Gå til indhold

Nyhedsbrev Nr. 7 / 2016 - Arbejdsmiljøklagenævnet

Nyhedsbrevet indeholder resume af 9 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i august 2016

Ophævelse af påbud om procesventilation med afkast til det fri, men hjemvisning af påbud om at sikre forsvarlig svejsning i tunnel i metrobyggeri

Arbejdsmiljøklagenævnet sendte påbud om straks at sikre, at svejsning i tunnel kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt tilbage til Arbejdstilsynet, men ophævede, at der direkte ved udviklingsstedet skulle etableres en effektiv procesventilation med afkast til det fri, da sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst, og der efter reglerne om arbejde på byggepladser ikke er et metodekrav om direkte ventilation fra forureningsstedet.

Fastholdelse af påbud om at udarbejde et eksplosionssikringsdokument (ATEX-APV) og påbud om brug af autoriseret rådgivningsvirksomhed, hvor der opsamles træstøv

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om at udarbejde et eksplosionssikringsdokument (ATEX-APV) for ventilationsanlægget ved træbearbejdningsmaskiner og et siloanlæg, hvor træstøvet opsamles, da der blev dannet fint støv, som kan blive blandet med luften i koncentrationer over eksplosionsgrænsen, hvor der således kan være risiko for dannelse af eksplosiv atmosfære.

Fastholdelse af påbud om at forebygge risikoen for fysisk vold i arbejdet med et særligt udadreagerende barn i en børnehave

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om straks at forebygge risikoen for fysisk vold i arbejdet med et særligt udadreagerende barn i en børnehave, da der var en betydelig fare for, at de ansatte kunne komme alvorligt til skade, da de ansatte flere gange dagligt fik kastet genstande efter sig, blev slået, sparket og revet og dagligt fik spark i hovedet og maven.

Ophævelse af påbud om at arbejdstiden skal tilrettelægges så de ansatte, der har tilkaldevagt uden for virksomheden, får en 11 timers sammenhængende hvileperiode

Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede et påbud om at tilrettelægge arbejdstiden, så de ansatte, der har tilkaldevagt, får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer, da nævnet fandt, at tilkaldevagten var hviletid, da vagten ikke var rådighedstjeneste på arbejdsstedet, da medarbejdere ikke boede på virksomheden, men i en bolig tæt på virksomheden.

Fastholdelse af påbud om at sikre arbejde med bæring af pakke på 27 kg sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om straks at sikre, at arbejdet med bæring af pakke på 27 kg er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, da der forelå risiko for akut opståede skader, da håndteringen af pakken foregik med forværrende faktorer i form af uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og asymmetrisk med vrid i ryggen, når den ansatte trådte op i en bil.

Fastholdelse af påbud om at udarbejde en handlingsplan for arbejdsmiljøproblemer

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om, at en virksomhed skulle udarbejde en handlingsplan for løsning af arbejdsmiljøproblemer, da Arbejdstilsynet under et tilsynsbesøg konstaterede, at virksomheden ikke i virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV) havde udarbejdet en handlingsplan for løsning af arbejdsmiljøproblemer.

En afgørelse om at en virksomhed havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningen på grund af en stor daglig løftemængde ved løft af spande sendt tilbage til Arbejdstilsynet

Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste en afgørelse om, at en virksomhed havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler om arbejde med manuel håndtering, da sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst, da det var uklart, hvor mange løft en ansat foretog i ¾ arms rækkeafstand, i underarmsrækkeafstand og/eller tæt på kroppen, når den ansatte sætter spande med kugler på en palle, ligesom det er uklart, hvor mange løft der foregik med forværrende faktorer.

Fastholdelse af afgørelse om at udarbejde en ATEX APV for et bageris produktion og siloanlæg

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt en afgørelse om, at der skulle udarbejdes en ATEX APV i et bageri, men ophævede reaktionen i form af et påbud, og dermed et påbud om brug en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, da nævnet vurderede, at der var fare for en eksplosiv atmosfære på tidspunktet for Arbejdstilsynets tilsynsbesøg, men at Arbejdstilsynet ikke havde godtgjort, at virksomheden på tidspunktet for Arbejdstilsynets afgørelse fortsat overtrådte arbejdsmiljølovgivningen.

Fastholdelse af påbud om at sikre at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV) i en fodboldklub

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en fodboldklub skulle sikre, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering, da der ikke var udarbejdet en arbejdspladsvurdering for klubbens ansatte trænere, og at klubben som arbejdsgiver efter reglerne skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen.

Søg alle afgørelser frem i Retsinformation

Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation.

Søgning på afgørelser i Retsinformation

Afgørelserne kan søges i Retsinformation ved at :

Søge på afgørelser og under udvidet søgning søge på Beskæftigelsesministeriet (Ressort for arbejdsmiljøloven, hvorunder AMK hører) og søge på nævnets journalnummer, som står nederst i Nyhedsbrevets Pdf - udgave.

Afgørelser kan først søges, når de er frigivet på Retsinformation.

Om nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent, souschef Erik Pohl, direkte tlf. 6189 7443.

Hent hele nyhedsbrevet

Nyhedsbrev Nr. 7 /2016 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf) 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring