Alle henstillinger fra Adoptionsnævnet

Henstilling vedrørende udslusningsforløb ved nationale adoptioner af 24. august 2016

Til adoptionssamrådene, samrådssekretariatet og Ankestyrelsen, den 24. august 2016.

Henstilling vedrørende perioden på 6 måneder i § 3 i bekendtgørelse om adoption, den 27. april 2016.

Til adoptionssamrådene, samrådssekretariater, Danish International Adoption og Ankestyrelsen. Adoptionsnævnet har på baggrund af en forespørgsel fra Statsforvaltningen fundet anledning til at udtale sig om, hvorvidt 6 måneders perioden i § 3 i bekendtgørelse om adoption løber fra hjemtagelsen af barnet til Danmark eller fra overdragelsen af barnet til ansøgerne i afgiverlandet.

Henstilling vedrørende behandlingen af sager vedrørende børn fra Etiopien, der stilles i forslag til danske forældre. Usikkerhed omkring alder, 25. november 2015

Til adoptionssamrådene, Statsforvaltningen, Danish International Adoption og Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, 25. november 2015. Nævnet skal hermed offentliggøre en ny henstilling vedrørende børn fra Etiopien, der alene indeholder retningslinjer for Adoptionsnævnets tilsynsområder. Denne henstilling træder således i stedet for henstilling af 5. september 2012.

Henstilling med retningslinjer vedrørende vurderingen af adoptionsansøgeres fysiske og psykiske helbredsforhold, den 14. oktober 2015

Til adoptionssamrådene, samrådssekretariatet, Danish International Adoption og Ankestyrelsens Familieretsafdeling. Det er blevet besluttet, at retningslinjerne vedrørende vurderingen af adoptionsansøgeres fysiske og psykiske helbredsforhold ikke længere skal være reguleret i vejledningsform. Dette sker blandt andet for at lette sagsgangen ved eventuelle ændringer af retningslinjerne. Nævnet har derfor besluttet at vedtage denne henstilling, som erstatter og indholdsmæssigt med enkelte ændringer er i overensstemmelse med retningslinjerne i tidligere gældende vejledning nr. 10369 af 27. december 2014 om vurderingen af adoptionsansøgeres fysiske og psykiske helbredsforhold.

Henstilling vedrørende HIV-test til børn i forslag til adoption, den 15. september 2015

Til adoptionssamrådene, samrådssekretariatet, Danish International Adoption og Ankestyrelsens Familieretsafdeling, den 15. september 2015. Adoptionsnævnet har henholdsvis den 9. december 2004 og den 2. juni 2006 udsendt henstillinger om HIV-tests hos børn i forslag til adoption. På baggrund af forespørgsler fra de tidligere formidlende organisationer AC Børnehjælp og DanAdopt har Adoptionsnævnet overvejet, om der er behov for at ændre på de hidtidige retningslinjer for HIV-tests hos børn, der bringes i forslag til danske adoptanter. Spørgsmålet har senest været drøftet på et møde i Adoptionsnævnet den 22. juni 2015 efter at have været genstand for drøftelser under en informations- og tilsynsrejse til Sydafrika i foråret 2015.

Vedrørende vurdering af børn, hvor der er oplysninger om, at den biologiske mor har drukket alkohol under graviditeten, den 31. august 2015

Til adoptionssamrådene, samrådssekretariatet, Danish International Adoption og Ankestyrelsens Familieretsafdeling, den 31. august 2015. Nævnet har i anledning af en konkret sag, der var blevet indberettet til nævnet, drøftet spørgsmålet om vurdering af børn, hvor der er oplysning om, at den biologiske mor har drukket alkohol under graviditeten.

Tilføjelse til henstilling af 31. august 2015 vedrørende vurdering af børn, hvor der er oplysninger om, at den biologiske mor har drukket alkohol under graviditeten

Til adoptionssamrådene, samrådssekretariatet, Danish International Adoption og Ankestyrelsen, 4. januar 2016.

Henstilling vedrørende vurdering af ansøgeres fysiske helbred – blod i urinen, den 31. august 2015

Til adoptionssamrådene, samrådssekretariater, Danish International Adoption, Ankestyrelsens Familieretsafdeling, den 31. august 2015. På baggrund af en henvendelse fra Samrådet samt de officielle guidelines på området har Adoptionsnævnet udarbejdet nedenstående retningslinjer for vurdering af ansøgeres fysiske helbred, når der er fundet blod urinen.

Henstilling vedrørende statsforvaltningens vejledning af ansøgere, der tilkendegiver, at de ønsker national adoption, 1. juli 2013

Til adoptionssamrådene, Statsforvaltningen, de formidlende organisationer, Adoption & Samfund og Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, den 1. juli 2013.

Henstilling vedrørende behandling af ansøgninger om godkendelse som adoptant, hvor en ansøger er HIV-positiv, 4. marts 2013

Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, AC Børnehjælp og DanAdopt, Ankestyrelsens Familieretsafdeling og Adoption & Samfund, den 4. marts 2013. På baggrund af et antal konkrete sager, der var blevet indbragt for Adoptionsnævnet, bad nævnet ved henstilling af 11. juli 2012 statsforvaltningerne og samrådene om at sætte verserende og kommende sager, hvori der var oplysninger om, at den ene af ansøgerne var HIV-positiv, i bero på, at der blev udstukket nærmere retningslinjer om behandlingen af sådanne sager. Adoptionsnævnet har efterfølgende afsluttet behandlingen af flere af de sager, hvori det var oplyst, at ansøgeren eller den ene af ansøgerne var konstateret HIV-positiv og var under behandling herfor. Bl.a. og på denne baggrund udmeldes nedenstående retningslinjer for, hvordan statsforvaltningerne og samrådene skal behandle sager, hvori det er oplyst, at ansøgeren eller den ene eller begge af ansøgerne er HIV-positive.

Udtalelse vedrørende hurtig iværksættelse af faderskabssager i tilfælde, hvor der er spørgsmål om bortadoption af barnet, den 19. juli 2012

Til samtlige samrådssekretariater, Ankestyrelsens Familieretsafdeling og Adoption & Samfund, den 19. juli 2012. Adoptionsnævnet har på baggrund af nogle konkrete sager fundet anledning til at henlede samrådssekretariaternes opmærksomhed på de gældende retningslinjer for behandlingen af sager om national bortadoption, når faderskabet endnu ikke er fastslået.

Udvidelse af godkendelse i forbindelse med mathning, 6. april 2010

Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende organisationer, Adoption & Samfund og Familiestyrelsen, den 6. april 2010 Adoptionsnævnet har foretaget en tilsynsgennemgang af sager, hvor ansøgere i forbindelse med matchningen har søgt om udvidelse af godkendelsen. Nævnet er på baggrund heraf blevet opmærksom på, at der er behov for at indføre nye retningslinjer for behandlingen af disse sager.

Ændring af udtalelse af 10. november 2006 om indholdet af de danske pædiatererklæringer, 26. november 2009

Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende organisationer, Adoption & Samfund og Familiestyrelsen, den 26. november 2009.

Ændring af udtalelse af 8. januar 2007 om betydningen af adoptionsansøgeres graviditet, 6. november 2009

Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende organisationer, Adoption & Samfund og Familiestyrelsen, den 6. november 2009 Adoptionsnævnet udtalte sig i en henstilling af 8. januar 2007 om betydningen af adoptionsansøgeres graviditet.

Henstilling+ bilag vedrørende udarbejdelse af opfølgningsrapporter ved adoption af dansk barn, 26. maj 2009

Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, AC Børnehjælp. DanAdopt, Adoption & Samfund og Familiestyrelsen, den 26. maj 2009. Det er et grundlæggende princip ved nationale adoptioner, at barnet placeres anonymt hos adoptanterne. De biologiske forældre har derfor normalt ikke mulighed for at få oplyst adoptanternes identitet eller modtage oplysninger om barnet i løbet af dets opvækst.

Henstilling vedr. proceduren i forbindelse med forlængelse af en abstrakt godkendelse, 7. februar 2008

Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, AC Børnehjælp, DanAdopt, Adoption & Samfund og Familiestyrelsen, den 7. februar 2008. Adoptionsnævnet har på baggrund af en række forespørgsler fundet anledning til over for samråd og formidlende organisationer at komme med en henstilling vedrørende proceduren i forbindelse med udløb og eventuelle forlængelser af adoptanters abstrakte godkendelser (regodkendelser).

Udtalelse vedr. enliges mulighed for at få formidlet søskendepar, 10. november 2006

Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende organisationer, Adoption og Samfund samt Familiestyrelsen, den 10. november 2006.

Udtalelse vedr. vejledning af ansøgere om formidlingssituationen, 30. juni 2006

Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende organisationer, Adoption og Samfund samt Familiestyrelsen, den 30. juni 2006. Adoptionsnævnet har på baggrund af drøftelser med de formidlende organisationer samt i lyset af de seneste ændringer i formidlingssituationen i Kina fundet anledning til at opfordre adoptionssamrådene til at yde særlig vejledning til den gruppe af adoptionsansøgere, hvor man allerede på et tidligt tidspunkt i adoptionsprocessen kan forudse en længere ventetid og eventuelle vanskeligheder i forhold til at formidle et barn.

Udtalelse vedr. HIV-tests hos børn i forslag til adoption fra Sydafrika, 2. juni 2006

Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende organisationer, Adoption og Samfund samt Familiestyrelsen, den 2. juni 2006. Adoptionsnævnet har den 9. december 2004 udsendt en generel henstilling vedrørende HIV-tests hos børn i forslag til adoption. I henstillingen blev det beskrevet, at 100% sikkerhed for, at et barn ikke er HIV positivt først kan opnås omkring 18 måneders alderen, idet man først på dette tidspunkt kan være helt sikker på, at HIV IgG antistoffer passivt overført fra moren er forsvundet som udtryk for, at barnet ikke har sygdommen. Samtidig meddelte nævnet, at det var nævnets opfattelse, at en sikkerhedsgrænse for testen på >99%, som er til stede, hvis undersøgelse for HIV virus er negativ 6 måneder efter fødslen, er tilstrækkeligt til, at et barn kan kategoriseres inden for en almen godkendelse.

Udtalelse vedr. dispensation fra alderskravet i medfør af godkendelsesbekendtgørelsens § 6, stk. 2, nr. 3 ("særlige omstændigheder"), 27. februar 2006

Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende organisationer, Adoption og Samfund samt Familiestyrelsen, den 27. februar 2006 Adoptionsnævnet har som led i sin tilsynsvirksomhed indkaldt godkendelsessager, hvor samrådene i 2003 har truffet afgørelse om aldersdispensation efter godkendelsesbekendtgørelsens § 6, stk. 2, nr. 3 ("særlige omstændigheder"). Nævnet har på baggrund af gennemgangen af såvel disse sager som tidligere klagesager fundet det hensigtsmæssigt at fremkomme med nogle generelle overvejelser i forbindelse med anvendelsen af dispensationsmuligheden i godkendelsesbekendtgørelsens § 6, stk. 2, nr. 3.

Udtalelse vedr. oplysninger om faderskab i sager om danske børn til bortadoption, 6. oktober 2005

Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, Adoption og Samfund samt Familiestyrelsen, den 6. oktober 2005. Adoptionsnævnet har på baggrund af en række konkrete sager besluttet at bede amtskommunerne om at følge en ny procedure i forbindelse med behandlingen af sager vedrørende bortadoption af danske børn, når der skal indledes en faderskabssag ved statsamtet.

Udtalelse vedr. godkendelsesrammer til danske børn, 6. oktober 2005

Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, Adoption og Samfund samt Familiestyrelsen, den 6. oktober 2005. I praksis bliver ansøgere, der søger dansk barn, som udgangspunkt tildelt en godkendelsesramme på 0-12 måneder. Disse ansøgere kan derfor ikke matches med de børn, som er fyldt et år. Uanset at størstedelen af danske børn til bortadoption ikke er fyldt et år, finder nævnet det problematisk, at gruppen af potentielle adoptanter til danske børn indsnævres væsentligt i de tilfælde, hvor barnet er mere end 12 måneder.

Udtalelse vedr. vejledning af ansøgere om aldersrammer, 6. oktober 2005

Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, Adoption og Samfund samt Familiestyrelsen, den 6. oktober 2005. Adoptionsnævnet har på baggrund af en række konkrete sager fundet anledning til at opfordre adoptionssamrådene til at yde særlig vejledning til adoptionsansøgere med hensyn til, hvilken aldersramme, der bør søges om godkendelse til.

Udtalelse vedr. de formidlende organisationers pligt til at videregive oplysninger, 26. maj 2005

Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende organisationer, Adoption og Samfund samt Familiestyrelsen, den 26. maj 2005. Adoptionsnævnet har modtaget en forespørgsel fra et samrådssekretariat vedrørende spørgsmålet om de formidlende organisationers pligt til at videregive oplysninger om adoptanter, som efter adoptionslovens § 25 a, stk. 2, ville kunne føre til bortfald af ansøgernes godkendelse.

Vedr. HIV-test hos børn i forslag til adoption, 9. december 2004

Til AC Børnehjælp, DanAdopt, samtlige adoptionssamråd og Adoption og Samfund. AC Børnehjælp har ved mail af 11. oktober 2004 bedt om Adoptionsnævnets kommentarer til brev af 2. oktober 2004 fra AC’s pædiater John Østergaard.

Udtalelse vedr. rygning hos overvægtige ansøgere, 24. marts 2004

Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende organisationer, Adoption og Samfund samt Civilretsdirektoratet, den 24. marts 2004. Adoptionsnævnet har fra flere samråd modtaget forespørgsler vedrørende betydningen af rygning hos overvægtige personer, der ansøger om godkendelse som adoptanter.

Nye retningslinier vedr. betydningen af forhøjet indhold af kolesterol i blodet hos adoptionsansøgere, 1. december 2003

Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende organisationer, Adoption og Samfund samt Civilretsdirektoratet, den 1. december 2003. Adoptionsnævnet har tidligere ved brev af 5. juli 1996 afgivet en udtalelse om godkendelse til adoption af ansøgere med forhøjet indhold af kolesterol i blodet. Det fremgik blandt andet af denne udtalelse, at der inden for 15 år måtte påregnes såvel en signifikant overdødelighed som en øget forekomst af invaliderende sygdom hos personer, der ved gentagne undersøgelser havde et indhold i blodet af total kolesterol over i hvert fald 9,0 mmol/l.

Nye retningslinier vedrørende anvisning af børn, som er smittet med Hepatitis B, 28. oktober 2003

Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende organisationer, Adoption og Samfund samt Civilretsdirektoratet, den 28. oktober 2003. Adoptionsnævnet har tidligere ved cirkulæreskrivelse af 25. november 1997 og ved henstilling af 18. oktober 2000 udstukket retningslinier for anvisning af børn, som er smittet med Hepatitis B. Sundhedsstyrelsen har efterfølgende i juni 2002 udsendt en revideret vejledning om forebyggelse af viral hepatitis, og nævnet har på baggrund af vejledningen genovervejet de tidligere udstukne retningslinier.

Udtalelse vedr. betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse, 15. maj 2003

Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende organisationer samt Adoption og Samfund, den 15. maj 2003. Adoptionsnævnet har fra et samrådssekretariat modtaget en henvendelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse.

Brev vedr. dispensation fra alderskravet i medfør af godkendelsesbe-kendtgørelsens § 6, stk. 2, nr. 1 ("noget yngre"), 21. maj 2002

Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende organisationer samt Adoption og Samfund, den 21. maj 2002. Adoptionsnævnet har på baggrund af en række henvendelser fra samrådssekretariaterne og adoptionsansøgere fundet det hensigtsmæssigt at udarbejde nedenstående notat i forbindelse med anvendelsen af dispensationsmuligheden i godkendelsesbekendtgørelsens § 6, stk. 2, nr. 1.

Viser 1-30 af 34. Per side 10 20 30 Vis alle
» 1 / 2
Sidst opdateret 27.11.2015