Gå til indhold

Ny principmeddelelse: Arbejdsskader kan også opstå ved arbejde hjemmefra

I takt med udbredelsen af hjemmearbejde ser Ankestyrelsen flere arbejdsskadesager, som handler om, hvornår man er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, når man arbejder hjemmefra. Ankestyrelsen vil præcisere praksis på området med en række nye principmeddelelser, og i artiklen beskriver vi den første.

Af souschef Rikke Grinderslev     

Du er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, når du arbejder hjemmefra. Du skal dog være kommet til skade som følge af arbejdet for at være omfattet af loven, og det er altid en konkret vurdering, om arbejdet eller private forhold var årsagen til skaden.

I den første af flere nye principmeddelelser om hjemmearbejde, ser Ankestyrelsen på skader, der er sket i forbindelse med færden i hjemmet under hjemmearbejde. Ankestyrelsen slår fast, at din færden skal have haft en nødvendig eller naturlig forbindelse til arbejdet, for at skaden er omfattet af loven.

Øget brug af hjemmearbejde

Under Corona-pandemien med regeringens forskellige anbefalinger og restriktioner om begrænset fremmøde på arbejdspladsen og øget hjemmearbejde steg omfanget af hjemmearbejde drastisk. Den nye virkelighed efter pandemien synes at være en øget brug af hjemmearbejde i forhold til tidligere. Dette kommer mest markant til udtryk ved administrativt arbejde, der kan udføres digitalt hjemmefra.

Ankestyrelsen vil beskrive praksis på området gennem en række principmeddelelser. Den første af disse, principmeddelelse 8-22, handler om skader, når man bevæger sig rundt i og uden for hjemmet i arbejdstiden, og hvornår en sådan færden har en nødvendig eller naturlig forbindelse til arbejdet.

Du er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, når du arbejder hjemmefra

Du er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, når du udfører arbejde for din arbejdsgiver. Dette gælder, uanset om du arbejder hjemmefra, eller om du er på arbejdspladsen.

Det er dig, som tilskadekommen, der skal sandsynliggøre, at du er omfattet af loven. Du har altså bevisbyrden for, at skaden skete som følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under.

”Som følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under” betyder, at du er omfattet af loven, både når du udfører dit egentlige arbejde, men også i de situationer, hvor du laver noget, som har en indirekte tilknytning til dit arbejde, uden at det er dine egentlige arbejdsopgaver.

På arbejdspladsen kan du gå ud fra, at skaden er sket som følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under. Det kan du ikke på samme måde gå ud fra ved skader, der sker, når du arbejder hjemmefra. Dette skyldes blandt andet, at i hjemmet er der en anden og mere nær forbindelse mellem arbejdsmæssige handlinger og private handlinger, end der er på arbejdspladsen. Hvis en ulykke, der sker under arbejde i hjemmet, skal anerkendes som en arbejdsskade, kræver det, at du kan sandsynliggøre en årsagsforbindelse mellem ulykken og dit arbejde.

Færden på arbejdspladsen og derhjemme

Den almindelige færden på arbejdspladsen er som udgangspunkt en følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under, men den almindelige færden omfatter ikke situationer, hvor du foretager private ærinder i arbejdstiden. Dette gælder fx færden i forbindelse med, at du forlader din arbejdsplads for at gå ud at handle. 

Skader sket under færden i forbindelse med arbejde, når du arbejder hjemmefra, kan ligesom på arbejdspladsen være en følge af arbejdet eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår.

Når vi skal vurdere, om der er tale om en færden, som er omfattet af loven, eller om der er tale om privat færden i hjemmet, vil vi kigge på, om den konkrete færden havde en nødvendig eller naturlig forbindelse til arbejdet.

En færden som både har en nødvendig og naturlig forbindelse til arbejdet kan fx være færden i forbindelse med toiletbesøg, spisning, afhentning af arbejdsmaterialer eller lignende. I disse situationer er du som udgangspunkt omfattet af loven, uanset om der er tale om færden på arbejdspladen eller i hjemmet. Men der kan være konkrete forhold omkring hændelsen, som gør, at du alligevel ikke er omfattet.

Principielt behandlede sager

Ankestyrelsen har behandlet fire sager principielt, hvor medarbejdere kom til skade, da de arbejdede hjemmefra.

I to af sagerne var de tilskadekomne på vej fra deres arbejdsstation i hjemmet til toilettet. Begge faldt da de gik henholdsvis op og ned ad en trappe. Vi slår i principmeddelesen fast, at færden i forbindelse med toiletbesøg og afhentning af mad og drikke har både en nødvendig og naturlig tilknytning til arbejdet. Det er både nødvendigt og naturligt, at man bliver nødt til at gå på toilettet eller hente mad i løbet af en arbejdsdag. I de to sager lagde vi også vægt på, at der ikke var private forhold, som var årsagen til at de to tilskadekomne faldt.  

I den tredje sag var den tilskadekomne faldet under gåtur udenfor i løbet af arbejdsdagen. I den fjerde sag var den tilskadekomne efter et virtuelt møde med en kollega gået ud i sin gård for at tænke over problemstillingen fra mødet og var faldet, da han var på vej ind igen for at ringe kollegaen op. I begge sager vurderer vi, at de tilskadekomne ikke havde sandsynliggjort, at deres færden var nødvendig for at de kunne udføre deres arbejde, og at det derfor heller ikke havde en naturlig tilknytning til arbejdet.

Når du falder over barnecyklen, er du ikke omfattet af loven

Selvom din færden har haft forbindelse til arbejdet i hjemmet, kan det godt være, at du alligevel ikke er omfattet af loven. Det vil du ikke være, hvis det fx er dit barns cykel eller andre private genstande, som du falder over. I principmeddelelse U-9-06 vurderede vi, at skaden ikke var en følge af arbejdet eller de forhold hvorunder arbejdet foregik, da tilskadekomne, som bar på en kasse vin til en kunde, faldt over en barnecykel, som lå i tilskadekomnes egen indkørsel. Det fremgår af principmeddelelsen, at vi ikke anså tilskadekomne for omfattet af loven, fordi arbejdsgiver ikke havde indflydelse på, at barnecyklen lå dér.

Det videre arbejde

Som eksemplerne viser, kan det være svært at vurdere, hvornår en person er omfattet af loven under færden i hjemmet, og det vil altid bero på en konkret vurdering af de forskellige aspekter i sagerne.

Principmeddelelse 8-22 forholder sig dog kun til en af flere problemstillinger knyttet til arbejdsskader opstået i hjemmet nemlig færden i hjemmet. Vi forventer at kunne offentliggøre den næste principmeddelelse om hjemmearbejde i efteråret 2022.

Sidst opdateret 17.06.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring