Gå til indhold

Ankestyrelsen har gennemgået kommunernes behandling og opfølgning på danmarkskortet for 2022, og langt de fleste kommuner overholder lovgivningen

Ankestyrelsen har nu gennemgået kommunernes behandling af og opfølgning på Social-, Bolig- og Ældreministeriets danmarkskort over omgørelsesprocenter for 2022. For så vidt angår 85 af de 98 kommuner har styrelsen fundet, at der ikke var anledning til at foretage yderligere. De resterende 13 kommuner er enten blevet bedt om at tage stilling til udarbejdelse af handlingsplan, fået et pålæg om udarbejdelse af en handlingsplan eller fået indskærpet, at tidsfristen skal overholdes.

Med aftalen om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2022-2025, som blev indgået i november 2021, er der afsat midler til at styrke borgernes retssikkerhed. Aftalen er mundet ud i en række initiativer, som Ankestyrelsen og Socialstyrelsen har igangsat.

Ankestyrelsen gennemfører i den forbindelse en fokuseret indsats på handicapområdet i perioden 2022-2025. Styrelsen undersøger blandt andet, om kommunerne overholder lovgivningen om Social-, Bolig- og Ældreministeriets danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet (herefter danmarkskortet). Ankestyrelsen har nu gennemgået samtlige kommuners behandling af og opfølgning på danmarkskortet 2022.

Kommunerne har siden 2018 været forpligtede til at behandle resultatet af årets version af Social-, Bolig- og Ældreministeriets danmarkskort på et kommunalbestyrelsesmøde. Det fremgår af retssikkerhedslovens § 79 b, stk. 1.

Ved en lovændring, der trådte i kraft den 1. juli 2022, blev bl.a. kravene til kommunernes behandling af danmarkskortet skærpet, idet kommunalbestyrelserne fremadrettet nu også skal tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunernes sagsbehandling.

Ankestyrelsen kan pålægge en kommunalbestyrelse at udarbejde en handlingsplan for at styrke den juridiske kvalitet, hvis kommunalbestyrelsen ikke allerede har taget initiativ hertil.

Resultatet af Ankestyrelsens gennemgang af kommunernes behandling af danmarkskortet for 2022

Den 13. september 2022 sendte Ankestyrelsen et brev til alle 98 kommuner. I brevet vejledte Ankestyrelsen kommunerne om de nye skærpede regler for behandlingen af danmarkskortet og bad kommunerne om at indsende referatet fra det kommunalbestyrelsesmøde, hvor danmarkskortet 2022 var blevet behandlet.

Samtidig bad Ankestyrelsen kommunalbestyrelserne oplyse, om de i forbindelse med behandlingen af danmarkskortet havde taget stilling til, hvorvidt der var behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet sagsbehandlingen, som de er forpligtet til.

Resultatet af Ankestyrelsens gennemgang af samtlige 98 kommuners behandling af og opfølgning på danmarkskortet 2022 er følgende:

 • I 85 kommuner har danmarkskortet for 2022 været på dagsorden på et kommunalbestyrelsesmøde inden udgangen 2022, og kommunalbestyrelsen har forholdt sig til behovet for en handlingsplan. Disse kommuner har fået besked om, at Ankestyrelsen ikke foretager sig yderligere i anledning af gennemgangen af kommunernes behandling af og opfølgning på danmarkskortet 2022.

  Ankestyrelsen har vejledt disse kommuner i forhold til en række vigtige opmærksomhedspunkter til brug for den kommende behandling af danmarkskortet 2023 på det sociale område.

 • Seks kommuner er pålagt at tage stilling til spørgsmålet om at udarbejde en handlingsplan på det førstkommende kommunalbestyrelsesmøde og informere Ankestyrelsen om resultatet. Ankestyrelsen kunne ikke af det indsendte referat se, at kommunalbestyrelsen havde taget stilling til spørgsmålet.

 • Fem kommuner har behandlet danmarkskortet for sent. De har fået særskilt brev, hvori fristen for behandlingen for danmarkskortet er indskærpet.
 • To kommuner har vurderet, at der ikke er behov for at udarbejde en handlingsplan. Ankestyrelsen er ikke enig, og disse to kommuner er blevet pålagt at udarbejde en handlingsplan med en tidsfrist på tre måneder.

Ankestyrelsens vejledning i forhold til behandling af danmarkskortet for 2023

Ankestyrelsen har i forbindelse med tilbagemeldingen til samtlige kommuner vejledt om en række vigtige opmærksomhedspunkter til brug for den kommende behandling af danmarkskortet for 2023.

Kommunerne skal således være opmærksom på følgende forhold:

 • Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet skal behandles på møde i kommunalbestyrelsen inden udgangen af det år, hvor danmarkskortet offentliggøres.

 • Danmarkskortet består af tre dele – et overordnet kort med omgørelsesprocenter på hele socialområde, og to underliggende kort med delmængder af det overordnet kort (børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet).

 • Kommunerne skal sikre at rammerne for en aktiv politisk drøftelse på kommunalbestyrelsesmøde er til stede.

 • Kommunalbestyrelsens drøftelse af danmarkskortet skal omfatte omgørelsesprocenter for afgørelser truffet af kommunen på socialområdet set i forhold til andre kommuner.

 • Kommunalbestyrelsen skal altid tage stilling til, om der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Ankestyrelsen har meddelt kommunerne, at styrelsen i 2024 vil foretage en ny gennemgang af samtlige kommunalbestyrelsers behandling af og opfølgning på danmarkskortet 2023.

Ankestyrelsen har i den forbindelse bedt kommunerne om at indsende referater af kommunalbestyrelsens behandling af danmarkskortet for 2023 senest den 31. januar 2024.

Ankestyrelsen vil afholde to webinarer i efteråret 2023, så kommunerne har de bedste forudsætninger for at behandle danmarkskortet korrekt med udgangspunkt i resultaterne fra indeværende års gennemgang.

Tilmelding til webinar

Sidst opdateret 22.09.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring