Gå til indhold

Nye principmeddelelser fra Ankestyrelsen

Her kan du se den samlede oversigt over Ankestyrelsens seneste principmeddelelser.

Principmeddelelse 1-22 om arbejdsskade, arbejdets forhold, befordring til og fra kursussted, arbejdsgivers interesse, samkørsel og økonomisk fordel

Principmeddelelsen fastslår, at en skade, som sker på vej til og fra et kursus, som udgangspunkt ikke er omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Det skyldes, at arbejdsgiveren ikke har nogen indflydelse på forholdene under de ansattes færden til og fra kurset, hvorfor en sådan skade ikke skyldes arbejdet eller de forhold, hvorunder dette foregår.

I visse situationer er en befordring mellem den ansattes hjem og et kursus imidlertid overvejende i arbejdsgiverens interesse, og den tilskadekomne kan efter en konkret vurdering være omfattet af loven under denne befordring. Det var tilfældet i den konkrete sag.

Læs hele principmeddelelsen

Principmeddelelse 2-22 om arbejdsskade, afledte følger, og årsagssammenhæng

Principmeddelelsen fastslår, at tilskadekomnes samlede varige mén er en følge af den anerkendte arbejdsskade, med mindre overvejende sandsynlighed taler imod. Denne formodningsregel gælder også i forhold til afledte følger.

Læs hele principmeddelelsen

Principmeddelelse 3-22 om klageadgang, kompetence, kvindekrisecenter, forsorgshjem og serviceloven

Principmeddelelsen fastslår, at hvis lederen af en boform omfattet af servicelovens § 109 (kvindekrisecentre) eller en boform omfattet af servicelovens § 110 (forsorgshjem, herberger mv.) træffer afgørelse om bortvisning af en borger begrundet i borgerens adfærd, kan der ikke klages over afgørelsen til Ankestyrelsen.

Læs hele principmeddelelsen


Principmeddelelse 4-22 om socialtilsyn, institution, magtanvendelse, kompetence, serviceloven og databeskyttelsesloven

Principmeddelelsen fastslår, at tv-overvågning på de tilbud, som socialtilsynene fører tilsyn med, ikke er reguleret af serviceloven eller af voksenansvarsloven, bortset fra den pligtmæssige tv-overvågning efter voksenansvarsloven. Tv-overvågningen er derimod reguleret af de generelle databeskyttelsesretlige regler i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven samt i et vist omfang af reglerne i tv-overvågningsloven.

Læs hele principmeddelelsen


Principmeddelelse 5-22 om merudgiftsgodtgørelse, målgrupper, fastsættelse af retningslinjer, offentliggørelse af retningslinjer, klageadgang og kompetence

Principmeddelelsen fastslår, at kommunen skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for udbetaling af merudgiftsgodtgørelse efter beskæftigelsesindsatsloven. Retningslinjerne skal være lovlige og saglige. Retningslinjerne skal indeholde kriterierne for tildeling og må ikke udelukke nogen, der er omfattet af loven, fra på forhånd at kunne opnå merudgiftsgodtgørelse.

Læs hele principmeddelelsen


Principmeddelelse 6-22 om sygedagpenge, mindst 4 timers fravær og flere ansættelsesforhold

Principmeddelelsen fastslår, at når en lønmodtager har flere ansættelsesforhold, skal der ved vurderingen af, om lønmodtageren har et fravær på mindst fire timer ugentligt, tages udgangspunkt i det samlede fravær fra arbejdsmarkedet. Retten til sygedagpenge er betinget af, at den sygemeldte er uarbejdsdygtig i sygedagpengelovens forstand. En lønmodtager er delvis uarbejdsdygtig på grund af sygdom, når det vurderes, at lønmodtageren kun kan udføre sit arbejde delvis, eller når to eller flere behandlinger foreskrevet af en læge eller tandlæge, medfører delvist fravær fra arbejdet. Det er en betingelse, at lønmodtagerens fravær udgør mindst fire timer ugentligt.

Læs hele principmeddelelsen


Principmeddelelse 7-22 om arbejdsskade, tilbagebetaling og oplysningspligt

Principmeddelelsen fastslår, at der efter arbejdsskadesikringsloven er tre situationer, hvor tilskadekomne kan blive pålagt at tilbagebetale en ydelse, som han/hun har modtaget uberettiget og mod bedre vidende. I de to første situationer har tilskadekomne mod bedre vidende enten undladt at give oplysninger eller afgivet urigtige oplysninger, og undladelsen/de forkerte oplysninger har ført til en forkert afgørelse. Den tredje situation er, når tilskadekomne i øvrigt uberettiget og mod bedre vidende har modtaget ydelser. Principmeddelelsen handler om tilbagebetaling som følge af, at tilskadekomne har undladt at give oplysninger om ændringer i de erhvervsmæssige forhold, og denne undladelse har ført til, at arbejdsskademyndigheden har truffet en forkert afgørelse.

Læs hele principmeddelelsen


Principmeddelelse 8-22 om arbejdsskade, arbejdets forhold og hjemmearbejde

Principmeddelelsen fastslår, at skader, der er sket under færden i forbindelse med arbejde, der udføres hjemmefra, kan være en følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår. Det kan enten være færden, som har en direkte forbindelse til arbejdet, eller færden der har en nødvendig eller naturlig forbindelse til arbejdet. Sådanne skader kan efter en samlet bevisvurdering være omfattet af loven.

Læs hele principmeddelelsen


Principmeddelelse 9-22 om arbejdsskade, ulykke, årsagssammenhæng, COVID-19, kollegasmitte og oplysningsgrundlaget

Principmeddelelsen fastslår, at COVID-19 efter omstændighederne kan anerkendes som en arbejdsskade, enten som en ulykke eller som en erhvervssygdom. COVID-19 kan anerkendes som en ulykke, når der er dokumenteret en hændelse eller påvirkning indenfor 5 dage som følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår. Herudover skal der være godtgjort en personskade i form af COVID-19 og sandsynliggjort en årsagssammenhæng mellem hændelsen/påvirkningen og sygdommen. Desuden skal der være tilstrækkelige oplysninger om sygdommen, herunder symptomdebut, eventuelle testtider og testresultater, hændelsen/påvirkningen på arbejdet og årsagssammenhængen mellem hændelsen/påvirkningen og sygdommen, herunder eventuelle konkurrerende årsager til sygdommen.

Læs hele principmeddelelsen


Principmeddelelse 10-22 om arbejdsskade, vaccination, COVID-19, arbejdets forhold og årsagssammenhæng

Principmeddelelsen fastslår, at en vaccinationsskade som følge af en COVID-19-vaccination under visse betingelser kan være en arbejdsskade. For at en personskade efter en COVID-19-vaccination kan anerkendes som en arbejdsskade, skal vaccinationen være en følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår. Vaccinationsskader behandles efter reglerne om ulykker, da en vaccination sidestilles med en hændelse. Herudover skal vaccinationsskaden opfylde kravene til en personskade efter arbejdsskadeloven, og der skal være årsagssammenhæng mellem vaccinationen og personskaden.

Læs hele principmeddelelsen


Principmeddelelse 11-22 om forhold under anbringelsen, behandling, vaccination og COVID-19

Principmeddelelsen fastslår, at kommunen kan træffe afgørelse om, at et barn eller en ung, der er anbragt uden for hjemmet, skal vaccineres, selvom forældremyndighedsindehaverne ikke ønsker, at barnet eller den unge bliver vaccineret.

Læs hele principmeddelelsen

 

Husk, at du kan nemt kan søge efter principmeddelelser i vores database 

Tilmeld dig nyhedsbrevet ”Nye principmeddelelser” her 

Sidst opdateret 22.04.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring