Gå til indhold

Artikler om Social

Her kan du se artikler, som medarbejdere i Ankestyrelsen har skrevet om emner inden for socialområdet.

Artikel: Handleplaner for hjemløse

18.09.2017

Den første af tre undersøgelser om hjemløse viser blandt andet, at kommunerne generelt ikke bruger handleplaner for hjemløse til at koordinere indsatsen.

Artikel: Hjælpemiddel eller behandlingsredskab?

04.07.2017

Et nyt apparat til at måle glukoseniveauet hos diabetikere kan både være et hjælpemiddel og et behandlingsredskab. Det kræver en konkret vurdering og lægelige oplysninger at afgøre spørgsmålet.

Artikel: Principper for kommunernes beregning af egenbetaling i midlertidige botilbud

04.07.2017

Borgere i botilbud skal ikke betale mere end borgere i sammenlignelige lejeboliger. Kommunen skal sikre rimelighed og proportionalitet i forholdet mellem det midlertidige botilbud, og hvad borgeren selv betaler.

Artikel: En trappelift er ikke i sig selv en stor og dyr boligindretning

01.06.2017

En principafgørelse behandler tre sager, der hver især belyser et særligt problem i kommunernes behandling af ansøgninger om trappelifte.

Artikel: Ankestyrelsen hjemviser flere sager om støtte til køb af bil

01.06.2017

Nogle kommuner har fortalt os, at de synes, vi stiller større krav til oplysningen af sager om støtte til køb af bil end tidligere. Derfor har vi gennemgået statistikken for de seneste par år.

Artikel: Restriktioner for besøgende

01.06.2017

Det er kommunens ansvar, at borgerens besøg ikke kommer i konflikt med rammerne for boformen.

Artikel: Dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste handler om følgerne og varigheden af den nedsatte funktionsevne

20.03.2017

Kommunen kan ikke afslå at dække forældres merudgifter og tabte arbejdsfortjeneste kun med den begrundelse, at barnet ikke har fået stillet en diagnose.

Artikel: Skal kommunen dække udgiften til vingummibamser ved hjemmetræning?

20.03.2017

Forældre kan få dækket nødvendige udgifter til hjemmetræning – det kan for eksempel være træningsredskaber, kurser og timer med en hjælpetræner. Og ingen træningsredskaber kan udelukkes på forhånd – heller ikke vingummibamser som belønning i et godkendt træningsprogram.

Artikel: Hjælp til ekstra omkostninger under kortvarige ophold i udlandet

13.12.2016

En ny principafgørelse fastslår, hvornår personer med funktionsnedsættelse kan få hjælp til ekstra omkostninger under kortvarige ophold i udlandet.

Artikel: Særbestemmelse gælder ikke for mennesker med cøliaki, laktoseintolerans eller fødevareallergi

13.12.2016

Cøliaki, laktoseintolerans og fødevareallergi skyldes ikke en medfødt misdannelse eller mangel. Mennesker med disse lidelser kan derfor ikke få dækket deres merudgifter til diæt efter særbestemmelsen i merudgiftsbekendtgørelsen.

Artikel: Botilbud - frit valg og refusion

13.12.2016

Fritvalgsreglerne gælder på tværs af de forskellige bestemmelser, men kommunen skal vurdere borgerens samlede behov konkret. Det er Ankestyrelsens konklusion på baggrund af tre principafgørelser.

Artikel: Sandsynliggørelse af merudgifter kan også ske med dokumentation

16.11.2016

Når merudgifter skal sandsynliggøres, kan kommunen bede en borger om at sende dokumentation for tidligere merudgifter. Kommunen kan ikke kræve dokumentationen, hvis borgeren kan sandsynliggøre sine kommende merudgifter på en anden måde. Dokumentationen kan heller ikke bruges til at kontrollere de udgifter, som en borger allerede har haft.

Artikel: Kommunen skal forklare og begrunde tidsforbruget til hjælpeopgaver

24.10.2016

Når kommunen giver hjælp i sager om kontant tilskud, skal den fortælle, hvor lang tid, der er afsat til de enkelte opgaver. Og borgeren skal kunne se, hvordan kommunen er kommet frem til de forskellige tidsangivelser.

Artikel: Kommunen kan hjælpe med udgifterne til at begrave en nærtstående

24.10.2016

Udgifterne til at begrave en nærtstående kan være rimeligt begrundede enkeltudgifter. Det betyder, at kommunen kan hjælpe med at betale udgifterne.

Artikel: Udvisitering af borgere fra botilbud

13.04.2016

Kommunen har mulighed for at udvisitere en borger fra et botilbud, når bestemte betingelser er opfyldt. Det betyder, at kommunen i disse tilfælde godt kan tvinge borgeren til at flytte. Det gælder dog ikke, hvis der er tale om et botilbud efter almenboligloven.

Artikel: Danske statsborgere med bopæl i Danmark er omfattet af konventionen med Jugoslavien om social sikring

27.11.2015

Ankestyrelsen fastslår ny praksis for beregning af førtidspension til danske statsborgere og statsborgere fra det tidligere Jugoslavien, som har optjent forsikringsperioder i det tidligere Jugoslavien.

Artikel: Nogle borgere med sjældne handicap og erhvervet hjerneskade får ikke tilstrækkelig hjælp

27.11.2015

I 60 procent af sagerne om visitation af borgere med sjældne handicap og erhvervet hjerneskade følger kommunerne gældende lovgivning og praksis. I de resterende sager - 40 procent - har kommunerne derimod svært ved at overholde regler og praksis. Det viser Ankestyrelsens praksisundersøgelse.

Artikel: Kompensationsprincippet skal inddrages i vurderingen af hjælp til borgere efter serviceloven

12.10.2015

Kommunerne kan fastsætte lokale serviceniveauer inden for rammerne af serviceloven og anden lovgivning i øvrigt. Er der fastlagt et lokalt serviceniveau for et ydelsesområde i serviceloven, skal kommunen altid ved tildeling af hjælp til en borger foretage en konkret og individuel vurdering af, om serviceniveauet i tilstrækkelig grad kompenserer borgeren for sin funktionsnedsættelse.

Artikel:Magtanvendelse ved flytning til midlertidigt botilbud

12.10.2015

Når en borger ikke er i stand til at give et informeret samtykke, skal en flytning behandles efter servicelovens regler om magtanvendelse. Det gælder også, hvis borgeren flyttes til et midlertidigt botilbud.

Artikel:Dækning af tabt arbejdsfortjeneste – om tidsbegrænsning og afviklingsperiode

23.06.2015

Kommunen kan som udgangspunkt ikke tidsbegrænse en bevilling af dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Borgeren har som udgangspunkt også ret til en afviklingsperiode, når kommunen stopper hjælpen.

Artikel: Et ståstøttestativ kan både være et hjælpemiddel og et redskab til behandling eller træning

20.04.2015

Det kan have stor betydning for en borger, om kommunen vurderer, at et ståstøttestativ til et barn er et hjælpemiddel eller et behandlings- eller træningsredskab. Det bestemmer nemlig, om familien kan få støtte efter serviceloven. I en ny principafgørelse vurderer Ankestyrelsen, at et ståstøttestativ skal betragtes som et hjælpemiddel, hvis hovedformålet er at afhjælpe barnets manglende ståfunktion.

Artikel:Danskere bruger flere penge på socialområdet end andre i Norden

20.04.2015

Danmark er det land i Norden, hvor de sociale udgifters andel af bruttonationalproduktet er størst. Udviklingen i Danmark har været stigende siden 2000, og tendensen er den samme for andre nordiske lande.

Artikel: Botilbud skal matche borgerens behov

20.04.2015

Når en borger visiteres til et botilbud, skal ikke kun botilbuddets fysiske rammer, men også støtten i tilbuddet matche borgerens behov. Borgere med behov for et midlertidigt botilbud kan derfor ikke visiteres til et længerevarende botilbud. Kommunerne skal være opmærksomme på forskellen på tilbud efter almenboligloven og serviceloven.

Artikel: Kommunen skal betale toiletter og toiletsæder med skylle-tørre-funktion

07.10.2014

To sager, hvor borgere klagede over, at kommunen havde afslået deres ansøgninger om hjælp til toiletbesøg, er blevet behandlet principielt. Ankestyrelsen ændrede kommunernes afgørelser, og fastslog, at de hjælpemidler, som borgerne ansøgte om, hører under boligindretning, og derfor er uden egenbetaling.

Artikel: Voksne diabetikeres udgifter til specialvarer dækkes kun i særlige tilfælde

07.10.2014

Diabetikere kan søge kommunen om at få dækket den merudgift, som deres diabeteskost udgør. I to principafgørelser har Ankestyrelsen taget stilling til, om udgifter til såkaldte specialvarer (for eksempel kunstige sødemidler) kan medtages i beregningen. Resultatet er, at udgiften kan medtages, når det drejer sig om børn med diabetes, men at det som udgangspunkt ikke kan lade sig gøre, når det drejer sig om voksne.

Artikel: Der er fejl i hver fjerde kommunale afgørelse om tilskud til hjælp i hverdagen

18.06.2014

Det viser en ny praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen, der fokuserer på, hvilke personer der kan få dækket deres merudgifter. Kommunerne laver oftest fejl i de komplekse sager, hvor personerne har et mere sammensat sygdomsbillede. Det går bedre med afgørelser i ikke komplekse sager, hvor borgeren for eksempel lider af diabetes.

Artikel:Næsten hver femte hjemløs var anbragt som barn eller ung

07.11.2014

Ankestyrelsens nye årsopgørelse på hjemløseområdet viser, at mange hjemløse allerede som børn og unge havde kontakt med de kommunale systemer.

Artikel: Hjælp til efterregninger for vand, varme og el – kommunerne skal foretage en samlet vurdering

13.05.2014

Borgere kan søge om hjælp til enkeltudgifter efter aktivlovens § 81. Det drejer sig om udgifter, som de ikke kan betale uden, at det i afgørende grad påvirker familiens evne til at klare sig i fremtiden. Tre principafgørelser om efterregning for vand, varme eller el behandler tre vigtige elementer i sagsbehandlingen; nemlig forudsigelighed, muligheden for afdragsordning og rådighedsbeløb.

Artikel:Kommunerne bruger sjældent lokalt fastsatte serviceniveauer i sagsbehandlingen

10.03.2014

Ankestyrelsens nye praksisundersøgelse viser, at selvom kommunerne har fastsat lokale serviceniveauer, bliver de sjældent brugt i sagsbehandlingen. Dér hvor kommunerne bruger serviceniveauer, henviser de i størstedelen af sagerne ikke til disse i begrundelsen for afgørelsen. Det er også sjældent, at borgerne bliver orienteret om kommunens serviceniveauer – også selvom de er brugt i begrundelsen for en afgørelse.

Sidst opdateret 18.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring