Gå til indhold

Hvis du vil klage

Adoptionsnævnet er klageinstans på området for fremmedadoption.

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, der er truffet af Adoptionssamrådet i Familieretshuset, skal du klage til Adoptionsnævnet.

Du skal sende klagen til Familieretshuset, der sender den til nævnets sekretariat sammen med sagens akter og eventuelle bemærkninger.

Du skal være opmærksom på, at en klage skal sendes til Adoptionsnævnet inden seks måneder efter samrådets afgørelse.

Nævnets behandling af en klagesag sker på grundlag af den undersøgelse, Familieretshuset har lavet. Nævnet kan dog beslutte, at der skal indhentes yderligere oplysninger – eventuelt af Familieretshuset. Som klager har du mulighed for under et personligt møde i nævnet at redegøre nærmere for dine synspunkter.

Når nævnet har truffet afgørelse i sagen, får du direkte besked, og vi sender en genpart af afgørelsen til Familieretshuset.

Klager til Adoptionsnævnet handler normalt om:

  • Afslag på godkendelse som adoptant
  • Beslutninger om, at der som led i sagsbehandlingen skal iværksættes yderligere undersøgelser af ansøgerne (f.eks. en psykologisk eller en psykiatrisk undersøgelse)

  • Samrådets afgørelser i forbindelse med matchningsforslag (dvs. når der bringes et konkret barn i forslag til ansøgeren)

  • Samrådets afgørelser om at trække en godkendelse tilbage.

Hvis du har en klagesag hos Adoptionsnævnet, er du berettiget til at redegøre for din sag mundtligt over for Adoptionsnævnet. Det foregår med fremmøde på et af nævnets møder.

Her kan du læse om personligt fremmøde.

Sidst opdateret 31.01.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring