Gå til indhold

Det bliver enklere og hurtigere at få anerkendt en ulykke som en arbejdsskade

En lovændring for ulykker, der er sket fra og med den 1. januar 2020 medfører, at flere personer kan få anerkendt deres personskade som en arbejdsskade, og flere vil modtage en afgørelse om anerkendelse hurtigere. Ankestyrelsen har den 8. december 2020 offentliggjort den første principmeddelelse på baggrund af de nye regler. Principmeddelelsen handler om hvilke oplysninger, der er nødvendige for, at arbejdsskademyndighederne kan afgøre om ulykken er en arbejdsskade.

Af souschef Rikke Grinderslev og specialkonsulent Anne Louise Nielsen

Lempeligere krav til personskaden

Uanset om ulykken er sket før eller efter den 1. januar 2020, skal der stadig være:

  1. Sket en hændelse/påvirkning inden for 5 dage,
  2. en personskade og
  3. en årsagssammenhæng mellem hændelsen og personskaden.

Kravene til personskaden er imidlertid blevet mindre for ulykker, der er sket fra og med 1. januar 2020. Det fremgår nu af loven, at en personskade kan være forbigående og ikke behøver at have medført behandling eller behov for behandling. Dette er en ændring i forhold til den praksis, der gjaldt for arbejdsskader frem til lovændringen:

betingelser.JPG

En forværring af en forudbestående sygdom kan stadig anerkendes som en ulykke. Det kræver, at en hændelse eller en påvirkning har medført en forværring af en forudbestående sygdom i et omfang, der i sig selv udgør en personskade. 

Bagatelgrænse

Nogle skader vil være så små, at de ikke opfylder kravene til en personskade efter arbejdsskadesikringsloven. Det vil ifølge lovens forarbejder (lovforslag nr. L 211 fremsat 27. marts 2019) være skader, som ikke påvirker almentilstanden eller den daglige livsførelse.

betingelser2.JPG

Det fremgår også af lovens forarbejder, at:

”Det afgørende for sondringen er, at de sidstnævnte følger ikke har nogen betydning for tilskadekomnes aktuelle og efterfølgende helbredsmæssige tilstand. Grænsen vil gå ved følger af påvirkninger, som i almindelig opfattelse ikke vil blive anset for at være en egentlig personskade, det vil sige, at der hverken er fysiske eller psykiske følger, som på nogen måde midlertidigt eller varigt påvirker den tilskadekomnes almentilstand eller daglige livsførelse.

Hurtigere afgørelser om spørgsmålet om anerkendelse

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal som udgangspunkt afgøre spørgsmålet om anerkendelse hurtigere end før lovændringen og senest tre måneder efter, at de har modtaget anmeldelsen af ulykken, hvis skaden er sket fra og med 1. januar 2020.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan som noget nyt træffe en selvstændig afgørelse om anerkendelse, hvis skaden er sket fra og med 1. januar 2020, og de skal derfor ikke vente på, at de også kan tage stilling til, om der er ret til økonomiske ydelser efter loven.

De forhold der er afgørende for, om ulykken kan anerkendes som en arbejdsskade, skal være tilstrækkeligt oplyst, inden Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgør sagen. Hvis det ikke kan ske inden for tidsfristen, skal Arbejdsmarkedets Erhvervssikring underrette sagens parter og træffe afgørelse så hurtigt som muligt derefter.

For arbejdsulykker sket før 1. januar 2020 gælder de hidtidige regler stadig, og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal i disse sager afgøre spørgsmålet om anerkendelse og spørgsmålet om retten til ydelser i en samlet afgørelse inden for en frist på et år.  

Vi følger op på de nye regler for anerkendelse af ulykker

De klagesager om ulykker, som Ankestyrelsen har modtaget efter den nye lovgivning, bliver ind til videre behandlet af en mindre gruppe konsulenter, sagsbehandlere og lægekonsulenter i Ankestyrelsen. Formålet er at sikre en ensartet behandling og stillingtagen til spørgsmål om den ændrede lov, som bliver rejst i klagerne, og for løbende at kunne identificere principielle problemstillinger. 

Vi har fra 1. januar 2020 til og med 1. november 2020 modtaget omkring 60 klagesager. En af klagesagerne handler om bagatelgrænsen for en personskade, men det gennemgående tema i klagerne har været, om sagerne har været tilstrækkeligt oplyst, inden de blev afgjort. Det er også baggrunden for, at det er en principmeddelelse om oplysningsgrundlaget, som er den første principmeddelelse efter lovændringen.

Ny principmeddelelse om oplysningsgrundlaget

Vi har udtaget fem af klagesagerne til principiel behandling og har den 8. december 2020 offentliggjort Principmeddelelse 38-20.

Principmeddelelsen præciserer, hvilke oplysninger der typisk skal være indhentet i en sag om en ulykke efter de nye regler, inden arbejdsskademyndighederne kan afgøre, om ulykken er en arbejdsskade.

Arbejdsskademyndighederne har pligt til at sikre sig, at en sag er tilstrækkeligt oplyst, før sagen afgøres. Med de lempeligere krav, der stilles til personskaden - og med muligheden for en selvstændig afgørelse om anerkendelsesspørgsmålet - har arbejdsskademyndighederne imidlertid brug for færre oplysninger end tidligere for at kunne afgøre sagen. Det skyldes, at det ikke er nødvendigt at fastslå, om personskaden har været behandlingskrævende, og at det ikke er nødvendigt at afvente oplysninger om, at den helbredsmæssige situation er afklaret.

Det er som udgangspunkt heller ikke nødvendigt at vente på, at der bliver stillet en egentlig diagnose. Eventuelle varige symptomer og diagnose vil der blive taget stilling til i forbindelse med den efterfølgende behandling af spørgsmålet om varigt mén.

Hvis der forud for arbejdsulykken har været symptomer eller skader i samme legemsdel, vil sagen som udgangspunkt først være tilstrækkeligt oplyst, når arbejdsskademyndighederne har helbredsmæssige oplysninger herom.

Læs principmeddelelse 38-20

Lovændringen blev indført den 1. januar 2020 ved lov nr. 550 af 7. maj 2019. (Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område).

Link til lov nr. 550 af 07/05/2019

Link til lovforslaget - L 211 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område ((En lempeligere vurdering af anerkendelsesspørgsmålet ved arbejdsulykker, opdatering og forenkling af arbejdsskadesystemet m.v.).

Sidst opdateret 07.05.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring