Gå til indhold

Covid-19 som arbejdsskade

Ved anerkendelse af smitte med covid-19 som en arbejdsskade, skal arbejdsskademyndighederne træffe afgørelse om, hvorvidt den sygdomsramte er berettiget til ydelser efter loven. Det kan være udgifter til helbredsmæssig behandling, medicin og hjælpemidler m.v. Det kan ligeledes være godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne. I denne artikel beskriver vi, hvordan Ankestyrelsen vurderer følger efter smitte med covid-19 efter arbejdsskadeloven.

Af specialkonsulent Milica Zecevic

Covid-19 er fortsat en relativ ny sygdom, og siden forekomsten af sygdommen er der gradvist kommet mere viden om sygdommens karakter og kliniske billede, herunder karakter og varighed af eventuelle langvarige symptomer og senfølger. Arbejdsskademyndighederne holder sig løbende orienteret om nye studier.

Covid-19 skal efter den 1. april 2023 som udgangspunkt ikke længere anmeldes som en arbejdsskade.

Dette skyldes, at Sundhedsstyrelsen per den 1. april 2023 har ændret kategoriseringen af covid-19 fra at være en almen farlig sygdom til at være kategoriseret som en smitsom sygdom som eksempelvis influenza.

Følger efter smitte med covid-19 og ydelser efter arbejdsskadeloven

Størstedelen af de personer, som har haft covid-19, bliver raske igen uden behandling og kan vende tilbage til en normal hverdag, selvom det kan tage nogen tid.  Ligesom nogle personer kan være smittet med ny covid-virus uden at udvikle symptomer. En del kan dog opleve symptomer i længere tid.

Ved vurderingen af erstatningsspørgsmålet samt spørgsmålet om godtgørelse foretager arbejdsskademyndighederne en samlet bedømmelse af sygdommen med covid-19 og følgerne heraf, herunder en konkret bedømmelse af følgernes årsager. Forudbestående sygdomme kan medføre, at erstatningen/godtgørelsen kan nedsættes eller eventuelt bortfalde i medfør af § 12 i arbejdsskadesikringsloven, hvis den sygdomsramtes helbredsmæssige følger ikke udelukkende kan henføres til den anerkendte sygdom med covid-19. I vurderingen indgår den sygdomsramtes helbredsmæssige tilstand, herunder om den sygdomsramte har forudbestående kronisk sygdom, eksempelvis svær lungesygdom.

Dødsfald efter smitte med covid-19

Ved den sygdomsramtes død kan der ligeledes være mulighed for at efterladte kan få erstatning. Retten til ydelser efter lovens §§ 19 -20 forudsætter, at man er en del af den personkreds, der kan modtage ydelserne, og at der er årsagssammenhæng mellem smitte med covid-19 på arbejdet og dødsfaldet.

Ankestyrelsen har set et eksempel på den helt særlige situation, hvor den sygdomsramte, der har fået anerkendt sin sygdom covid-19 som en arbejdsskade, har smittet et familiemedlem, der afgår ved døden. I en sådan situation kan der være mulighed for at tilkende godtgørelse for varigt mén, hvis den sygdomsramte som følge heraf er blevet påført en psykisk sygdom i form af eksempelvis en depression. Det er en betingelse, at påvirkningen rækker ud over almindelig sorg og savn, og at de øvrige betingelser for tilkendelse af erstatning/godtgørelse er opfyldt. 

Sidst opdateret 13.09.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring