Gå til indhold

Nye landsretsdomme om skader opstået under DHL-stafetten

I 2021 er der kommet to landsretsdomme, som handler om, hvornår en skade, der er sket i forbindelse med DHL-stafetten, er omfattet af arbejdsskadeloven. Dommene ændrer ikke på Ankestyrelsens praksis på området, men illustrerer, hvordan der kan foretages forskellige bevisvurderinger af de samme forhold – også mellem by- og landsret.

Af specialkonsulent Sofie West

Skader under sports- og motionsaktiviteter kan være en arbejdsskade

Når du deltager i sportsaktiviteter, kan du befinde dig i en gråzone mellem arbejde og fritid. En skade, der opstår under en sportsaktivitet, som ikke er en del af dine normale arbejdsopgaver, kan nemlig være en arbejdsskade, men det er de konkrete omstændigheder, som bliver afgørende for vurderingen.

Ankestyrelsen har i principmeddelelse 58-19 oplistet en række forhold, som kan inddrages i vurderingen af, om en skade sket i forbindelse med sports- og motionsaktiviteter er omfattet af arbejdsskadeloven eller ej. Det er blandt andet relevant at have oplysninger om, hvorvidt det er:

 • arbejdsgiveren eller en personaleforening, der planlægger deltagelsen i et sportsaktivitet som for eksempel DHL-stafetten
 • i eller uden for arbejdstiden, at arrangementet finder sted
 • arbejdsgiveren eller en personaleforening, der har gjort en betydelig indsats for at få medarbejderne til at melde sig til et frivilligt motionsløb
 • om arbejdsgiveren og/eller personaleforeningen eller medarbejderne selv afholder alle eller dele af udgifterne ved deltagelsen
 • om arbejdsgiveren har en reklamemæssig værdi i at deltage, og
 • om det er frivilligt for medarbejderne at deltage.

Der er alene tale om eksempler, og opregningerne i principmeddelelsen er ikke udtømmende. Det er altid en konkret vurdering i hvert enkelt sag, hvor andre relevante forhold også bliver inddraget.

Skader i forbindelse med DHL-stafetten

Ankestyrelsen har behandlet to sager, hvor medarbejdere kom til skade i forbindelse med deltagelse i DHL-stafetten. Vi vurderede, at skaderne ikke var forårsaget af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregik. Der blev derfor givet afslag på anerkendelse af en arbejdsskade.

Begge afgørelser blev indbragt for domstolene af de tilskadekomne. Retten i Aarhus og Retten i Glostrup stadfæstede Ankestyrelsens afgørelser. De to sager blev efterfølgende anket til henholdsvis Østre og Vestre Landsret, som nu har haft anledning til at vurdere, hvorvidt skaderne under DHL-stafetten kunne anerkendes som en arbejdsskade.

Østre Landsrets dom af 17. juni 2021

I modsætning til Ankestyrelsen og byretten vurderede Østre Landsret, at skaden under DHL-stafetten skulle anerkendes som en arbejdsskade. Retten lagde vægt på, at:

 • arbejdsgiver (Forsvaret) arrangerede deltagelsen i DHL-stafetten, da de koordinerede med løbsarrangøren Sparta og sørgede for stafettelte, forplejning, invitation og bestilling af løbetrøjer med Forsvarets logo
 • arbejdsgiver betalte udgifterne til startnumre, stafettelte og løbetrøjer, mens der var egenbetaling for den fællesspisning, der var arrangeret i Fælledparken
 • idræt er en del af Forsvarets virksomhedskultur, og det er et krav, at de ansatte er i god fysisk form
 • arbejdsgiver opfordrede de ansatte til at deltage i DHL-stafetten, og man var repræsentant for Forsvaret, når man løb i de udleverede løbetrøjer med arbejdsgivers logo
 • de ansatte var underlagt instruktion fra Forsvaret som arbejdsgiver under løbet
 • deltagelsen i DHL Stafetten havde reklamemæssig værdi for arbejdsgiver herunder med henblik på rekruttering af unge mennesker til Forsvaret, og
 • det forhold, at arrangementet lå uden for arbejdstiden, og at deltagelsen var frivillig, kunne ikke føre til et andet resultat.

Vestre Landsrets dom af 27. oktober 2021

Vestre Landsret vurderede i overensstemmelse med Ankestyrelsen og byretten, at skaden under DHL-stafetten ikke skulle anerkendes som en arbejdsskade. Deltagelsen skete navnlig i medarbejderens egen interesse og kun i begrænset interesse i arbejdsgiverens interesse. Skaden var herefter ikke omfattet af loven. Retten lagde vægt på, at:

 • deltagelsen i DHL-stafetten var frivillig for medarbejderne og lå uden for almindelig arbejdstid
 • arbejdsgiver (en virksomhed som udvikler it-systemer) tog ikke initiativ til deltagelse i arrangementet eller tilskyndede medarbejdere til at deltage
 • medarbejderne var ikke underlagt instruktion fra arbejdsgiver under løbet
 • deltagelsen i DHL-stafetten skete på initiativ af medarbejderne og ikke arbejdsgiveren
 • arbejdsgiver understøttede ikke deltagelsen i stafetten af reklamemæssige grunde og fik hverken nye kunder eller rekrutterede medarbejdere ved begivenheden
 • der blev ikke lavet opslag på de sociale medier i forbindelse med deltagelse i stafetten, ligesom deltagelsen i stafetten ikke blev brugt til at styrke relationer i arbejdsgivers interesse, og
 • det forhold, at arbejdsgiver finansierede startgebyr og løbetøj med logo, og at deltagelse i DHL-stafetten i et vist omfang generelt er med til at brande en virksomhed over for omverdenen, medførte ikke, at arbejdsgiver havde medvirket i eller haft en sådan overordnet interesse i arrangement, at der havde været tale om et egentligt firmaarrangement.

Sammenligning af dommene

I dommen fra Østre Landsret blev det lagt til grund, at idræt var en del af arbejdsgiverens virksomhedskultur, og det var et krav, at de ansatte var i god fysisk form. Arbejdsgiveren havde desuden (kraftigt) opfordret de ansatte til at deltage i stafetten, ligesom arbejdsgiver anså de ansatte som repræsentanter for Forsvaret, når de løb i de udleverede løbetrøjer med logo.

De ansatte var desuden underlagt instruktion fra arbejdsgiver under løbet, og deltagelsen i stafetten havde reklamemæssig værdi for arbejdsgiver, herunder med henblik på rekruttering af unge mennesker til Forsvaret. Det forhold, at deltagelsen var frivillig og uden for arbejdstid var ikke i sig selv tilstrækkelig til at ændre på resultatet.

Det modsatte gjorde sig gældende i dommen fra Vestre Landsret, hvor arbejdsgiver ikke havde taget initiativ til deltagelse i arrangementet eller tilskyndet medarbejdere til at deltage. Medarbejderne var desuden ikke underlagt instruktion fra arbejdsgiver under løbet. Arbejdsgiver understøttede desuden ikke deltagelsen i stafetten af reklamemæssige grunde og fik hverken nye kunder eller rekrutterede medarbejdere ved begivenheden.

Begge domme inddrager mange af de samme forhold, men forskellen på arbejdsgivers involvering i stafetten var afgørende for, at den ene skade blev anerkendt, mens den anden blev afvist.

Dommene understøtter Ankestyrelsens udmeldte praksis

På baggrund af de seneste to domme er der fortsat ikke grundlag for generelt at anse skader sket under DHL-stafetten som arbejdsskader.

Landsretterne inddrager de samme relevante forhold og argumenter i sagerne som følger af Ankestyrelsen praksis, som den er beskrevet i principmeddelelse 58-19.

Det afgørende ved vurderingen af denne type sager er fortsat, om arbejdsgivers involvering har været tilstrækkelig til, at arrangementet kan siges at være et egentligt firmaarrangement, og at en tilskadekomst derfor er en følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet er foregået.

I Vestre Landsrets dom af 27. oktober 2021 fik Ankestyrelsen medhold i, at tilskadekomne ikke var omfattet af loven. Landsretten vurderede, at deltagelsen skete på initiativ af medarbejderne i firmaet.

Østre Landsret vurderede ved dommen af 17. juni 2021 sagen anderledes, end Ankestyrelsen og byretten havde gjort. Dommen inddrager de samme forhold, som Ankestyrelsen, og som fremgår af principafgørelse 58-19. Dommens resultat skyldes en anden bevismæssig vægtning af oplysningerne i sagen, herunder lagde landsretten – i modsætning til Ankestyrelsen og byretten – til grund, at medarbejderne var underlagt instruktion fra arbejdsgiver under løbet.

Dommene illustrerer, at der ikke er noget entydigt svar på, om en skade sket under DHL-stafetten kan anerkendes som en arbejdsskade, da det altid vil afhænge af en konkret vurdering af de samlede forhold i sagen. Dommene synes dog at pege på, at det er de rigtige og relevante forhold, som Ankestyrelsen inddrager i vurderingen af sagerne.

Sidst opdateret 28.02.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring