Gå til indhold

Opkrævning af administrationsbidrag

Ankestyrelsen opkræver et administrationsbidrag pr. oprettet sagsemne i en arbejdsskadesag. Taksten fastsættes årligt.

Sagsemner på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsen opretter et sagsemne for hver delafgørelse, som er påklaget og oversendt af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

Ankestyrelsen kan ud over de påklagede delafgørelser også udvide prøvelsen til at omfatte ikke påklagede delafgørelser. I så fald vil der blive oprettet yderligere sagsemner.

Mulige sagsemner for sager oprettet fra den 1. januar 2021:

 • Den sikrede personkreds
 • Anmeldelsesfrist
 • Ulykker
 • Erhvervssygdom
 • Erhvervssygdom, Veteran
 • Erhvervssygdom, Særlig, Veteran
 • Mén
 • Sygebehandling
 • Hjælpemidler
 • Tab af erhvervsevne
 • E-tab, sygedagpenge
 • E-tab, ressourceforløb
 • E-tab, ledighedsydelse
 • E-tab, fleksjob
 • Årsløn
 • Tilbagebetaling
 • Genoptagelse anerkendelse
 • Genoptagelse, ydelser
 • Forsørgertabserstatning m.v.
 • Arbejdsgivers sikringspligt

Sagsemnerne danner baggrund for Ankestyrelsens opkrævning af administrationsbidrag.

Opkrævning

Ankestyrelsen opkræver som udgangspunkt bidrag for alle sagsemner.

Dette gælder også, hvis en klage bliver trukket tilbage, efter at sagen er oversendt til Ankestyrelsen. Hvis der er tale om brevkryds mellem oversendelsen af klagen fra AES og brevet, hvor klagen trækkes tilbage, vil vi ikke opkræve bidrag. Det samme gør sig gældende, hvis vi vurderer, at det er en fejl, at AES har oversendt sagen.

Vi opkræver ikke bidrag for sagsemner, hvis

 • vi genoptager en af Ankestyrelsens tidligere afgørelser på ulovbestemt grundlag.
 • vi vurderer, at det er en fejl, at AES har oversendt delafgørelsen.
 • der har været tvivl om klagetemaet, som vi ved en fejl ikke har fået afklaret.

I en klagefristsag (en sag hvor AES har vurderet, at der er klaget for sent) opkræver vi ét administrationsbidrag til behandlingen af spørgsmålet om, hvorvidt der er klaget rettidigt, uanset om den bagvedliggende afgørelse indeholde flere påklagede delafgørelser. Hvis vi vurderer, at sagen er påklaget rettidigt, sender vi sagen tilbage til AES til genvurdering. Får vi sagen på ny efter genvurdering, opretter vi en ny sag, der kan indeholde flere sagsemner, hvis flere delafgørelser er påklaget

Opkrævningen af ét bidrag pr. delafgørelse følger af bekendtgørelse om betaling for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Ankestyrelsens administration af forhold, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring m.v. (BEK nr. 943 af 21/06/2022).

Hvornår sendes opkrævning

Ankestyrelsens opkrævning sker i perioden marts til juni. Opkrævningen af sagsemner i fordelingssager sker senest i oktober.

Selskaberne har mulighed for at komme med indsigelse mod opkrævningerne. Ankestyrelsen tager stilling til indsigelserne inden, den endelige opkrævning sendes ud.

Hvem betaler?

 • Arbejdsgivers forsikringsselskab, som har tegnet den lovpligtige arbejdsskadesikring
 • Selvforsikrede kommuner og statsinstitutioner
 • AES i sager om erhvervssygdomme

Takster 

I 2024 er taktsten for et sagsemne oprettet i Ankestyrelsen: 10.700 kr.

Taksten fastsættes årligt af Social- og boligministeren, se bekendtgørelse om takster for administration pr. 1. januar efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade. (BEK nr. 1416 af 1. december 2023).

Kontakt

Ring til Lotte Hajslund på telefon 61 89 75 77 eller skriv til oekonomi@ast.dk.

Sidst opdateret 17.04.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring