Gå til indhold

Udtalelse om proceduren i forbindelse med, at et udenlandsk matchingforslag forelægges det amtskommunale adoptionssamråd, 3. januar 2002

Til samtlige adoptionssamråd og samrådssekretariater, Adoption Center og DanAdopt, den 3. januar 2002. Adoptionsnævnet har modtaget en forespørgsel fra et samrådssekretariat og en af de formidlende organisationer vedrørende proceduren i forbindelse med, at et udenlandsk matchingforslag forelægges det amtskommunale adoptionssamråd.

Hent henstillingen i pdf-format (pdf)

Forespørgslen vedrører, om det påhviler amtet eller den formidlende organisation at afklare, hvorvidt en ansøger er indstillet på at modtage det foreslåede barn i tilfælde, hvor sagen er blevet forelagt adoptionssamrådet

  1. enten fordi den formidlende organisation er i tvivl om, hvorvidt barnet ligger inden for ansøgernes godkendelse,
  2. eller fordi myndighederne i barnets oprindelsesland ikke på forhånd har taget stilling til, hvem barnet skal bringes i forslag til.

Adoptionsnævnet har hørt Civilretsdirektoratet i sagen. Direktoratets svar vedlægges til orientering.

Civilretsdirektoratets høringssvar:

Adoptionsnævnet har ved brev af 13. juni 2001 anmodet om Civilretsdirektoratets bemærkninger til proceduren i forbindelse med, at et udenlandsk matchingforslag forelægges det amtskommunale adoptionssamråd.

Nævnet har i den forbindelse spurgt, om det påhviler amtet eller den formidlende organisation at afklare, hvorvidt ansøgeren er indstillet på at modtage det foreslåede barn i tilfælde, hvor sagen er blevet forelagt adoptionssamrådet.

  1. enten fordi den formidlende organisation er i tvivl om, hvorvidt barnet ligger inden for ansøgerens godkendelse,
  2. eller fordi myndighederne i barnets oprindelsesland ikke på forhånd har taget stilling til, hvem barnet skal bringes i forslag til.

Civilretsdirektoratet kan i den anledning oplyse følgende:

For så vidt angår den under pkt. 1 nævnte situation er spørgsmålet nærmere reguleret i godkendelsesbekendtgørelsens § 29, der har følgende ordlyd:

”§ 29.Hvis der efter den formidlende organisations vurdering foreligger tvivl om, hvorvidt det barn, der er bragt i forslag, ligger inden for ansøgerens godkendelse, forelægger den formidlende organisation oplysningerne om barnet for adoptionssamrådet.

Stk. 2. Adoptionssamrådet tager stilling til, om barnet ligger inden for ansøgerens godkendelse.

Stk. 3. Amtskommunen underretter ansøgeren og den formidlende organisation om adoptionssamrådets afgørelse. §§ 26-28 finder tilsvarende anvendelse med de ændringer ,der følger af, at vurderingen af, om det foreslåede barn ligger inden for ansøgerens godkendelse, er foretaget af adoptionssamrådet.” På denne baggrund er det Civilretsdirektoratets opfattelse, at det påhviler den formidlende organisation at afklare med ansøgeren, om vedkommende ønsker at adoptere det foreslåede barn i overensstemmelse med reglerne i § 29, stk. 3, jf. §§ 26-28.

For så vidt angår den under pkt. 2 nævnte situation bemærkes indledningsvis, at det hidtil har været antaget at ligge uden for de formildende organisationers opgaver at forestå udvælgelsen af børn til adoptionsansøgere. Henset hertil er det overladt til samrådet at varetage denne opgave i de særlige tilfælde, hvor udvælgelsen ikke er foretaget af myndighederne i giverlandet. Der henvises i den forbindelse til Civilretsdirektoratets Vejledning om International Adoption, side 110.

Efter direktoratets opfattelse er det alene opgaven med formelt at godkende udvælgelsen af en konkret adoptionsansøger til et konkret barn i forslag, som er overladt til de amtskommunale adoptionssamråd. Opgaven med at afklare, om ansøgeren ønsker at adoptere barnet, hører derimod formelt set til de formidlende organisationers funktioner. 

Det bemærkes i øvrigt, at organisationen i de tilfælde, hvor man modtager en anmodning fra en udenlandsk formidlingspart om at søge udvalgt adoptanter til en bestemt barn, skal orientere amtskommunen om, hvilken ansøger, som står øverst på ventelisten til det pågældende land, og som efter organisationens vurdering har en godkendelse, som omfatter barnet, jf. herved side 110 i vejledningen.

De administrative forskrifter hviler således på en generel forudsætning om, at der er ansøgere på ventelisten, hvis abstrakte godkendelse omfatter et barn som det, der er i forslag.

Afslutningsvis bemærkes, at Civilretsdirektoratet naturligvis står til rådighed for en drøftelse, hvis Adoptionsnævnet finder, at de gældende principper for proceduren i forbindelse med matchingforslag giver anledning til praktiske problemer. Der henvises i den forbindelse også til bestemmelsen i § 25 i nævnets forretningsorden.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring