Gå til indhold

Henstilling vedrørende behandling af ansøgninger om godkendelse som adoptant, hvor en ansøger er HIV-positiv, 4. marts 2013

Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, AC Børnehjælp og DanAdopt, Ankestyrelsens Familieretsafdeling og Adoption & Samfund, den 4. marts 2013. På baggrund af et antal konkrete sager, der var blevet indbragt for Adoptionsnævnet, bad nævnet ved henstilling af 11. juli 2012 statsforvaltningerne og samrådene om at sætte verserende og kommende sager, hvori der var oplysninger om, at den ene af ansøgerne var HIV-positiv, i bero på, at der blev udstukket nærmere retningslinjer om behandlingen af sådanne sager. Adoptionsnævnet har efterfølgende afsluttet behandlingen af flere af de sager, hvori det var oplyst, at ansøgeren eller den ene af ansøgerne var konstateret HIV-positiv og var under behandling herfor. Bl.a. og på denne baggrund udmeldes nedenstående retningslinjer for, hvordan statsforvaltningerne og samrådene skal behandle sager, hvori det er oplyst, at ansøgeren eller den ene eller begge af ansøgerne er HIV-positive.

Hent henstillingen i pdf-format (pdf)

Adoptionsnævnet skal indledningsvis bemærke, at HIV er en kronisk infektionssygdom, der ubehandlet erfaringsmæssigt stort set altid fører til AIDS og på sigt med dødelig udgang. Der gives derfor som udgangspunkt afslag på godkendelse som adoptant ved påvist HIV infektion.

Efter en konkret vurdering vil der dog kunne gives tilladelse til, at ansøgeren fortsætter undersøgelses- og godkendelsesforløbet, uanset at vedkommende er HIV-positiv, hvis der foreligger en erklæring fra en speciallæge i infektionsmedicin, hvoraf det fremgår, at ansøgeren opfylder alle nedenstående kriterier:

  1. Ansøgeren skal have været behandlet med antiviral medicin i mindst et år, og det skal gennem kontrollen af sygdommen være dokumenteret, at ansøgerens HIV RNA er umåleligt lavt på ansøgningstidspunktet.
  2. Der må ikke være konstateret væsentlig comorbiditet, for eksempel i form af hjertekarsygdom eller anden alvorlig kronisk infektionssygdom.
  3. Der skal være dokumenteret en udtalt grad af compliance til såvel behandling som kontrol af sygdommen.

Speciallægeerklæringen skal så vidt muligt være afgivet af en anden læge end ansøgerens behandlingsansvarlige læge og på et andet hospital end der, hvor ansøgeren er blevet behandlet og/eller kontrolleret.

I de tilfælde, hvor et ansøgerpar søger om godkendelse som adoptanter, og den ene ansøger er konstateret HIV-positiv, og hvor forholdet er etableret forud for, at den ene ansøger er påbegyndt behandling for HIV, er det en forudsætning for, at ansøgerne kan godkendes i fase 1, at den anden ansøger har fået foretaget en aktuel HIV-test, og at resultatet af denne enten er negativ, eller at det er dokumenteret, at vedkommende, hvis den pågældende er konstateret HIV-positiv, også opfylder samtlige ovenstående krav.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring