Gå til indhold

Artikler om Arbejdsskade

Her kan du se artikler, som medarbejdere i Ankestyrelsen har skrevet om emner inden for arbejdsskadeområdet.

Skader under transport til og fra arbejde, mens en person har rådigheds- eller tilkaldevagt, er omfattet af arbejdsskade-sikringsloven

15.05.2024

Skader, der sker under transport til og fra arbejde, kan undtagelsesvist være omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Dette er tilfældet, hvis transporten må anses som et led i arbejdets forhold eller i overvejende grad er sket i arbejdsgivers interesse. Ankestyrelsen har for nyligt offentliggjort principmeddelelse 1-24, der behandler emnet nærmere.

Tilskadekomne kan ikke få kompensation for det samme varige mén to gange

13.03.2024

Hvis en tilskadekommen har modtaget kompensation for varigt mén for en tidligere arbejdsskade, kan den tilskadekomne ikke modtage kompensation for de samme symptomer igen. Det fremgår af en ny principmeddelelse 35-23, hvor Ankestyrelsen præciserer retstilstanden, når tilskadekomne tidligere er blevet kompenseret for en arbejdsskade og efterfølgende bliver udsat for en ny arbejdsskade i samme legemsdel og med samme symptomer, som der tidligere er blevet kompenseret for.

Højesteret og landsretterne behandler i de kommende måneder en række sager på arbejdsskadeområdet - afgørelser fra disse domstole har indflydelse på Ankestyrelsens praksis

18.12.2023

Ankestyrelsen er de seneste år blevet stævnet omkring 250 gange årligt på arbejdsskadeområdet. Som udgangspunkt behandles disse sager ved byretterne, men enkelte af disse sager indbringes for landsretten eller Højesteret. De afgørelser ventes med særlig stor interesse, da de kan have generel betydning for Ankestyrelsens praksis på arbejdsskadeområdet. I artiklen nævner vi de vigtigste sager, for at gøre parter og interessenter på arbejdsskadeområdet bekendt med, hvilke spørgsmål som aktuelt er til prøvelse hos domstolene, da deres resultat kan få betydning for alle aktører på området.

Ny principmeddelelse fastslår, hvornår arbejdsskade-myndighederne skal forelægge sager om psykisk sygdom for Erhvervssygdoms-udvalget

15.09.2023

En ny principmeddelelse fastslår, at arbejdsskademyndighederne skal være mere lempelige i deres vurdering af arbejdets særlige art og årsagssammenhængen, når de skal vurdere, om der bør ske forelæggelse af sager om psykisk sygdom for Erhvervssygdomsudvalget end ved spørgsmålet om anerkendelse. I artiklen beskriver vi, hvornår sager om psykisk sygdom skal for Erhvervssygdomsudvalget.

Når arbejdsskaden medfører ganske specielle ulemper

21.06.2023

Arbejdsskadesikringsloven giver mulighed for at give en tilskadekommen godtgørelse for varigt mén på grund af en arbejdsskades indflydelse på den tilskadekomnes liv. Vurderingen af det varige mén sker med baggrund i den vejledende méntabel. Ankestyrelsen har i en ny principmeddelelse taget stilling til, hvornår der er mulighed for at fravige méntabellens udgangspunkt, fordi arbejdsskaden giver den tilskadekomne ganske specielle ulemper, som skyldes tab af særlige færdigheder.

Covid-19 som arbejdsskade

21.06.2023

Ved anerkendelse af smitte med covid-19 som en arbejdsskade, skal arbejdsskademyndighederne træffe afgørelse om, hvorvidt den sygdomsramte er berettiget til ydelser efter loven. Det kan være udgifter til helbredsmæssig behandling, medicin og hjælpemidler m.v. Det kan ligeledes være godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne. I denne artikel beskriver vi, hvordan Ankestyrelsen vurderer følger efter smitte med covid-19 efter arbejdsskadeloven.

Nye tal om arbejdsskadesager: Tilskadekomne klager i de fleste sager, men klager fra forsikringsselskaber fører oftest til omgørelse

04.05.2023

Ankestyrelsen har for nylig holdt et årsmøde-webinar på arbejdsskadeområdet, hvor vi for første gang delte statistikker om, hvem der klager i en arbejdsskadesag, og hvad resultatet af klagesagen er. Det kan du læse nærmere om her.

Ny principmeddelelse beskriver arbejdsgivers ansvar, når en skade opstår under hjemmearbejde

15.12.2022

I takt med udbredelsen af hjemmearbejde ser Ankestyrelsen flere arbejdsskadesager, som handler om, hvornår man er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, når man arbejder hjemmefra. I artiklen beskriver vi den nye principmeddelelse 40-22, som handler om skader, der er opstået, mens tilskadekomne er i færd med at udføre sit arbejdet hjemmefra.

Er en skade sket på arbejdsstedet i forbindelse med arbejdstids begyndelse og afslutning, er den som udgangspunkt omfattet af arbejdsskadesikrings-loven

19.09.2022

Færden på arbejdsstedet er som udgangspunkt omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Ankestyrelsen har i en ny principmeddelelse taget stilling til retstilstanden i grænsetilfælde, hvor en skade sker på arbejdsstedet i forbindelse med arbejdstids begyndelse og afslutning, og hvor skadesårsagen hverken kan kategoriseres som direkte privat eller direkte arbejdsrelateret.

Hvornår skal man betale en erstatning tilbage i en arbejdsskadesag?

19.09.2022

Der kan være situationer, hvor en borger, der har modtaget erstatning for en arbejdsskade, skal betale erstatningen tilbage, fordi borgeren ikke har ret til den. Hvornår det er tilfældet, har man fastsat rammer for med arbejdsskadesikringslovens § 40 a. Reglen blev indsat i loven i 2009, men det er først i de senere år, at den for alvor er blevet brugt. Der er nu en del praksis fra både domstolene og Ankestyrelsen. I denne artikel gennemgår vi praksis på området med eksempler på sager og afgørelser fra domstolene.

Principmeddelelse slår fast, at kørsel til og fra et kursus kan være omfattet af arbejdsskadesikrings-loven

17.06.2022

Er kørsel til og fra et kursus i arbejdsgiverens interesse og efter arbejdsgiverens anvisning, kan medarbejderen være omfattet af arbejdsskadesikringsloven, hvis kørslen er tilrettelagt på en måde, der overvejende er i arbejdsgivers interesse. Det fremgår af vores principmeddelelse 1-22, som bliver beskrevet nærmere i denne artikel.

Behandling foretaget af autoriseret osteopat kan dækkes efter arbejdsskadeloven

04.05.2022

Hvis behandling hos en osteopat er nødvendig som følge af en anerkendt arbejdsskade, kan udgiften dækkes efter arbejdsskadesikringsloven, hvis behandlingen er udført af en autoriseret osteopat.

Ny principmeddelelse: Arbejdsskader kan også opstå ved arbejde hjemmefra

04.05.2022

I takt med udbredelsen af hjemmearbejde ser Ankestyrelsen flere arbejdsskadesager, som handler om, hvornår man er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, når man arbejder hjemmefra. Ankestyrelsen vil præcisere praksis på området med en række nye principmeddelelser, og i artiklen beskriver vi den første.

Nye landsretsdomme om skader opstået under DHL-stafetten

28.02.2022

I 2021 er der kommet to landsretsdomme, som handler om, hvornår en skade, der er sket i forbindelse med DHL-stafetten, er omfattet af arbejdsskadeloven. Dommene ændrer ikke på Ankestyrelsens praksis på området, men illustrerer, hvordan der kan foretages forskellige bevisvurderinger af de samme forhold – også mellem by- og landsret.

Arbejdsskademyndighed kan ikke behandle klagesager om forsikringsselskabers acontoudbetalinger

09.09.2021

Ankestyrelsen beskriver i en ny principmeddelelse 13-21, hvornår en arbejdsskademyndighed kan afgøre sager om tilbagebetaling af erstatning. Ved privatretlige aftaler, der ikke er reguleret af arbejdsskadesikringsloven, har arbejdsskademyndigheden ikke kompetence til at afgøre klagesager om fx tilbagebetaling af acontoudbetalt erstatning.

Artikel: Landsretsdom om tab af erhvervsevne i arbejdsskadesager ændrer ikke Ankestyrelsens praksis

05.05.2021

En arbejdsskade kan medføre, at tilskadekomne får erstatning for tab af erhvervsevne. Ifølge lovens ordlyd får man ikke erstatning, hvis tabet af erhvervsevne er mindre end 15 pct., men det kan man godt i praksis efter en konkret vurdering. I en dom har Østre Landsret foretaget sådan en konkret vurdering og fastsat en erstatning i et tilfælde, hvor Ankestyrelsen ikke havde givet erstatning, men dommen tilsidesætter ikke Ankestyrelsens praksis.

Det bliver enklere og hurtigere at få anerkendt en ulykke som en arbejdsskade

18.12.2020

En lovændring for ulykker, der er sket fra og med den 1. januar 2020 medfører, at flere personer kan få anerkendt deres personskade som en arbejdsskade, og flere vil modtage en afgørelse om anerkendelse hurtigere. Ankestyrelsen har den 8. december 2020 offentliggjort den første principmeddelelse på baggrund af de nye regler. Principmeddelelsen handler om hvilke oplysninger, der er nødvendige for, at arbejdsskademyndighederne kan afgøre om ulykken er en arbejdsskade.

Ankestyrelsen har afgjort 1.101 arbejdsskadesager administrativt i første halvår af 2020

04.11.2020

Med en lovændring har Ankestyrelsen fået mulighed for at afgøre arbejdsskadesager administrativt, hvilket giver en kortere sagsbehandlingstid. Det har vi gjort i 1.101 sager i 1. halvår af 2020. Det svarer til 21 % af det samlede antal afgjorte arbejdsskadesager i perioden.

Er man omfattet af arbejdsskadeloven under en rygepause?

04.11.2020

Dette spørgsmål kan give anledning til tvivl. Ankestyrelsen har derfor udsendt principmeddelelse 73-19  og har afholdt et webinar, som klarlægger praksis på området.

Sammenskrivning af principmeddelelser – også på arbejdsskadeområdet

02.09.2020

Ankestyrelsen offentliggør løbende principmeddelelser, der skal bidrage til at fastlægge gældende praksis på Ankestyrelsens sagsområder. Vi har de seneste par år haft fokus på at sammenskrive vores principmeddelelser, så det er nemmere at orientere sig i praksis. Det gælder hele Ankestyrelsens sagsområde - også arbejdsskadeområdet.

Ankestyrelsen arbejder løbende med kvaliteten af vores sagsbehandling. I arbejdsskadesager kvalitetsmåler vi spørgsmål til og svar fra vores lægekonsulenter.

10.06.2020

I sager om arbejdsskader omfatter vores arbejde med kvalitet også spørgsmål til og svar fra vores lægekonsulenter. Blandt andet gennemgår vi konkrete eksempler på spørgsmål og svar og måler kvaliteten.

En psykisk skade kan anerkendes som en arbejdsskade efter de samme regler som en fysisk skade.

07.04.2020

Arbejdsskadelovens § 6, som handler om ulykker, er ændret pr. 1. januar 2020. Denne artikel handler om praksis for skader, som er sket før den 1. januar 2020. Ankestyrelsen forventer, at kunne offentliggøre en principmeddelelse om praksis efter lovændringen inden udgangen af 2020.

Orientering fra Arbejdsskade-området

04.12.2019

Orientering om ny måde at træffe afgørelse på og om Arbejdsskadeafdelingens første webinar, der handler om principmeddelelse 41-19 om tobaksrygning som konkurrerende årsag.

Generelt

03.12.2019

Arbejdsskadesager for veteraner med psykiske sygdomme

18.06.2019

I april 2019 har Ankestyrelsen afgjort 42 veteransager med second opinion.

Artikel: Overgang fra fleksjob til ledighedsydelse – årsagen har betydning

24.04.2019

En tilsyneladende enkel paragraf i arbejdsskadesikringsloven har i praksis vist sig at volde mange problemer, som ingen havde forudset. En dom fra Østre Landsret har fået Ankestyrelsen til at ophæve en principafgørelse på området.

Nyt fra Ankestyrelsen

17.09.2018

Artikler fra Ankestyrelsens faglige nyhedsbrev, Nyt fra Ankestyrelsen.

Artikel: Veteraner og anerkendelse af psykiske skader som arbejdsskade

13.02.2017

Siden 2014 har Ankestyrelsen behandlet 158 veteransager. Det er arbejdsskadesager for soldater, der er blevet psykiske syge efter at være sendt i krig for den danske stat.

Artikel: Hvornår er en ulykke en arbejdsskade?

13.12.2016

Højesteret har taget stilling til praksis, når en borger vil have anerkendt en ulykke som en arbejdsskade.

Artikel: Ulykkesbegrebet og de grønlandske arbejdsskaderegler

16.11.2016

En personskade, der ikke kræver behandling og går over af sig selv, vil kunne anerkendes som en arbejdsskade efter grønlandsk ret. Det kræver, at anerkendelsen medfører, at den tilskadekomne ville have ret til dagpenge ved uarbejdsdygtighed.

Sidst opdateret 18.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring