Gå til indhold

Ankestyrelsen har afgjort 1.101 arbejdsskadesager administrativt i første halvår af 2020

Med en lovændring har Ankestyrelsen fået mulighed for at afgøre arbejdsskadesager administrativt, hvilket giver en kortere sagsbehandlingstid. Det har vi gjort i 1.101 sager i 1. halvår af 2020. Det svarer til 21 % af det samlede antal afgjorte arbejdsskadesager i perioden.

Af souschef Marcel Mau og souschef Rikke Grinderslev

Ankestyrelsen har siden den 1. januar 2020 kunnet afgøre sager om arbejdsskader uden at inddrage beskikkede medlemmer. Det kalder vi administrative afgørelser.

I det første halvår af 2020 er 21 % af de behandlede arbejdsskadesager afgjort administrativt, mens 79 % af de behandlede arbejdsskadesager er blevet afgjort sammen med vores beskikkede medlemmer.

Indtil den 1. januar 2020 skulle alle klager over arbejdsskadesager afgøres sammen med beskikkede medlemmer – fysisk på ankemøder eller skriftlige. Med en lovændring kan vi nu også afgøre en sag administrativt.

Læs mere om hvad et beskikket medlem er og hvordan de bliver indstillet

Sådan afgør vi en arbejdsskadesag

En arbejdsskadesag i Ankestyrelsen bliver enten afgjort administrativt, ved skriftlig votering eller på et fysisk ankemøde. Fælles for skriftlig votering og fysiske ankemøder er, at sagerne bliver afgjort sammen med to beskikkede medlemmer.

arbejdsskade 3.JPG

At vi nu kan afgøre arbejdsskadesager administrativt, ændrer ikke på den juridiske eller lægefaglige behandling af sagerne. Sagsbehandlingen i Ankestyrelsen frem til afgørelsen er stort set den samme, uanset om sagen skal afgøres med beskikkede medlemmer, eller om den bliver afgjort administrativt. Det betyder, at sagsbehandlerne på samme måde som før lovændringen gennemgår sagen og indhenter en lægefaglig vurdering efter behov.

Når vi skal vurdere, om vi kan afgøre en arbejdsskadesag administrativt, tager vi udgangspunkt i lovens ordlyd og i bemærkningerne til lovforslaget. Det helt klare udgangspunkt er, at der ikke må være tvivl om resultatet. Hvis der er tvivl om resultatet, vil sagen blive afgjort sammen med to af vores beskikkede medlemmer.

Det kan eksempelvis tale for, at der ikke er tvivl om sagens resultat,

  • hvis det ikke er en skønsmæssig afgørelse eller en afgørelse med kun et mindre element af skøn. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis en selvstændig erhvervsdrivende ikke har tegnet forsikring mod følgerne af arbejdsulykker og dermed ikke er omfattet af loven.
  • hvis den, der er kommet til skade, har genoptaget sit fuldtidsarbejde uden lønnedgang, og derfor ikke har ret til erstatning for tab af erhvervsevne.
  • hvis vi er enige i den lægefaglige vurdering, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har foretaget.
  • hvis vi i en principmeddelelse har fastslået, hvordan en sag som den konkrete skal afgøres, og der ikke er oplysninger i sagen, som skaber tvivl.

Vi foretager altid en konkret vurdering, og der kan også indgå flere elementer, end dem vi har nævnt ovenfor. Selvom vores lægefaglige vurdering eksempelvis er den samme som hos AES, kan der alligevel være andre forhold i sagen, som gør, at vi vurderer, at den skal behandles sammen med vores beskikkede medlemmer. Det kan blandt andet være fordi, oplysningerne om sagens faktiske omstændigheder eller forløb er lidt komplicerede, selvom resultatet i øvrigt er rimeligt klart.

Så mange sager har vi afgjort administrativt efter lovændringen

Vi har i perioden fra 1. januar 2020 til 30. juni 2020 i alt afgjort 5.371 arbejdsskadesager. Heraf er 4.270 afgjort med deltagelse af beskikkede medlemmer, mens 1.101 sager er afgjort administrativt. Det svarer til 21 % af det samlede antal afgjorte arbejdsskadesager.

arbejdsskade 4.JPG

Hurtigere sagsbehandling er også en del af borgerens retssikkerhed

Vi afgør i gennemsnit de administrative sager to til tre uger hurtigere end de sager, som skal på ankemøde eller afgøres ved skriftlig votering. Vi kan afgøre sagerne hurtigere, fordi hele processen med blandt andet at sende sagerne til de beskikkede medlemmer og bagefter afvente møde eller deres svar forsvinder.

Det er en del af borgerens retssikkerhed, at de får deres afgørelse hurtigst muligt.

Vi anser det for vigtigt, at de beskikkede medlemmer fortsat ser alle sagstyper, uanset om sagen handler om en ulykke, varigt mén eller tab af erhvervsevne. Det for at sikre, at de beskikkede medlemmer stadig ser et bredt udsnit af alle vores sager og derfor har mulighed for at kommentere på alle typer af sager. Der er derfor ikke nogen sagstyper, hvor alle sager bliver afgjort administrativt, selvom nogle typer egner sig bedre end andre.

Vi følger op på de administrativt afgjorte sager

Ankestyrelsen evaluerer løbende, om vi overholder principperne i forudsætningerne for lovens vedtagelse, så det er de rigtige sager, der bliver afgjort administrativt. Vi holder også øje med udviklingen i hvor mange sager, der bliver afgjort administrativt.

Muligheden for at administrative afgørelser i de mere åbenbare sager om arbejdsskader, hvor der ikke er tvivl om afgørelsens resultat, blev indført den 1. januar 2020 ved lov nr. 550 af 7. maj 2019. (Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område).

Link til loven: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/550

 

Sidst opdateret 07.05.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring