Gå til indhold

Udvidelse af godkendelse i forbindelse med matchning, 6. april 2010

Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende organisationer, Adoption & Samfund og Familiestyrelsen, den 6. april 2010 Adoptionsnævnet har foretaget en tilsynsgennemgang af sager, hvor ansøgere i forbindelse med matchningen har søgt om udvidelse af godkendelsen. Nævnet er på baggrund heraf blevet opmærksom på, at der er behov for at indføre nye retningslinjer for behandlingen af disse sager.

Hent henstillingen i pdf-format (pdf)

Nævnet henstiller, at samrådssekretariaterne som udgangspunkt indretter sagsbehandlingen for ansøgere, der søger om udvidelse af godkendelsen til at omfatte et konkret barn på følgende måde:

  • Ansøgere, der ønsker deres godkendelse udvidet til at omfatte et konkret barn, indkaldes til en personlig samtale herom i statsforvaltningen forud for samrådets afgørelse, medmindre godkendelsen alene søges udvidet som følge af en mindre afvigelse fra den meddelte aldersramme.
  • Når godkendelsen søges udvidet som følge af den helbredsmæssige vurdering af barnet, skal ansøgerne forud for samtalen i statsforvaltningen som udgangspunkt have haft en samtale med en anden børnelæge end organisationernes, eksempelvis en af nævnets børnelæger. Statsforvaltningen rådgiver ansøgerne herom i forbindelse med indkaldelse til samtale i statsforvaltningen.
  • Sagsbehandleren i statsforvaltningen har ligeledes mulighed for at konsultere en af Adoptionsnævnets børnelæger, hvis det skønnes, at ville give et bedre grundlag for samtalen.

Det er formålet med de nye retningslinjer, at ansøgere sikres det bedst mulige oplysningsgrundlag for deres beslutning om at søge om tilladelse til at adoptere barnet. Det er vigtigt, at ansøgerne under den personlige samtale i statsforvaltningen modtager realistiske oplysninger om eventuelle risici hos barnet og rådgivning om betydningen heraf. Hvis de foreliggende oplysninger om barnet ikke er opdaterede, bør der ligeledes vejledes om de usikkerheder, som er forbundet med uaktuelle oplysninger, herunder risiko for en forværret tilstand.
  
Det er endvidere formålet, at samrådet får et så godt grundlag som muligt for afgørelsen om, hvorvidt ansøgernes godkendelse kan udvides til det konkrete barn.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring