Gå til indhold

Udtalelse vedr. oplysninger om faderskab i sager om danske børn til bortadoption, 6. oktober 2005

Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, Adoption og Samfund samt Familiestyrelsen, den 6. oktober 2005. Adoptionsnævnet har på baggrund af en række konkrete sager besluttet at bede amtskommunerne om at følge en ny procedure i forbindelse med behandlingen af sager vedrørende bortadoption af danske børn, når der skal indledes en faderskabssag ved statsamtet.

Hent henstillingen i pdf-format (pdf)

Når amtskommunerne modtager en henvendelse fra en biologisk mor, der ønsker at bortadoptere sit barn, er det et krav, at faderskabet søges fastslået, før bortadoptionen kan gennemføres. Faderskabssagen skal ifølge børneloven behandles i statsamtet, som videresender sagen til retten, såfremt sagen ikke kan afsluttes i statsamtet. I de tilfælde, hvor amtskommunen har været i kontakt med en biologisk mor, der ønsker at bortadoptere sit barn, vil det ofte være amtskommunen, der underretter statsamtet om, at der skal indledes en faderskabssag.

Adoptionsnævnet er blevet opmærksom på, at amtets akter vedrørende samtalerne med den biologiske mor i nogle tilfælde kan indeholde oplysninger, der kan være relevante for faderskabssagen. Ved henvendelse til en række amtskommuner har Adoptionsnævnet fået oplysning om, at amtskommunerne ikke medsender sine akter til statsamtet til brug for behandlingen af faderskabssagen, idet statsamterne typisk i stedet underrettes om, at der er et barn til bortadoption, hvor faderskabet skal søges fastlagt. Herunder orienteres statsamterne om, hvorvidt den biologiske mor har oplyst den eller de mulige fædres identitet.

Uanset at den biologiske mor har pligt til at oplyse statsamterne og retten om, hvem der er eller kan være barnets far, hvis faderskabet ikke allerede er registreret eller anerkendt, finder nævnet det uhensigtsmæssigt, at statsamterne og retterne ikke i forbindelse med behandlingen af faderskabssagen er i besiddelse af samtlige relevante akter fra amtskommunerne, da disse kan indeholde væsentlige oplysninger om det mulige faderskab.

Forvaltningslovens § 28 indeholder regler for videregivelse af oplysninger i den offentlige forvaltning, og det følger af bestemmelsen i § 28, stk. 2, nr. 4, at en offentlig myndighed alene kan videregive personfølsomme oplysninger, når videregivelsen er et nødvendigt led i sagens behandling. Forvaltningslovens § 28 udelukker således, at amtskommunerne rutinemæssigt videresender samtlige akter til statsamtet til brug for behandlingen af faderskabssagen, idet dette forudsætter et samtykke fra den biologiske mor.

Med henblik på at skabe det bedst mulige grundlag for vurderingen af faderskabssagerne, skal nævnet anmode amtskommunerne om fremover i forbindelse med behandlingen af sager om danske børn til bortadoption, hvor faderskabssagen skal behandles i statsamtet, at følge nedenstående procedure:

  • Amtskommunen bør inden anmodning til statsamtet om at påbegynde behandlingen af en faderskabssag bede den biologiske mor om samtykke til, at amtets akter vedrørende samtalerne med den biologiske mor medsendes til statsamtet.
  • Såfremt samtykke hertil nægtes, bør amtet videresende de oplysninger til statsamtet, der vurderes at være af betydning for faderskabssagens behandling.
  • Amtet bør altid notere i sagen, at der er indhentet eller forsøgt indhentet samtykke fra den biologiske mor.
  • Endelig bør den biologiske mor allerede på et så tidligt tidspunkt som muligt informeres om, at amtet vil bede om hendes samtykke til at videresende akterne til statsamtet til brug for faderskabssagen.

Med henblik på at kunne behandle bortadoptionssagerne hurtigst muligt af hensyn til barnet, bemærkes det samtidig, at faderskabssager i disse tilfælde altid bør fremmes mest muligt og indledes på så tidligt et tidspunkt som muligt, eventuelt forud for barnets fødsel.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring