Gå til indhold

November 2023

I ’Nyt om Social’ kan du læse et hav af nye artikler, nyheder og praksisnotater inden for socialområdet. Du kan blandt andet læse om en undersøgelse af medarbejdere på syv botilbuds oplevelser med deres arbejdsopgaver. Du kan også læse en artikel om Ankestyrelsens stigende omgørelser i sager om hjælpemidler i form af ortopædiske sko og indlæg. God læselyst.

Ankestyrelsens principmeddelelse 22-23 om indtægtsgrundlag - indtægt ved egen virksomhed - tilbagebetaling - folkepension - indtægt fra flere virksomheder

Principmeddelelsen fastslår, hvordan indtægt fra egen virksomhed skal indgå i beregningen af folkepensionen, når pensionisten har indtægt fra to eller flere personligt drevne virksomheder, men ikke deltager aktivt i driften i alle sine virksomheder.

Læs hele principmeddelelsen her

Praksisnotat om merudgifter efter § 41 i lov om social service

Praksisnotatet omhandler dækning af nødvendige merudgifter for familier med et barn, der er ramt af betydelig og varig nedsættelse af fysisk eller psykisk funktionsevne efter servicelovens § 41. Ydelsen betinges af, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne.

Læs hele praksisnotatet her

Praksisnotat om merudgifter til voksne efter servicelovens §100

Praksisnotatet handler om dækning af merudgifter til voksne efter servicelovens § 100. Formålet med merudgiftsydelsen er at yde kompensation til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for de merudgifter, som er en konsekvens af funktionsnedsættelsen. Det er en betingelse, at merudgiften ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i serviceloven.

læs hele praksisnotatet her

Ny undersøgelse viser, at medarbejdere på botilbud oplever, at størstedelen af deres opgaver er borgerrettede og meningsfulde

Ankestyrelsen har undersøgt, hvad medarbejderne på syv botilbud bruger deres arbejdstid på, og om de oplever deres opgaver som meningsfulde. Undersøgelsen viser, at medarbejderne og lederne oplever, at de generelt set har fokus på de borgerrettede opgaver, og at størstedelen af deres andre opgaver er meningsfulde. Der er dog en række opgaver og processer, som kan tage tid fra de borgerrettede opgaver. Undersøgelsen er bestilt af Ekspertudvalget på socialområdet.

Læs nyheden om undersøgelsen her

Læs undersøgelsen her

Ankestyrelsens statistik over kritik af formelle sagsbehandlingsfejl i 2022

Ankestyrelsen har siden starten af 2017 registreret, om førsteinstanserne overholder de formelle regler for sagsbehandling. Ankestyrelsen skal som ankemyndighed bidrage til, at førsteinstanserne overholder reglerne, når de afgør sager. 

Læs publikationen her

Ankestyrelsen har gennemgået kommunernes behandling og opfølgning på danmarkskortet for 2022, og langt de fleste kommuner overholder lovgivningen

Ankestyrelsen har nu gennemgået kommunernes behandling af og opfølgning på Social-, Bolig- og Ældreministeriets danmarkskort over omgørelsesprocenter for 2022. For så vidt angår 85 af de 98 kommuner har styrelsen fundet, at der ikke var anledning til at foretage yderligere. De resterende 13 kommuner er enten blevet bedt om at tage stilling til udarbejdelse af handlingsplan, fået et pålæg om udarbejdelse af en handlingsplan eller fået indskærpet, at tidsfristen skal overholdes.

Læs nyheden her

Ankestyrelsen omgør i højere grad sager om hjælpemidler i form af ortopædiske sko og indlæg, fordi kommunens vurdering af borgerens fod-deformitet er for overfladisk

I Ankestyrelsen oplever vi, at sager om hjælpemidler i form af ortopædiske sko og indlæg i et stigende antal enten bliver hjemvist eller ændret. Formålet med denne artikel er at belyse nogle af de problemer med kommunernes sagsoplysning og vurdering, som vi oftest møder i praksis vedrørende ortopædiske sko og indlæg. Artiklen kommer derfor ind på emner som oplysningsgrundlaget i sager, hvor borgeren kan være omfattet af indikation nr. 7, samt spørgsmålet om, hvornår en borger uden brug af indlæg ville være henvist til ortopædiske sko.

Læs artiklen her

Ny undersøgelse: Visitation og udmåling af timer i hjælperordninger for borgere med betydelig og varig funktionsnedsættelse kan være udfordrende for kommunerne

Når borgere med betydelig og varig funktionsnedsættelse søger om støtte hos kommunerne, kan de være i personkredsen for en ordning med borgerstyret personlig assistance eller kontant tilskud til ansættelse af hjælpere. Ankestyrelsens nye undersøgelse af kommunernes praksis i sager om hjælperordninger viser, at kommunerne lægger særlig vægt på borgerens behov for støtte, aktiviteter uden for hjemmet og borgerens arbejdslederevne i vurderingen af, om borgeren skal bevilges støtte efter servicelovens §§ 95 og 96 – men det kan være en udfordring at udmåle støttens omfang.

Læs artiklen her

Sidst opdateret 23.11.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring