Gå til indhold

Ydelser

Tilskadekomne kan ikke få kompensation for det samme varige mén to gange

13.03.2024

Hvis en tilskadekommen har modtaget kompensation for varigt mén for en tidligere arbejdsskade, kan den tilskadekomne ikke modtage kompensation for de samme symptomer igen. Det fremgår af en ny principmeddelelse 35-23, hvor Ankestyrelsen præciserer retstilstanden, når tilskadekomne tidligere er blevet kompenseret for en arbejdsskade og efterfølgende bliver udsat for en ny arbejdsskade i samme legemsdel og med samme symptomer, som der tidligere er blevet kompenseret for.

Når arbejdsskaden medfører ganske specielle ulemper

21.06.2023

Arbejdsskadesikringsloven giver mulighed for at give en tilskadekommen godtgørelse for varigt mén på grund af en arbejdsskades indflydelse på den tilskadekomnes liv. Vurderingen af det varige mén sker med baggrund i den vejledende méntabel. Ankestyrelsen har i en ny principmeddelelse taget stilling til, hvornår der er mulighed for at fravige méntabellens udgangspunkt, fordi arbejdsskaden giver den tilskadekomne ganske specielle ulemper, som skyldes tab af særlige færdigheder.

Behandling foretaget af autoriseret osteopat kan dækkes efter arbejdsskadeloven

04.05.2022

Hvis behandling hos en osteopat er nødvendig som følge af en anerkendt arbejdsskade, kan udgiften dækkes efter arbejdsskadesikringsloven, hvis behandlingen er udført af en autoriseret osteopat.

Arbejdsskademyndighed kan ikke behandle klagesager om forsikringsselskabers acontoudbetalinger

09.09.2021

Ankestyrelsen beskriver i en ny principmeddelelse 13-21, hvornår en arbejdsskademyndighed kan afgøre sager om tilbagebetaling af erstatning. Ved privatretlige aftaler, der ikke er reguleret af arbejdsskadesikringsloven, har arbejdsskademyndigheden ikke kompetence til at afgøre klagesager om fx tilbagebetaling af acontoudbetalt erstatning.

Artikel: Landsretsdom om tab af erhvervsevne i arbejdsskadesager ændrer ikke Ankestyrelsens praksis

05.05.2021

En arbejdsskade kan medføre, at tilskadekomne får erstatning for tab af erhvervsevne. Ifølge lovens ordlyd får man ikke erstatning, hvis tabet af erhvervsevne er mindre end 15 pct., men det kan man godt i praksis efter en konkret vurdering. I en dom har Østre Landsret foretaget sådan en konkret vurdering og fastsat en erstatning i et tilfælde, hvor Ankestyrelsen ikke havde givet erstatning, men dommen tilsidesætter ikke Ankestyrelsens praksis.

Artikel: Overgang fra fleksjob til ledighedsydelse – årsagen har betydning

24.04.2019

En tilsyneladende enkel paragraf i arbejdsskadesikringsloven har i praksis vist sig at volde mange problemer, som ingen havde forudset. En dom fra Østre Landsret har fået Ankestyrelsen til at ophæve en principafgørelse på området.

Artikel: Der er forskellige betingelser, der skal opfyldes for at få godtgørelse ved tinnitus

13.11.2014

I en del af de arbejdsskadesager om høreskader som følge af støj, som Ankestyrelsen behandler, er spørgsmålet, om den tinnitus borgeren oplever, kan give ret til godtgørelse for varigt mén. Her er det væsentligt at skelne imellem dels støjbetinget hørenedsættelse som erhvervssygdom, dels høreskade med tinnitus efter støjtraume.

Artikel:Har du ret til erstatning, når du kommer til skade under en uddannelse eller i et løntilskudsjob?

09.04.2014

Her får du et overblik over de principafgørelser om erstatning for tab af erhvervsevne, som Ankestyrelsen har udsendt i slutningen af 2013. Afgørelserne handler bl.a. om personer, der kommer til skade under uddannelse, personer med en løs tilknytning til arbejdsmarkedet og personer, der kommer til skade i et løntilskudsjob.

Artikel:Hvordan fastsætter man tab af erhvervsevne når den, der har haft en arbejdsskade, rejser til udlandet?

09.04.2014

Tre principafgørelser sikrer, at tab af erhvervsevne fastsættes uafhængigt af forskellen mellem det generelle lønniveau i Danmark og udlandet. Det gælder, uanset om skadelidte flytter til et land inden for eller uden for EU.

Artikel:Dansk studerende var omfattet af arbejdsskadeloven under praktikophold i Norge

13.05.2014

Ankestyrelsen har truffet en principafgørelse for at belyse, om danske studerende er omfattet af arbejdsskadesikringsloven under praktikophold i et andet skandinavisk land. I den konkrete sag, hvor en dansk kvinde kom til skade under et praktikophold på et hospital i Norge, vurderede vi, at de danske regler om arbejdsskade gjaldt.

Artikel:Den nedre grænse på et dokumentret erhvervsevnetab er ikke absolut

02.02.2015

I en tidligere principafgørelse har Ankestyrelsen slået fast, at grænsen for, hvornår en skadelidt kan få tilkendt erstatning for tab af erhvervsevnetab, ikke er absolut. De 15 % som er nævnt i lov om arbejdsskadeforsikring er altså ikke et absolut tal. I en ny principafgørelse slår vi fast, at dette også gælder i sager, hvor en person er tilkendt flexjob.

Artikel:Efterløn kan have betydning for erstatning for tab af erhvervsevne

02.02.2015

Hvis en person kommer ud for en arbejdsskade og efterfølgende overgår til efterløn, kan den pågældende have ret til erstatning for tab af erhvervsevne. Men det kommer an på en konkret vurdering. Ankestyrelsen har behandlet spørgsmålet i en principafgørelse. I en anden principafgørelse på arbejdsskadeområdet, har Ankestyrelsen behandlet spørgsmålet om, hvilken betydning en forudgående sygdom har for fastsættelsen af erstatning for tab af erhvervsevne og årsløn.

Artikel:Stor forskel på, hvornår man kan få dækket udgifter til undersøgelser og psykologbehandling efter en arbejdsskade

13.05.2014

Ankestyrelsen har i to principafgørelser behandlet spørgsmålet om udgifter efter en arbejdsskade. I den ene er der fokus på, om en tilskadekommen kan få dækket sine udgifter til undersøgelser, selvom hverken Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen, har bedt om dette. I den anden handler det om, hvorvidt en tilskadekommen kan få dækket sine udgifter til behandling hos psykolog.

Sidst opdateret 13.03.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring