Gå til indhold

Henstilling vedrørende perioden på 6 måneder i § 3 i bekendtgørelse om adoption, den 27. april 2016.

Til adoptionssamrådene, samrådssekretariater, Danish International Adoption og Ankestyrelsen. Adoptionsnævnet har på baggrund af en forespørgsel fra Statsforvaltningen fundet anledning til at udtale sig om, hvorvidt 6 måneders perioden i § 3 i bekendtgørelse om adoption løber fra hjemtagelsen af barnet til Danmark eller fra overdragelsen af barnet til ansøgerne i afgiverlandet.

Henstillingen i pdf (PDF)

Forespørgslen var foranlediget af, at der i nogle afgiverlande er krav om, at der – efter at ansøgerne har fået ”overdraget” barnet i afgiverlandet – skal forløbe en kortere eller længere periode i afgiverlandet med retsmøder eller lignende, inden hele familien kan rejse hjem til Danmark. I denne periode kan barnet opholde sig hos ansøgerne i hele perioden, eller ansøgerne og barnet skal begge være i landet, men uden at ansøgerne har barnet hos sig fast, eller barnet selv skal forblive i landet, men ansøgerne kan rejse hjem til Danmark igen i den mellemliggende periode.

Efter § 3 i adoptionsbekendtgørelsen kan en ansøgning om godkendelse som adoptant til fremmedadoption tidligst indgives 6 måneder efter modtagelsen af det sidst ankomne barn i familien, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

Reglen blev indført i 2012, hvor nævnet forud herfor på baggrund af drøftelser af en række konkrete sager vedrørende kravene til naturlig søskendeafstand og søskenderækkefølge foreslog den tidligere Familiestyrelse at overveje at indføre en generel regel i bekendtgørelsen, hvori der blev fastsat en bestemt periode (6 måneder), som bør forløbe fra hjemtagelsen af et barn eller fødsel af et barn, indtil en (ny) ansøgning om adoption kan indgives. En sådan bestemmelse skulle være med til at sikre at familien har opnået en vis stabilitet, særligt i forhold til det eller de børn, der allerede er i familien, inden der indgives en (ny) ansøgning om adoption. Det ville også bidrage til at sikre et bedre grundlag for at vurdere, om familien har tilstrækkelige ressourcer til at påtage sig omsorgen for endnu et barn.

Under henvisning hertil er det nævnets opfattelse, at perioden på 6 måneder i bekendtgørelsens § 3 som altovervejende hovedregel skal regnes fra hjemtagelsen af barnet til Danmark. Hvis der foreligger særlige omstændigheder kan en ansøgning om fremmedadoption indgives, inden der er forløbet 6 måneder efter det sidst ankomne barn i familien.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring