klagesager fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 2021

16.06.2022

Ankestyrelsen udarbejder hvert år en redegørelse om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Redegørelsen handler om Ankestyrelsens behandling af klagesager fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i 2021 og indeholder nøgletal om de indkomne og behandlede klagesager på arbejdsskadeområdet i løbet af året.

Børnesagsbarometret – to nye rapporter om kommunernes sagsbehandling på børneområdet

10.06.2022

Børnesagsbarometret er en årligt tilbagevendende undersøgelse, hvor Ankestyrelsen vurderer, om kommunerne overholder centrale krav i serviceloven, når de behandler sager om udsatte børn og unge.

Ny undersøgelse om kommuners praksis med at støtte udsatte unge i overgangen til voksenlivet

08.06.2022

Ankestyrelsen har undersøgt syv kommuners erfaringer og praksis med at støtte udsatte unge i overgangen til voksenlivet. Undersøgelsen viser blandt andet, at det er vanskeligt for kommunerne at vurdere, hvilke unge der skal tilbydes efterværn.

Ny praksisundersøgelse: Udbetaling Danmark foretager korrekt beregning i de fleste af deres sager om frister på barselsdagpenge-området

31.05.2022

Ankestyrelsen har undersøgt Udbetaling Danmarks sagsbehandling i sager om frister på barselsdagpengeområdet. Undersøgelsen viser bl.a., at Udbetaling Danmark både beregner korrekt og skaber hurtigt overblik over komplekse sagsforløb i de sager, vi har gennemgået til undersøgelsen.

Ankestyrelsen svarer på kritik: Der er høj retssikkerhed i tvangsanbringelsessager

31.05.2022

Nogle medier har stillet spørgsmål til Ankestyrelsens behandling af sager om tvangsanbringelse af børn og unge og mener, at vi ikke varetager forældrenes retssikkerhed tilstrækkeligt i vores sagsbehandling. Vicedirektør Merete Pantmann svarer på kritikken.

Nyt nyhedsbrev fra det kommunale tilsyn

30.05.2022

I nyhedsbrevet for maj kan du læse fem nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.

Nye principmeddelelser fra Ankestyrelsen

30.05.2022

Her kan du se den samlede oversigt over Ankestyrelsens seneste principmeddelelser.

Ankestyrelsen genoptager sager om kugle- og kædedyner til børn og unge med søvnproblemer

25.05.2022

Ankestyrelsen har ophævet principmeddelelse 94-15 om behandlingsredskaber og kugle- kædedyner. Det skyldes, at Ankestyrelsen har ændret praksis i sager om bevilling af kugle- eller kædedyner til børn og unge med søvnproblemer.

Ny praksisundersøgelse om udmåling af tabt arbejdsfortjeneste

19.05.2022

En ny praksisundersøgelse om udmåling af tabt arbejdsfortjeneste viser, at det bl.a. kan være uklart for kommunernes sagsbehandlere, hvilke forhold der skal indgå i udmålingen.

Ankestyrelsens årsredegørelse til Det Rådgivende Praksisudvalg 2021

17.05.2022

Dette er Ankestyrelsens ottende årsredegørelse til Det Rådgivende Praksisudvalg.

Højesteretsdom: Som tilskadekommen har du ret til at få udbetalt renter af erstatningsbeløb før skat (bruttobeløbet)

03.05.2022

Hvis erstatning for tab af erhvervsevne udbetales for sent, kan du få udbetalt renter af erstatningsbeløbet før skat. Ankestyrelsen kasserer derfor principmeddelelse 48-19 om beregning af renter af erstatningsbeløbet efter skat (nettobeløbet).

Ankestyrelsen kasserer principmeddelelse 99-16

25.04.2022

Klager over, at kommuner afslår at indstille til optagelse i særlige botilbud uden samtykke, kan indbringes for Familieretshuset efter § 131, stk. 3, i serviceloven. Spørgsmål om klage over disse afslag skal rettes til Familieretshuset, da Ankestyrelsen ikke er den kompetente klagemyndighed.

Nye principmeddelelser fra Ankestyrelsen

22.04.2022

Her kan du se den samlede oversigt over Ankestyrelsens seneste principmeddelelser.

Praksisundersøgelse: Kommuner mangler at inddrage oplysninger, når de skal sanktionere aktivitetsparate borgere

21.04.2022

Ankestyrelsen har gennemgået 95 sager fra 10 kommuner, hvor kommunerne har sanktioneret en aktivitetsparat eller jobparat borger, der er udeblevet fra en samtale eller et tilbud. I over halvdelen af sagerne mangler kommunerne at inddrage relevante oplysninger forud for en afgørelse om sanktion.

Nyt praksisnotat om sager under integrationsloven

12.04.2022

Praksisnotatet ser på sager om bl.a. danskbonus og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse.

Modtager du ikke Digital Post? Måske er din app til E-boks eller Digital Post ikke opdateret

11.04.2022

Vi modtager henvendelser fra borgere, som har problemer med at læse Digital Post. Dette på trods af, at de måske endda har modtaget en sms-notifikation om ny post. Problemet kan skyldes, at du ikke har den seneste version af e-Boks- eller Digital Post-appen.

Nyt nyhedsbrev fra det kommunale tilsyn

11.04.2022

I nyhedsbrevet for marts kan du læse 16 nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.

Ligebehandlingsnævnet offentliggør sin årsberetning for 2021

30.03.2022

Årsberetningen indeholder artikler om emner, der har været særligt aktuelle i 2021, herunder blandt andet om forsikringsselskabers praksis om skader relateret til graviditet eller fødsel.

Ny undersøgelse: Sikrede døgninstitutioner bruger en række pædagogiske værktøjer som fx kropsvisitation og døralarmer forskelligt

24.03.2022

Ankestyrelsen har undersøgt, hvordan landets i alt syv sikrede døgninstitutioner arbejder med en række værktøjer, som reformen af indsatsen mod ungdomskriminalitet giver institutionerne henholdsvis pligt til at bruge og mulighed for at bruge. Undersøgelsen viser, at de sikrede døgninstitutioner arbejder forskelligt med værktøjerne.

Højesteretsdom om særloven for tidligere udsendte soldater

11.03.2022

Højesteret er enig med Ankestyrelsen i, at særloven for tidligere udsendte soldater ikke lemper de tidsmæssige betingelser for at anerkende PTSD, men alene lemper kravene til dokumentationen for sygdomssymptomer.

Ankestyrelsen får ny Digital Post-løsning den 21. marts 2022

11.03.2022

Den nye Digital Post-løsning betyder, at du i overgangsperioden, som løber fra den 18. marts 2022 til den 21. marts 2022, skal kontakte os via vores kontaktformular.

Nye praksisnotater inden for beskæftigelse og aktivloven

07.03.2022

To praksisnotater ser på henholdsvis særlig støtte og rimelig, billigere bolig, og tilbagebetaling af kontanthjælp på grund af formue eller indtægter.

Årsrapporten 2021 for Klagenævnet for Specialundervisning

25.02.2022

Rapporten for 2021 giver bl.a. et overblik over antallet af modtagne klager, afsluttede klagesager, realitetsbehandlede klagesager og sagsbehandlingstid.

Ankestyrelsen har succes med at undervise studerende på Københavns Professionshøjskole

07.02.2022

Styrelsen har udviklet et nyt koncept for undervisning i samarbejde med Københavns Professionshøjskole, der har stor værdi for de studerende på socialrådgiveruddannelsen.

Kommende adoptivforældre kan nu skrives op til adoption af både danske og udenlandske børn samtidig

03.02.2022

En regelændring fra 1. februar giver kommende adoptivforældre mulighed for at være skrevet op til adoption af danske børn og udenlandske børn samtidig. Tidligere kunne man kun være skrevet op til enten dansk eller udenlandsk adoption. Kommende adoptivforældre, der allerede er skrevet op til adoption, skal aktivt sørge for at være skrevet op til begge muligheder.

Ny praksisundersøgelse: kommunerne overholder reglerne i størstedelen af sagerne om virksomhedspraktik

01.02.2022

Ankestyrelsen har undersøgt 10 kommuners brug af virksomhedspraktik til borgere, som har svært ved at få eller fastholde et job på normale løn- og arbejdsvilkår eller med løntilskud. I 71 ud af 95 sager har kommunerne bevilget virksomhedspraktik korrekt og dermed i overensstemmelse med reglerne.

Nye muligheder i Talportalen: Nu kan du finde data på børne- og ungesager, tilsynssager og sager om mellemkommunal uenighed.

25.01.2022

Ankestyrelsens Talportal har fået tilføjet endnu flere data, du kan gå ind og søge i. Det drejer sig om børne- og ungesager fx underretningssager, sager om mellemkommunal refusion og tilsynssager om kommuner og regioners overholdelse af den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder.

Ankestyrelsen afgjorde cirka 4.500 klager over Udbetaling Danmark i 2020

20.01.2022

Udbetaling Danmarks afgørelse blev stadfæstet i 84 procent af klagerne. Udbetaling Danmark lever dog stadig ikke i alle sager op til forvaltningslovens krav til begrundelse af en afgørelse, men der sker løbende fremskridt.

Nye principmeddelelser fra Ankestyrelsen

07.01.2022

Ankestyrelsen er klar med tre nye principmeddelelser.

Sidst opdateret 28.02.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring