Gå til indhold

Artikel: Udvisitering af borgere fra botilbud

Kommunen har mulighed for at udvisitere en borger fra et botilbud, når bestemte betingelser er opfyldt. Det betyder, at kommunen i disse tilfælde godt kan tvinge borgeren til at flytte. Det gælder dog ikke, hvis der er tale om et botilbud efter almenboligloven.

Af fuldmægtig Nanna Borggaard Rasmussen

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet, Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2, april 2016. 

Ankestyrelsen har i en principafgørelse afgjort, at kommunen kan udvisitere en borger fra et midlertidigt botilbud af økonomiske årsager. Det skal dog være fagligt forsvarligt.

Kommunen skal følge op

Kommunen har pligt til løbende at følge op i de enkelte sager for at sikre, at hjælpen fortsat opfylder sit formål. Det står i serviceloven og gælder også for borgere, der bor i et midlertidigt eller længerevarende botilbud.

Bliver kommunen i forbindelse med opfølgningen opmærksom på, at hjælpen til borgeren ikke længere opfylder sit formål, skal kommunen tage stilling til en anden tilrettelæggelse af hjælpen. Det kan være ved at justere hjælpen eller at ophøre med den.

Ved botilbud er der typisk to situationer, hvor opholdet ikke længere opfylder sit formål:

  • hvis borgerens funktionsniveau er blevet så meget bedre, at han eller hun kan klare sig i eget hjem med ingen eller kun let støtte.
  • hvis borgerens funktionsniveau er blevet så meget værre, at borgerens nuværende botilbud ikke længere er egnet til at varetage borgerens behov.

Ikke mulighed for at flytte borgeren

Hvis kommunen udvisterer borgeren fra et botilbud, fordi hans eller hendes funktionsniveau er blevet forbedret, og formålet med opholdet dermed er opfyldt, kan borgeren ikke flyttes til et andet botilbud eller egen bolig med massiv støtte.

Et eksempel kan være, at en kommune ønsker at udvisitere en borger fra et længerevarende botilbud, fordi borgeren nu har lært enkelte dagligdags færdigheder. Kommunen vurderer, at borgeren fortsat har behov for omfattende hjælp, men at borgeren kan ”nøjes” med et botilbud med mindre hjælp til rådighed.

I eksemplet vil det som udgangspunkt ikke være muligt for kommunen at udvisitere borgeren fra det længerevarende botilbud. Hvis det fortsat er nødvendigt at yde borgeren massiv støtte, er formålet med det oprindelige botilbud formentligt ikke opfyldt. Derfor har betingelserne for udvisitering ikke været til stede.

Bofællesskaber og opgangsfællesskaber

Reglerne om udvisitering, fordi hjælpen ikke længere opfylder formålet, gælder ikke, når borgeren bor i et botilbud efter loven om almenboliger. Den slags botilbud er boliger med tilstødende fællesarealer, og kaldes typisk bofællesskaber eller opgangsfælleskaber.

Når borgeren flytter ind i denne type bolig, underskriver han eller hun en lejekontrakt og er underlagt lejelovgivningens forpligtelser og rettigheder. I disse tilfælde kan kommunen ikke udvisitere borgeren. Borgeren kan alene opsiges af udlejeren, hvis betingelserne i lejelovgivningen er opfyldte.

Kommunen har dog også i forbindelse med botilbud efter almenboligloven pligt til at følge op på, om hjælpen fortsat opfylder sit formål. Hjælpen skal således justeres, hvis det er nødvendigt.

Udvisitering af økonomiske årsager kan ske

Ophør af midlertidige botilbud kan også ske i de tilfælde, hvor hjælpen ikke stemmer overens med prisen på botilbuddet. Det botilbud, der flyttes til, skal være mindst lige så egnet og samtidigt væsentligt billigere. Det slår Ankestyrelsen fast i en ny principafgørelse.

Der er ikke frit valg i forbindelse med flytning til et midlertidigt botilbud. Det betyder dog ikke, at kommunen kan tvinge en borger til at flytte ind på et midlertidigt botilbud, hvis borgeren ikke ønsker det. Det kan kun lade sig gøre, hvis betingelserne for flytning uden samtykke er opfyldte.

Opmærksomhed på magtanvendelsesreglerne

Hvis det er nødvendigt at flytte borgeren til et nyt botilbud, skal kommunen være opmærksom på, at det kan være nødvendigt at bruge reglerne om flytning uden samtykke ved indflytning i det nye botilbud. Betingelserne for det skal naturligvis være opfyldt. Det gælder i de tilfælde, hvor borgeren ikke vil eller kan give samtykke til, at han eller hun bliver optaget i et nyt botilbud. Det fremgår også af Ankestyrelsens nye principafgørelse.

Kommunen har pligt til at yde borgeren anden hjælp, hvis han eller hun ikke ønsker at blive optaget i et nyt botilbud, og kommunen ikke kan benytte reglerne om magtanvendelse. Det kan ske enten via tilbud om et andet botilbud eller ved at yde en anden form for hjælp, fx egen bolig med socialpædagogisk støtte.

Flytning til et nyt botilbud kan være nødvendig, fordi borgeren er blevet så dårlig, at det hidtidige botilbud ikke længere kan varetage behovet. Flytning kan også være nødvendig, hvis kommunen har ophørt det hidtidige botilbud af økonomiske årsager

Reglerne om magtanvendelse skal ikke i øvrigt anvendes ved udvisitering af en borger fra et botilbud til egen bolig. Reglerne skal kun anvendes ved indflytning på et særligt botilbud.

Ankestyrelsens principafgørelse 9-16 om botilbud - midlertidigt - ophør - magtanvendelse - flytning uden samtykke - økonomisk vægtning

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring