Gå til indhold

Udtalelse vedr. vejledning af ansøgere om aldersrammer, 6. oktober 2005 - under opdatering

Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, Adoption og Samfund samt Familiestyrelsen, den 6. oktober 2005. Adoptionsnævnet har på baggrund af en række konkrete sager fundet anledning til at opfordre adoptionssamrådene til at yde særlig vejledning til adoptionsansøgere med hensyn til, hvilken aldersramme, der bør søges om godkendelse til.

Hent henstillingen i pdf-format (pdf)

Vejledningen skal ydes med henblik på at undgå situationer, hvor ansøgere, der i forbindelse med godkendelse til barn nr. 1 har fået meddelt en relativ lav aldersramme, må forudses ikke at ville have mulighed for at opnå aldersdispensation til barn nr. 2, dels på grund af aldersreglerne, navnlig den maksimale grænse på 45-46 års aldersforskel, dels på grund af kravet om naturlig søskendeafstand, jf. bl.a. resumé nr. 39 og 46 vedrørende "alder" på nævnets hjemmeside.

Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens § 6 er det en betingelse for at blive godkendt som adoptant, at ansøgerens alder på ansøgningstidspunktet ikke overstiger barnets alder med mere end 40 år.

Hovedreglen om max. 40 års aldersforskel kan ifølge bestemmelsens stk. 2 fraviges, hvis

  1. kun den ene ægtefælles alder overstiger barnets alder med mere end 40 år, mens den anden ægtefælle er noget yngre, eller
  2. ansøgeren inden rimelig tid efter at have modtaget et adoptivbarn ansøger om godkendelse til adoption af endnu et barn,
  3. eller der foreligger særlige omstændigheder i øvrigt.

Med hensyn til anvendelsen af bestemmelsen i § 6, stk. 2, nr. 2 ("inden rimelig tid") fremgår det af Vejledning om international adoption, at der kan meddeles aldersdispensation, hvis ansøgeren inden rimelig tid efter at have modtaget et adoptivbarn ansøger om godkendelse til adoption af endnu et barn. I praksis fortolkes kravet om "inden rimelig tid" som ca. 1½ år, og aldersdispensationen fører normalt til, at godkendelsesrammen fastsættes sådan, at den svarer til den godkendelsesramme, som ansøgerne havde, da de adopterede sidst.

Det fremgår dog samtidig af vejledningen, at der normalt ikke bør ske godkendelse til adoption af et lille barn i alderen 0-36 måneder, hvis den ældste ægtefælle er over 45-46 år, hvilket gælder uanset den yngste ægtefælles alder. De maksimale grænse på 45-46 års aldersforskel skal efter nævnets opfattelse forstås sådan, at den ældste ægtefælles alder på ansøgningstidspunktet maksimalt må overskride barnets alder med 45 år og 364 dage.

I sager, hvor en ansøgers alder på ansøgningstidspunktet til barn nr. 2 overstiger 45 år og 364 dage betyder det, at ansøgerne - uanset at de har indgivet ansøgning om godkendelse til barn nr. 2 inden ca. 1½ år efter hjemtagelsen af det første adoptivbarn - ikke vil kunne meddeles aldersdispensation til et barn i alderen 0-36 måneder, selvom de tidligere har haft en sådan godkendelsesramme til barn nr. 1. Samtidig kan det blive vanskeligt for dem at søge om godkendelse til en højere aldersramme, idet reglerne om søskendeafstand medfører, at barn nr. 2 skal være yngre end og have naturlig søskendeafstand til barn nr. 1.

Nævnet skal derfor henstille til adoptionssamrådene, at ansøgere, der i forbindelse med ansøgning om barn nr. 1 meddeles aldersdispensation, forinden modtager vejledning om, hvorvidt den ønskede aldersdispensation gør det vanskeligt for ansøgerne på et senere tidspunkt at opnå aldersdispensation i forbindelse med en eventuel ansøgning om barn nr. 2.

Amtet bør således i disse situationer bede ansøgerne om allerede i forbindelse med ansøgningen om barn nr. 1 at lade det indgå i deres overvejelser, hvorvidt de på et senere tidspunkt kunne forestille sig at søge om et barn mere, idet de i så fald bør gøres opmærksom på følgende forhold:

  • At en lav aldersramme til barn nr. 1 gør det vanskeligt at opnå en anvendelig godkendelsesramme til barn nr. 2, hvis en af ansøgerne på tidspunktet for ansøgningen om barn nr. 2 er mere end 45 år og 364 dage ældre end barnet.
  • At ansøgerne i disse situationer vejledes om, at begrebet "inden rimelig tid" i bestemmelsen i godkendelsesbekendtgørelsens § 6, stk. 2, nr. 2, i praksis fortolkes som inden ca. 1½ år fra hjemtagelsen af det første barn.
  • At ansøgere, der allerede i forbindelse med ansøgningen til barn nr. 1 har en sådan alder, at der på et senere tidspunkt ikke vil kunne meddeles aldersdispensation til barn nr. 2, vejledes om muligheden for at søge om godkendelse til et søskendepar.

Endelig bemærkes det, at det bør undgås at meddele aldersrammer til flergangsadoptanter, som på grund af reglerne om søskendeafstand gør rammerne hypotetiske, fordi de eksempelvis først reelt vil kunne anvendes efter en længere periode. Der henvises i den forbindelse bl.a. til resumé nr. 46 vedrørende "alder" på nævnets hjemmeside. 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring