Gå til indhold

Henstilling vedrørende statsforvaltningens vejledning af ansøgere, der tilkendegiver, at de ønsker national adoption, 1. juli 2013

Til adoptionssamrådene, Statsforvaltningen, de formidlende organisationer, Adoption & Samfund og Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, den 1. juli 2013.

Hent henstillingen i pdf-format (pdf)

I forbindelse med en ændring af adoptionsloven i 2009 blev Adoptionsnævnets opgave med at anvise børn, født i Danmark, til godkendte adoptanter udvidet til også at omfatte børn, der ønskes anbragt i pleje med henblik på adoption med bistand fra Adoptionsnævnet.

Anbringelse af et barn i pleje med henblik på adoption kan blandt andet være relevant i de tilfælde, hvor adoptionen ikke umiddelbart kan gennemføres på trods af, at der foreligger et endeligt samtykke fra moren, men hvor der verserer en faderskabssag. Det kan også være relevant i de tilfælde, hvor der er tale om et hittebarn eller i de tilfælde, hvor kommunen påtænker at gennemføre en adoption uden forældrenes samtykke, og hvor børn og unge-udvalget har truffet afgørelse om, at barnet skal anbringes uden for hjemmet efter servicelovens § 58, stk. 1.

Der henvises i den forbindelse til vejledning nr. 9312 af 28. juni 2013 om frigivelse af børn til national adoption, særligt afsnit 8.5. og afsnit 11.2., der indeholder en nærmere beskrivelse af, hvornår det kan komme på tale at anmode Adoptionsnævnet om bistand til at anbringe et barn i pleje med henblik på adoption, herunder for at undgå unødvendige skift i barnets omsorgsmiljøer.

Adoptionsnævnet skal på denne baggrund understrege vigtigheden af, at Statsforvaltningen som led i undersøgelsen af en ansøger, der har tilkendegivet ønske om at adoptere ved national adoption, særskilt spørger ind til ansøgerens overvejelser omkring at modtage et barn i pleje med henblik på adoption.

Nævnet er opmærksom på, at det kan være vanskeligt for en ansøger i undersøgelses- og godkendelsesforløbet at skulle tage stilling til, om vedkommende mere generelt er indstillet på at modtage et barn i pleje uanset årsagen til, at barnet ønskes anbragt i pleje med henblik på adoption.

Adoptionsnævnet har derfor besluttet indtil videre at indføre en ordning, hvorefter adoptanter, der er godkendt til og ønsker national adoption, kan tilkendegive, at de er indstillet på at blive kontaktet af Adoptionsnævnet, når nævnet modtager en sag om et barn, der ønskes anbragt i pleje med henblik på adoption, således at de pågældende adoptanter får lejlighed til konkret at overveje, om de måtte ønske at modtage det pågældende barn i pleje med henblik på adoption.

Ordningen vil blive udformet på den måde, at Adoptionsnævnet, når et barn ønskes anbragt i pleje med nævnets bistand, retter skriftlig henvendelse til et mindre antal adoptanter, som nævnet finder særligt egnede til at modtage det konkrete barn, og som har tilkendegivet, at de er indstillet på at blive kontaktet. Nævnets skriftlige henvendelse vil indeholde en overordnet og anonymiseret beskrivelse af barnet og af baggrunden for, at barnet ønskes anbragt i pleje med henblik på adoption. De pågældende adoptanter vil få en frist til at give Adoptionsnævnet meddelelse, såfremt de ønsker at komme i betragtning til at få det pågældende barn i pleje med henblik på adoption. Det skal understreges, at adoptanternes beslutning i en sådan situation vil være uden betydning for de pågældendes fortsatte godkendelse som adoptanter. Såfremt flere adoptanter viser interesse i at modtage barnet, vil Adoptionsnævnet anvise barnet til den adoptant, der skønnes at være bedst egnet til at varetage barnets behov og til at håndtere den vanskelige situation, det er at have et barn i pleje med henblik på adoption. Sagen vil herefter på sædvanlig vis blive sendt til Statsforvaltningen, der omtaler barnet for adoptanten.

Om den særlige vejledning m.v., der skal ydes over for adoptanten i sådanne tilfælde, herunder om muligheden for at modtage rådgivning, henvises til vejledning nr. 9312 af 28. juni 2013 om frigivelse af børn til national adoption, afsnit 8.5. og afsnit 11.2.

Den beskrevne ordning vil kun blive anvendt i de tilfælde, hvor nævnet finder, at det vil være i det pågældende barns interesse at anvende en sådan fremgangsmåde.

Nævnet skal henstille, at Statsforvaltningen som led i undersøgelsen af en ansøger, der har tilkendegivet et ønske om national adoption, orienterer ansøgeren om ovenstående ordning. Nævnet skal endvidere henstille til, at Statsforvaltningen i forbindelse med behandlingen af adoptionssagen sikre, at det udtrykkeligt fremgår, om ansøgeren generelt er indstillet på at modtage et barn i pleje med henblik på adoption eller alternativt er indstillet på at blive kontaktet af nævnet i forhold til muligheden for at modtage et konkret barn i pleje, uanset at der endnu ikke er fuldstændig sikkerhed for, at betingelserne for at gennemføre en adoption vil være til stede. Ansøgerens overvejelser omkring det at have et barn i pleje samt eventuelle overvejelser om, at man kun i visse nærmere angivne situationer er indstillet på at modtage et barn i pleje eller på at blive kontaktet af nævnet, skal ligeledes omtales nærmere. Adoptionsnævnet skal anmode om, at ansøgernes tilkendegivelser fremgår af det resumé, som Statsforvaltningen udarbejder til nævnet i forbindelsen med fremsendelsen af sagen til nævnet.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring