Gå til indhold

Arbejdsskademyndighed kan ikke behandle klagesager om forsikringsselskabers acontoudbetalinger

Ankestyrelsen beskriver i en ny principmeddelelse 13-21, hvornår en arbejdsskademyndighed kan afgøre sager om tilbagebetaling af erstatning. Ved privatretlige aftaler, der ikke er reguleret af arbejdsskadesikringsloven, har arbejdsskademyndigheden ikke kompetence til at afgøre klagesager om fx tilbagebetaling af acontoudbetalt erstatning.

Af ankechef Kit Purkær Madsen

Ankestyrelsen har i principmeddelelse 13-21 taget stilling til, at arbejdsskademyndigheden ikke har kompetence til at træffe afgørelse om tilbagebetaling, hvis der er tale om en aftale mellem et forsikringsselskab og en tilskadekommen om acontoudbetaling af en ydelse efter arbejdsskadesikringsloven, som forsikringsselskabet ikke har pligt til at udbetale.

Når et forsikringsselskab klager over en afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), har klagen opsættende virkning, mens sagen behandles i Ankestyrelsen. At en klage har opsættende virkning betyder, at en afgørelse om fx erstatning eller godtgørelse ikke skal udmøntes, før klageinstansen har behandlet sagen. Forsikringsselskabet er altså ikke forpligtet til at udbetale beløbet, før Ankestyrelsen har afgjort sagen.

Det hænder, at forsikringsselskaber indgår aftale med den tilskadekomne om acontoudbetaling af en erstatning eller godtgørelse under ankesagen. På den måde kan tilskadekomne få adgang til en erstatning eller godtgørelse, som vedkommende ellers først ville få ret til, når Ankestyrelsen har afsluttet sin behandling af sagen med et for tilskadekomne gunstigt resultat. I sådan en aftale kan der være et krav om tilbagebetaling, hvis Ankestyrelsen ændrer afgørelsen fra AES til et afslag eller nedsætter erstatningen eller godtgørelsen.

I principmeddelelsen fastslår vi, at en aftale om acontoudbetaling i den situation, hvor forsikringsselskabet klager over afgørelsen fra AES, er en privatretlig aftale, som ikke er reguleret af ASL, og som arbejdsskademyndighederne dermed ikke har kompetence til at træffe afgørelse om. Det er domstolene, der efter almindelige aftaleretlige regler afgør uoverensstemmelser mellem forsikringsselskabet og tilskadekomne om aftalen om acontoudbetaling, herunder adgangen til at kræve tilbagebetaling.

Du kan læse Ankestyrelsens principmeddelelse 13-21 her.

Nedenfor har vi kort skitseret de overvejelser, principmeddelelsen hviler på.


Mulighederne for forskudsbetaling efter arbejdsskadesikringsloven

Arbejdsskadesikringsloven (ASL) § 16, stk. 6, indeholder en bestemmelse om forskudsbetaling af en godtgørelse eller erstatning. Forskuddet udbetales i tiden inden den endelige afgørelse, og det er arbejdsskademyndigheden, der kan træffe en afgørelse om forskud på erstatning. Reglen i § 16, stk. 6, er møntet på de situationer, hvor der er usikkerhed om størrelsen af det endelige tab af erhvervsevne eller varige mén.

Bestemmelsen handler således om arbejdsskademyndighedernes fastsættelse af forskud og ikke forsikringsselskabets mulighed for at udbetale et acontobeløb. Herudover er der ikke hjemmel til acontoudbetalinger efter arbejdsskadesikringsloven. Bestemmelsen er derfor ikke relevant i forhold til den situation, hvor det er forsikringsselskabet, der vælger at udbetale et acontobeløb til den tilskadekomne.

ASL § 16, stk. 6: 

Forskud på erstatning for tab af erhvervsevne og på godtgørelse for varigt mén kan udbetales i tiden inden den endelige afgørelse.” 

Efter ASL § 26, stk. 2, kan AES i særlige tilfælde udbetale et erstatnings- og godtgørelsesbeløb til tilskadekomne og efterladte, og derefter kræve beløbet ind hos forsikringsselskabet med tillæg af rente. Den situation kan eksempelvis opstå, hvis der er tvivl om hvilket forsikringsselskab, der skal betale ydelsen. Bestemmelsen er derfor ikke relevant, når forsikringsselskabet selv udbetaler acontobeløbet.   

ASL § 26, stk. 2:

”I særlige tilfælde kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udbetale erstatnings og godtgørelsesbeløb til tilskadekomne og efterladte og derefter kræve det udlagte beløb med tillæg af rente, jf. § 60 ind hos forsikringsselskabet eller af bidrag, jf. § 55.”


Praksis

Der findes ikke retspraksis, som handler om spørgsmålet om arbejdsskademyndighedernes afgørelseskompetence i forhold til forsikringsselskabernes aftaler om acontoudbetalinger. Højesteret har i domme om andre spørgsmål (eksempelvis U2008.1113H og U2011.2002H) udtalt, at afgørelser truffet af AES eller Ankestyrelsen i realiteten angår retsforholdet mellem forsikringsselskabet og den tilskadekomne.

Vi har i forbindelse med den principielle sags behandling overvejet rækkevidden af disse udsagn. Det er vores vurdering, at sådanne udsagn ikke giver grundlag for at konkludere, at arbejdsskademyndigheden har kompetence til at træffe afgørelse om en privatretlig aftale mellem forsikringsselskabet og tilskadekomne.

I principmeddelelse 13-20, sag nr. 2, har vi vurderet, at forsikringsselskabet ikke får en bedre retsstilling ved at tage forbehold for tilbagebetaling af erstatningen. Principmeddelelse 13-20 handler imidlertid om den situation, hvor et forsikringsselskab har udbetalt erstatning på baggrund af en (endelig) afgørelse om fastsættelse af erstatningen.

Det er ikke muligt for parterne i en arbejdsskadesag at aftale sig ind eller ud af loven. Dette fremgår blandt andet af vores principmeddelelser 15-12 og 29-12.


Tilbagebetaling efter arbejdsskadesikringsloven

Det fremgår af ASL § 40, stk. 1, at AES har kompetence til at træffe afgørelse om alle spørgsmål efter arbejdsskadesikringsloven, medmindre andet er fastsat, og det følger af ASL § 40 a, at AES kan træffe afgørelse om tilbagebetaling.

For at arbejdsskademyndigheden kan træffe afgørelse om tilbagebetaling efter § 40 a forudsætter det dog, at der er tale om en ydelse udbetalt i henhold til en afgørelse efter arbejdsskadesikringsloven. Det vil fx være tilfældet, hvis forsikringsselskabet udbetaler en erstatning i henhold til en afgørelse fra AES, som tilskadekomne påklager, og hvor Ankestyrelsen træffer afgørelse om nedsættelse eller bortfald af erstatningen.

ASL § 40, stk. 1:”Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer, medmindre andet er fastsat, afgørelse om alle spørgsmål efter denne lov.” 

ASL § 40 a, stk. 1:”Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer afgørelse om tilbagebetaling, 

  1. når tilskadekomne eller efterladte mod bedre vidende har undladt at give oplysninger efter denne lov og den manglende oplysning har medført en anden afgørelse, end Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ville have truffet, hvis oplysningen havde foreligget, 
     
  2. når tilskadekomne eller efterladte mod bedre vidende har afgivet urigtige oplysninger og den urigtige oplysning har medført en anden afgørelse, end Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ville have truffet, hvis den korrekte oplysning havde foreligget,

  3. eller når tilskadekomne eller efterladte i øvrigt mod bedre vidende uberettiget har modtaget ydelser efter denne lov.”

 

Sidst opdateret 10.09.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring