Gå til indhold

Er en skade sket på arbejdsstedet i forbindelse med arbejdstids begyndelse og afslutning, er den som udgangspunkt omfattet af arbejdsskadesikrings-loven

Færden på arbejdsstedet er som udgangspunkt omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Ankestyrelsen har i en ny principmeddelelse taget stilling til retstilstanden i grænsetilfælde, hvor en skade sker på arbejdsstedet i forbindelse med arbejdstids begyndelse og afslutning, og hvor skadesårsagen hverken kan kategoriseres som direkte privat eller direkte arbejdsrelateret.

Af fuldmægtig Tina Zunic Aleckovic

Ved arbejdsstedet forstås et eller flere geografisk afgrænsede steder, distrikter eller områder, hvor arbejdet som hovedregel udføres. Til arbejdsstedet medregnes parkeringsarealer, gårdspladser, havneområder og andre udendørsarealer, når disse er forbundet med arbejdsstedet ved veje, stier eller lignende, der hører til arbejdsgivers matrikel, eller som arbejdsgiver på anden måde disponerer over. 

Hvornår kan en skade på arbejdsstedet være omfattet af loven?

Hvis man kommer til skade på sin arbejdsplads, og årsagen hertil ikke er en privat handling, er skaden som udgangspunkt en følge af ens arbejde eller arbejdets forhold, og dermed er man omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Med denne formodningsregel vil en skade på arbejdsstedet eksempelvis være omfattet i følgende tilfælde:

  • Hvis man glider/falder/snubler på arbejdsstedet
  • Hvis man vælter på sin cykel på arbejdsstedet
  • Hvis man bliver påkørt på arbejdsstedet

Man vil også være omfattet af arbejdsskadesikringsloven i de tilfælde, hvor det er klart, at skaden er en følge af arbejdet eller arbejdets forhold, idet skaden kan relateres direkte til arbejdsgiverens forhold. Som eksempel kan nævnes:

  • Manglende glatførebekæmpelse af parkeringspladsen
  • Hul i jorden på matriklen, der ikke er afmærket tilstrækkeligt
  • Faldende tagsten, som følge af manglende vedligeholdelse
  • Manglende vedligeholdelse af udvendigt inventar, eks. carport til cykler 

Hvis man derimod kommer til skade som følge af en privat handling, vil skaden ikke være omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Her er nogle eksempler på skader som følge af en privat handling: 

  • Skift af dæk/hjul på egen bil/cykel
  • Leg og kådhed 

Disse eksempler er ikke udtømmende, og det beror på en vurdering af alle sagens oplysninger, om skaden er en følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår, eller om der er tale om en privat handling, der ikke kan relateres til arbejdet.  

I principmeddelelse 28-22 har Ankestyrelsen behandlet tre konkrete sager, der illustrerer hvordan en skade, der er sket på arbejdsstedet, kan være omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

I de konkrete sager var de tilskadekomne alle omfattet af loven på skadestidspunktet. Begrundelsen var, at skaden skete på arbejdsstedet som følge af arbejdet eller de forhold, det foregår under.

I den første sag væltede tilskadekomne på sin cykel på vej mod arbejdsgiverens cykelskur. Vejen var glat på grund af manglende glatførebekæmpelse. Dette er et klart eksempel på, hvornår en skade vil være omfattet, da manglende glatførebekæmpelse skyldes forhold på arbejdsstedet, og ikke er en følge af en privat handling. Dog stiller lovgivningen ikke et krav om, at arbejdsgiveren behøver at handle ansvarspådragende.

Resultatet er det samme, hvis årsagen til, at tilskadekomne vælter på sin cykel, er, at tilskadekomne mistede balancen på sin cykel på arbejdsstedet. Dette var tilfældet i sag nummer tre.

I sag nummer to vurderede Ankestyrelsen, at skaden på arbejdsstedet, hvor tilskadekomne blev påkørt af en kollega, var en følge af arbejdet eller arbejdets forhold.

Den sidstnævnte sag illustrerer, at så længe der er tale om en skade, der ikke har karakter af en privat handling, anses skaden for at være omfattet af arbejdsskadesikringsloven, uanset om den kan relateres til arbejdsgiverens forhold eller ej. 

Læs principmeddelelse 28-22 

Sidst opdateret 04.10.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring