Gå til indhold

Henstilling vedr. proceduren i forbindelse med forlængelse af en abstrakt godkendelse, 7. februar 2008

Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, AC Børnehjælp, DanAdopt, Adoption & Samfund og Familiestyrelsen, den 7. februar 2008. Adoptionsnævnet har på baggrund af en række forespørgsler fundet anledning til over for samråd og formidlende organisationer at komme med en henstilling vedrørende proceduren i forbindelse med udløb og eventuelle forlængelser af adoptanters abstrakte godkendelser (regodkendelser).

Hent henstillingen i pdf-format (pdf)

Vedrørende tidsbegrænsning og eventuel forlængelse af en godkendelse fremgår følgende af Familiestyrelsens vejledning til statsforvaltningerne om adoption:

"Har ansøgeren ikke inden for to år efter den oprindelige godkendelse fået anvist et barn med henblik på adoption, skal statsforvaltningen indhente ny straffeattest vedrørende ansøgeren og foranledige, at ansøgeren indsender ajourført skatteattest og restanceerklæring samt en erklæring fra egen læge om, at der ikke er indtrådt ændringer i ansøgerens helbredsmæssige forhold.

Det vil normalt ikke være påkrævet at afholde en personlig samtale med ansøgeren.

Samrådet tager på baggrund af de oplysninger, som er tilvejebragt af statsforvaltningen, stilling til, om den oprindelige godkendelse kan forlænges. Samrådet kan i den forbindelse anmode statsforvaltningen om at indhente supplerende oplysninger.

Hvis samrådet finder, at godkendelsen ikke kan forlænges, meddeles der ansøgeren afslag på forlængelse af godkendelsen. Et sådant afslag kan påklages til Adoptionsnævnet.

En yderligere forlængelse af godkendelsen kan efterfølgende meddeles for yderligere to år, således at godkendelsen i alt gælder i 4 år.

Yderligere forlængelse, fordi ansøgeren fortsat ikke efter 4 år har fået anvist et barn, kan ske, hvis der ikke foreligger oplysninger, der viser, at der er sket ændringer i de forhold, der har ligget til grund for godkendelsen. Det er dog i den forbindelse en betingelse, at ansøgeren fortsat opfylder alderskravene til den godkendelse, der søges forlænget.

Opfylder ansøgeren ikke længere alderskravene til godkendelsen, kan godkendelsen ikke forlænges yderligere, men ansøgeren må henvises til at søge om godkendelse på ny, hvorefter en ny undersøgelse må påbegyndes".

(Vejledning nummer 10282 af 14. december 2007, afsnit 12.4.1)

Navnlig med henblik på at undgå situationer, hvor børn bringes i forslag til adoptanter uden gyldige godkendelser, har Adoptionsnævnet fundet det hensigtsmæssigt at foreslå, at følgende procedurer følges:

  • I forbindelse med en godkendelse bør statsforvaltningen orientere adoptanterne om, at deres godkendelse løber i 2 år fra godkendelsestidspunktet. Det bør af afgørelsen fremgå klart, hvornår godkendelsen udløber. Adoptanterne bør samtidig vejledes om, at de inden udløbet af godkendelsen bør rette henvendelse til statsforvaltningen, hvis de ønsker at ansøge om en forlængelse af deres godkendelse.
  • Statsforvaltningen bør samtidig med godkendelsen sætte sagen i erindring til ca. 2 måneder før godkendelsens ophør. Hvis adoptanterne på fremtagelsestidspunktet ikke har henvendt sig til statsforvaltningen med en ansøgning om forlængelse af godkendelsen, bør statsforvaltningen skrive til adoptanterne og orientere dem om, at godkendelsen snart udløber, og at de skal rette henvendelse til statsforvaltningen, hvis de ønsker at søge om en forlængelse. Adoptanterne bør orienteres om, hvilke oplysninger de i givet fald skal vedlægge ansøgningen. Det bør over for adoptanterne pointeres, at fornyelse af godkendelsen som udgangspunkt forudsætter, at de ansøger inden den gamle godkendelse udløber, og at en ansøgning indgivet efter udløbet af fristen som hovedregel vil medføre, at der må indgives en helt ny ansøgning. Adoptanterne bør ligeledes orienteres om, at anvisning af et barn forudsætter, at de har en godkendelse, som stadig gælder. Statsforvaltningen bør sende kopi af brevet til den formidlende organisation. 
  • Hvis adoptanterne ikke indsender ansøgning om forlængelse af godkendelsen henlægges sagen i statsforvaltningen snarest efter godkendelsens udløb. Kopi af brev til adoptanterne vedrørende eventuel henlæggelse sendes tillige til den formidlende organisation.
  • Den formidlende organisation bør løbende sikre sig, at adoptanternes godkendelser er gyldige. Det påhviler således også organisationen at orientere et afgiverland, hvis en ansøger ikke længere har en gyldig godkendelse eller hvis godkendelsen er tæt på at udløbe. På denne måde sikres det, at kun adoptanter med gyldige godkendelser får et barn i forslag. Organisationen bør således heller ikke afvente et brev fra statsforvaltningen om eventuel henlæggelse, inden afgiverlandet orienteres.
  • Adoptanter bør i forbindelse med en forlængelse af godkendelsen vejledes om, at yderligere forlængelse ud over de 4 år kun kan ske, hvis der ikke foreligger oplysninger, der viser, at der er sket ændringer i de forhold, der har ligget til grund for godkendelsen. Det er ligeledes her en forudsætning, at en eventuel ansøgning om forlængelse indgives inden udløbet af godkendelsen. I de tilfælde, hvor adoptanternes alder kan udelukke yderligere forlængelse bør statsforvaltningen allerede ved første forlængelse vejlede adoptanterne herom.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring