Gå til indhold

Artikel: Danske statsborgere med bopæl i Danmark er omfattet af konventionen med Jugoslavien om social sikring

Ankestyrelsen fastslår ny praksis for beregning af førtidspension til danske statsborgere og statsborgere fra det tidligere Jugoslavien, som har optjent forsikringsperioder i det tidligere Jugoslavien.

Af fuldmægtig Dorte Kirkebæk

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 7, november/december 2015.

Danske statsborgere med bopæl i Danmark

I en principafgørelse fra 2010 slog vi fast, at artikel 4 i konventionen med Jugoslavien om social sikring skulle fortolkes således, at danske statsborgere med bopæl i Danmark ikke var omfattet af konventionen med Jugoslavien om social sikring.

Principafgørelse 70-15 ændrer denne praksis. Principafgørelsen fastslår, at danske statsborgere med bopæl i Danmark er omfattet af konventionen.

Den tidligere principafgørelse 145-10 er nu ophævet.

Ankestyrelsens tidligere praksis har i nogle tilfælde betydet, at danske statsborgere ikke har fået udbetalt den førtidspension, som de havde ret til ifølge konventionen med Jugoslavien om social sikring.

Ret til og optjening af førtidspension

Størrelsen af en dansk førtidspension beregnes ud fra hvor mange år, en borger har boet i Danmark. Man regner fra det fyldte 15. år til det tidspunkt, hvor borgeren begynder at få pension.

For at have ret til fuld førtidspension skal borgeren have boet i Danmark i mindst 4/5 af tiden, fra han eller hun er fyldt 15 år, og indtil pensionen ydes.

Efter konventionen med Jugoslavien om social sikring kan forsikringsperioder optjent i det tidligere Jugoslavien medregnes ved opgørelsen af størrelsen af en dansk førtidspension, som om det drejede sig om bopælsperioder i Danmark. Reglerne er imidlertid ikke ens for danske statsborgere og for statsborgere i det tidligere Jugoslavien.

Statsborgere i det tidligere Jugoslavien

Statsborgere i det tidligere Jugoslavien, der

  • opfylder betingelserne for ret til pension efter konventionen og
  • som har optjent en eller flere forsikringsperioder i det tidligere Jugoslavien

skal altid have forsikringsperioderne tillagt den danske bopælstid ved beregningen af størrelsen af den danske førtidspension.

Danske statsborgere

Danske statsborgere skal kun have tillagt forsikringsperioder optjent i det tidligere Jugoslavien til den danske bopælstid, hvis de ikke har ret til pension fra det tidligere Jugoslavien.

Det betyder, at danske statsborgere med ret til pension fra det tidligere Jugoslavien ikke har ret til at få forsikringsperioderne lagt til den dansk bopælstid.

Virkningstidspunktet for Ankestyrelsen nye principafgørelse

Normalt har Ankestyrelsens principafgørelser virkning for fremtiden. I dette tilfælde har den nye praksis dog virkning tilbage i tiden.

Det skyldes, at vores tidligere praksis fortolkede artikel 4 i konventionen med Jugoslavien om social sikring forkert. Denne praksis har betydet, at danske statsborgere ikke har fået udbetalt den pension, som de havde ret til ifølge konventionen med Jugoslavien om social sikring.

Ankestyrelsens praksis har derfor virkning tilbage fra offentliggørelsen af Principafgørelse 145-10 den 30. juni 2010.

Ankestyrelsen og Udbetaling Danmark skal tage stilling til genoptagelse af eventuelle sager, hvor der måtte være truffet afgørelse i tidsrummet siden offentliggørelsen af Principafgørelse 145-10.

Borgerne kan også bede om at få genoptaget deres sager.

Ved en genoptagelse skal Ankestyrelsen og Udbetaling Danmark vurdere, om de enkelte sager er forældede.

Læs Ankestyrelsens principafgørelse 70-15 om førtidspension - brøkpension - dansk-jugoslavisk konvention - bopæl

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring