Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 7 november/december 2015

Læs om børn og unge-udvalgenes kompetence, Psykolognævnets sekretariat, Socialtilsynet, sygedagpengeloven, borgere med sjældne handicap og erhvervet hjerneskade, feriegodgørelse, konventionen med Jugoslavien om social sikring og faglige kurser.

Børn og unge-udvalgene får større kompetence

Det gælder i sager om ændring af anbringelsessted uden samtykke. Kompetencen til at afgøre selve ændringen af anbringelsesstedet er nu flyttet fra forvaltningen til børn og unge-udvalget. 

Læs hele artiklen "Børn og unge-udvalgene får større kompetence"

Psykolognævnets sekretariat er flyttet til Ankestyrelsen

Psykolognævnets sekretariat har siden de ændringer i ministeriernes opgaver, som den nye regering medførte, været en del af Ankestyrelsen. Vi er nu sekretariat for seks nævn.

Læs hele artiklen "Psykolognævnets sekretariat er flyttet til Ankestyrelsen"

Socialtilsynet kan ikke fastsætte vilkår om at fravige godkendelsen af et tilbud

Ankestyrelsen har i en principafgørelse slået fast, at § 6, stk. 3, i bekendtgørelse om socialtilsyn ikke har hjemmel i loven. Det er derfor ikke muligt at fastsætte vilkår om at fravige en godkendelse af et tilbud. Det drejer sig for eksempel om generel godkendelse af plejefamilier og opholdssteder. Det gælder både, når vilkåret udvider og indskrænker godkendelsen. En ansøgning om eksempelvis udvidelse af målgruppen skal i stedet behandles som en ansøgning om ændring af godkendelsen. Socialtilsynene skal gennemgå alle sager, hvor der allerede er truffet afgørelse om vilkår om fravigelse af godkendelsen.

Læs hele artiklen "Socialtilsynet kan ikke fastsætte vilkår om at fravige godkendelsen af et tilbud"

Rigtige afgørelser i næsten syv ud af ti sager efter nye regler i sygedagpengeloven

Ankestyrelsens praksisundersøgelse viser, at kommunerne træffer korrekte afgørelser i 69 % af sagerne. Undersøgelsen viser også, at kommunerne i de fleste af sagerne følger de nye regler om revurdering, henvisning til jobafklaringsforløb og forlængelse af sygedagpengeperioden.

Læs hele artiklen "Rigtige afgørelser i næsten syv ud af ti sager efter nye regler i sygedagpengeloven"

Nogle borgere med sjældne handicap og erhvervet hjerneskade får ikke tilstrækkelig hjælp

I 60 procent af sagerne om visitation af borgere med sjældne handicap og erhvervet hjerneskade følger kommunerne gældende lovgivning og praksis. I de resterende sager - 40 procent - har kommunerne derimod svært ved at overholde regler og praksis. Det viser Ankestyrelsens praksisundersøgelse. 

Læs hele artiklen "Nogle borgere med sjældne handicap og erhvervet hjerneskade får ikke tilstrækkelig hjælp"

To principafgørelser skal ensrette kommunernes praksis om feriegodtgørelse

Det handler om, hvordan feriegodtgørelse efter ferielovgivningen skal trækkes fra i uddannelses- eller kontanthjælpen.

Læs hele artiklen "To principafgørelser skal ensrette kommunernes praksis om feriegodtgørelse"

Danske statsborgere med bopæl i Danmark er omfattet af konventionen med Jugoslavien om social sikring

Ankestyrelsen fastslår ny praksis for beregning af førtidspension til danske statsborgere og statsborgere fra det tidligere Jugoslavien, som har optjent forsikringsperioder i det tidligere Jugoslavien.

Læs hele artiklen "Danske statsborgere med bopæl i Danmark er omfattet af konventionen med Jugoslavien om social sikring"

De første erfaringer med faglige kurser til kommuner og andre  

Sidste sommer begyndte Ankestyrelsen at tilbyde faglige kurser. Interessen har været stor, og i 2016 tilbyder vi endnu flere kurser.

Læs hele artiklen "De første erfaringer med faglige kurser til kommuner og andre"

Sidst opdateret 10.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring