Gå til indhold

Nyhedsbrev Nr. 5 / 2016 - Arbejdsmiljøklagenævnet

Nyhedsbrevet indeholder resume af 7 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2016

Påbud om at sikre at ansatte der løfter bagage i en lufthavn bruger tekniske hjælpemidler sendt tilbage til Arbejdstilsynet

Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste et påbud om at sikre, at ansatte bruger egnede tekniske hjælpemidler, når de løfter bagage i en afdeling for indkommende flybagage, idet sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst til, at der kunne træffes afgørelse, da det var uklart, hvordan arbejdet med håndtering af bagage faktisk blev udført, samt usikkert hvad de enkelte stykker bagage vejede.

Fastholdelse af påbud om at sikre, at løft af frugt- og grøntkasser i en dagligvarebutik kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om, at en virksomhed skulle sikre, at arbejdet med løft af frugt- og grøntkasser udføres forsvarligt, og at virksomheden skulle bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed, idet nævnet vurderede, at arbejdet ikke foregik forsvarligt, da der blev løftet frugt- og grøntkasser i ¾ arms rækkeafstand, og at kasserne vejede henholdsvis 8 kg, 9 kg, 10 kg, 12 kg og cirka 18 kg.

Fastholdelse af påbud om at arbejdet med løft af 25 kg kemidunke planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at arbejdet med løft af 25 kg dunke skal udføres forsvarligt, idet arbejdet med løft af en dunk på tidspunktet for tilsynsbesøget ikke blev udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet der var en risiko for akut opståede skader.

Fastholdelse af påbud om at gennemføre støjmålinger over en arbejdsdag for de ansatte der arbejder i et produktionslokale med støjende maskiner

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om at udføre støjmålinger for kortlægning af støjbelastningen over en arbejdsdag for de ansatte, idet der forelå en konkret mistanke om, at de ansatte udsattes for støjbelastninger, som kan være sundhedsskadelige, idet vejledende målinger viste støj i området mellem 75 og 90 dB(A), og produktionslokalet havde et loft af beton, samt hårde vægge.

Fastholdelse af påbud om straks at træffe effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for at gods på et lager skulle styrte ned

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at straks at træffe effektive foranstaltninger mod risiko for at gods på et lager skulle styrte ned, idet der var stablet paller med gods ovenpå hinanden i en højde af 2 meter, og at de øverst placerede paller tydeligt hældte, hvorved der var risiko for, at det kunne tippe eller styrte ned.

Fastholdelse af påbud om at undersøge om der er problemer i det psykiske arbejdsmiljø, herunder mobning

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om, at en virksomhed skulle undersøge, om der er problemer i det psykiske arbejdsmiljø, herunder om der forekommer mobning, da der på tidspunktet for Arbejdstilsynets tilsynsbesøg var en konkret mistanke om, at arbejdsforholdene ikke var sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige.

Genoptagelse og ophævelse af afgørelse om forsvarlig opstilling af et cirkustelt

Arbejdsmiljøklagenævnet genoptog behandlingen af en sag om forsvarlig opstilling af et cirkustelt, og ophævede nævnets tidligere afgørelsen om, at en virksomhed straks skulle sikre, at et cirkustelt opstilles således, at det kan anvendes forsvarligt, idet der ved en dom afsagt af Østre Landsret var kommet nye væsentlige oplysninger om, at et færdigt opstillet cirkustelt ikke er omfattet af arbejdsmiljølovens regler om tekniske hjælpemidler.

Søg alle afgørelser frem i Retsinformation

Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation.

Søgning på afgørelser i Retsinformation

Afgørelserne kan søges i Retsinformation ved at :

Søge på afgørelser og under udvidet søgning søge på Beskæftigelsesministeriet (Ressort for arbejdsmiljøloven, hvorunder AMK hører) og søge på nævnets journalnummer, som står nederst i Nyhedsbrevets Pdf - udgave.

Afgørelser kan først søges, når de er frigivet på Retsinformation.

Om nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent, souschef Erik Pohl, direkte tlf. 6189 7443.

Hent hele nyhedsbrevet

Nyhedsbrev Nr. 5 /2016 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf) 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring