Gå til indhold

Artikel: Hurtigere behandling af nogle sager på handicapområdet

Borgerne skal have hurtigere svar, når Ankestyrelsen genbehandler sager, som vi før har hjemvist til kommunen. Det kaldes en fast track-ordning.

Af specialkonsulent Mie V. Ritter

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 1, 2018. Bemærk, at vi ikke opdaterer indholdet efter marts 2018.

Ankestyrelsen skal behandle nogle sager på handicap- og ældreområdet og området for socialt udsatte inden for otte uger; det er en del af en generel styrkelse af kvaliteten på området.

Hvilke sager bliver hurtigere behandlet?

Den nye ordning gælder særlige typer af sager indenfor handicap- og ældreområdet og socialt udsatte. Der er tale om sager, hvor borgen har klaget til Ankestyrelsen, hvor Ankestyrelsen så har bedt kommunen om at behandle sagen igen (hjemvist den), og hvor borgeren så klager over afgørelsen, efter at kommunen har genbehandlet sagen.

Vi har flest sager, der handler om dækning af merudgifter, og i slutningen af artiklen her, kan du se en liste over alle de sager, som – hvis de har været hjemvist tidligere – er omfattet af den nye fast track-ordning.

Hjemvisning og genbehandling

Når vi hjemviser en sag, sender vi den tilbage til kommunen, der skal behandle sagen i sin helhed igen. I afgørelsen giver vi kommunen retningslinjer for, hvordan sagen skal behandles.

Vi hjemviser en sag, hvis der for eksempel ikke er oplysninger nok til, at vi kan stadfæste kommunens afgørelse (give kommunen ret) eller sætte vores egen afgørelse i stedet for kommunens afgørelse. Når vi hjemviser sagen til kommunen fortæller vi, at kommunen skal skaffe flere oplysninger, og vi giver kommunen retningslinjer for, hvilke oplysninger, vi mener, der mangler i sagen. Det vil være oplysninger, som vi ikke umiddelbart selv har mulighed for at indhente.

Kommunen skal indhente de manglende oplysninger, før den kan afgøre sagen igen. Når kommunen vurderer, at sagen er tilstrækkelig oplyst, skal den genbehandle sagen og sende en ny afgørelse til borgeren.

Fast track-ordningen

Vi vil behandle tidligere hjemviste sager hurtigere.

Kommunen skal følge vores retningslinjer i hjemvisningen. Det kan alligevel godt betyde, at kommunen fortsat vurderer, at borgeren ikke har ret til den hjælp, vedkommende har søgt om. Så giver kommunen et nyt afslag.

Hvis borgeren er uenig i afgørelsen, skal borgeren sende en klage til kommunen, som så skal genvurdere og sende sagen til os - hvis den fastholder sin afgørelse efter genvurderingen. Vi vil så behandle den nye sag inden otte uger, fra vi har modtaget den fra kommunen.

Når kommunen sender sagen til os, skal det ske via det digitale ankeskema. Kommunen skal udfylde ankeskemaet som ved en almindelig sag, men huske at markere sagen som en tidligere hjemvist sag og skrive journalnummer på den tidligere hjemviste sag.

En del af handlingsplanen

Fast track-ordningen er en del af en handlingsplan, der skal styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet. Satspuljen finansierer handlingsplanen, som også betyder, at taskforcen på handicapområdet bliver permanent og kan gennemføre flere forløb i flere kommuner. Andre dele af handleplanen er en opfølgning på danmarkskortet over omgørelsesprocenter og en styrket ankestatistik I tilknytning til fast track-ordningen er der fremsat forslag til ændring af retssikkerhedsloven. om at kommunen skal offentliggøre de nye sagsbehandlingsfrister på hjemmesiden, så de fremgår tydeligt.

Det er tanken med fast track-ordningen, at den skal være med til at løse problemer med forskelle mellem kommuner i antallet af omgjorte sager.

Tidligere hjemviste sager, der er en del af fast track-ordningen

Sager om handicappede børn, der modtager hjælp til:

 • Betaling for dagtilbud og klubtilbud m.v. til børn
 • Merudgiftsydelse § 41 + tilbagebetaling
 • Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42, 43 + tilbagebetaling
 • Personlig hjælp og ledsagelse
 • Hjælpemidler - § 112
 • Forbrugsgoder - § 113
 • Biler - §§ 114 og 115
 • Boligindretning - § 116.


Sager om handicappede voksne, der modtager hjælp i form af:

 • Hjemmehjælp § 83
 • Voksne – rehabilitering - § 83a
 • Voksne – afløsning og aflastning - § 84
 • Voksne – socialpædagogisk bistand - § 85
 • Voksne – genoptræning - § 86
 • Voksne – kontante tilskud til §§ 83 og 84 hjælp - § 95
 • Voksne – selvudpeget hjælp - §§ 94-94b
 • Voksne – borgerstyret personlig assistance - § 96
 • Voksne – ledsageordning - § 97
 • Voksne – støtte- og kontaktperson §§ 98 og 99
 • Voksne – merudgifter - § 100
 • Voksne – behandling - §§ 101 og 102
 • Voksne – beskyttet beskæftigelse §§ 103-106
 • Voksne – botilbud §§ 107 til 111
 • Hjælpemidler - § 112
 • Forbrugsgoder - § 113
 • Biler - §§ 114 og 115
 • Boligindretning - § 116
 • Pasning ad nærtstående (handicappede eller døende m.v.) - §§ 118-122.

Sager om socialt udsatte børn, der modtager hjælp i form af:

 • Børn – foranstaltninger - §§ 52, stk. 3, nr. 1-9, 55, 69, stk. 1
 • Børn – samvær - § 71
 • Børn - økonomisk hjælp - § 52a
 • Efterværn - §§ 68 og 76
 • Børn – andre bestemmelser
 • Børn – økonomisk hjælp - § 11.

Lovændringen

Følgende ændring til retssikkerhedsloven er fremsat af børne- og socialministeren den 28. februar 2018.

’’§ 3 a. Fristerne efter § 3, stk. 2, skal for afgørelser efter lov om social service offentliggøres på og fremgå tydeligt på kommunens hjemmeside. Fristerne efter § 3, stk. 2, gælder også ved kommunalbestyrelsens behandling af afgørelser efter lov om social service, som er hjemvist af Ankestyrelsen. Fristerne regnes fra modtagelsen af Ankestyrelsens afgørelse.’’

Forslaget forventes at træde i kraft den 1. juli 2018.

Forslaget

 

 

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring