Gå til indhold

Nyhedsbrev Nr. 11 / 2016 - Arbejdsmiljøklagenævnet

Nyhedsbrevet indeholder resume af 6 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i december 2016

 

Sag 1: Fastholdelse af påbud om straks at sikre at arbejde med beboere med uforudsigelig adfærd er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om at sikre mod risikoen for betydelig fare ved vold i forbindelse med arbejdet med beboere med uforudsigelig adfærd

Sag nr. 2: Hjemvisning af påbud om at et bosted skulle sikre, at de ansatte ikke arbejder alene med en beboer uden auditiv og visuel kontakt med andre ansatte

Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste påbud om at sikre, at arbejde alene med udadreagerende og psykotisk beboer, uden auditiv eller visuel kontakt, planlægges, tilrettelægges og udføres, så risikoen for vold imødegås, da det var uklart, om det kan forekomme, at ansatte er alene med udadreagerende og psykotisk beboer, som bor på bostedet, uden direkte auditiv eller visuel kontakt til kollegaer, på tidspunktet for Arbejdstilsynets tilsynsbesøg.

Sag nr. 3: Hjemvisning af påbud om at et bosted skulle forebygge risikoen for vold samt sikre oplæring og instruktion af ansatte ved arbejdet med en udadreagerende beboer

Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste påbud om, at virksomheden skulle forebygge risikoen for vold i arbejdet med den udadreagerende beboer, samt hjemviste påbud om at sikre, at de ansatte får oplæring og instruktion i at udføre arbejdet, så risikoen for at ansatte udsættes for vold forebygges, da det var uklart i hvilket omfang beboeren var blevet risikovurderet tilstrækkeligt.

Sag nr. 4: Ophævelse af afgørelse om at tilbagekalde en rådgivningsvirksomheds autorisation

Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede Arbejdstilsynets afgørelse om at tilbagekalde autorisation givet til en rådgivningsvirksomhed, da Arbejdstilsynets afgørelse lider af væsentlige mangler.

Sag nr. 5: Hjemvisning af afslag på dispensation fra reglen om ikke at drikke i et arbejdsrum, hvor der arbejdes med stoffer og materialer, som af sundhedshensyn er vigtigt at få fjernet fra huden

Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste en afgørelse, hvorefter der ikke kan gives dis-pensation fra reglerne om, at der ikke må indtages mad og drikke i arbejdsrum, da Arbejdstilsynet ikke i tilstrækkelig grad konkret havde begrundet, hvorfor den af virksomheden foreslåede måde at drikke vand i det rum, hvor der svejses og slibes, ikke er sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Sag nr. 6: Hjemvisning af afslag på anmodning om dispensation for hviletid og fridøgn for en ansat hjælper til syg ægtefælle

Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste en afgørelse om afslag på dispensation for hvileperiode og fridøgn for den ansatte hjælper, da sagen ikke var tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes afgørelse.

Søg alle afgørelser frem i Retsinformation

Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation.

Søgning på afgørelser i Retsinformation

Afgørelserne kan søges i Retsinformation ved at :

Søge på afgørelser og under udvidet søgning søge på Beskæftigelsesministeriet (Ressort for arbejdsmiljøloven, hvorunder AMK hører) og søge på nævnets journalnummer, som står nederst i Nyhedsbrevets Pdf - udgave.

Afgørelser kan først søges, når de er frigivet på Retsinformation.

Om nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent, souschef Erik Pohl, direkte tlf. 6189 7443.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring