Gå til indhold

Nyhedsbrev Nr. 10 / 2016 - Arbejdsmiljøklagenævnet

Nyhedsbrevet indeholder resume af 8 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i november 2016

Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at sikre at arbejde med beboere med uforudsigelig adfærd er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om at sikre mod risikoen for betydelig fare ved vold i forbindelse med arbejdet med beboere med uforudsigelig adfærd, og påbud om at sikre tilstrækkeligt tilsyn med at en instruktion følges, men ophævede at virksomheden skulle sikre, at de ansatte var tilstrækkeligt instrueret i sikker adfærd.

Sag nr. 2: Fastholdelse af påbud om at undersøge om der er en for stor arbejdsmængde og et for stort tidspres og påbud om at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgivningsvirksomhed

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at undersøge, om der var problemer i det psykiske arbejdsmiljø, herunder om der forekom stor arbejdsmængde og tidspres, da et flertal af nævnets medlemmer vurderede, at der var en konkret mistanke om, at der er problemer med det psykiske arbejdsmiljø hos rengøringspersonalet i en virksomhed.

Sag nr. 3: Påbud om at standse arbejde på en byggeplads indtil sikring mod nedstyrtning er etableret sendt tilbage til Arbejdstilsynet

Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste et spørgsmål om en virksomhed var rette modtager af et påbud om at standse arbejde, indtil sikring mod nedstyrtning var etableret, da et flertal af nævnets medlemmer fandt det uklart, hvorvidt virksomheden havde påtaget sig arbejdsgiveransvaret for den polske underentreprenørs ansatte.

Sag nr. 4: Fastholdelse af påbud om at sikre at høje følelsesmæssige krav i arbejdet ikke forringer børnesagkyndiges sundhed

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om at sikre, at høje følelsesmæssige krav i arbejdet ikke forringer børnesagkyndiges sundhed, da et flertal af nævnets medlemmer fandt, at virksomhedens børnesagkyndige udsættes for høje følelsesmæssige krav sammenholdt med tidspres i forbindelse med arbejdet med borgere.

Sag nr. 5: Fastholdelse af afgørelse om at reglerne om, at sikre afmærkning af revisionsgrave i et værksted var overtrådt

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt en afgørelse om, at en virksomhed havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler om at sikre afmærkning af revisionsgrave i et værksted.

Sag nr. 6: Fastholdelse af påbud om at redningsproceduren for tilkaldelse af redning i tilfælde af en ulykke er klar for alle

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om at sikre, at en procedure for tilkaldelse af redning er klar for alle, så en effektiv tilkaldelse af redningsmandskab kan opnås, så der træffes de nødvendige foranstaltninger vedrørende førstehjælp, brandbekæmpelse og evakuering.

Sag nr. 7: Hjemvisning af afgørelse med afslag på aktindsigt i alle undersøgelsesrapporter om psykisk arbejdsmiljø i perioden 2014 til 2016

Formanden for Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste Arbejdstilsynets afgørelse med afslag på aktindsigt i alle undersøgelsesrapporter om psykisk arbejdsmiljø i perioden 2014 til 2016, da Arbejdstilsynet ikke kan afvise aktindsigt med henvisning til, at behandlingen vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug hos Arbejdstilsynet.

Sag nr. 8: Ret til fuld aktindsigt i et påbud

Formanden for Arbejdsmiljøklagenævnet fandt at en borger havde ret til fuld aktindsigt i påbud om at undersøge, om der er problemer i det psykiske arbejdsmiljø på en skole, da oplysningerne i Arbejdstilsynets påbud ikke kunne anvendes til direkte eller indirekte at identificere de enkelte elever.

Søg alle afgørelser frem i Retsinformation

Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation.

Søgning på afgørelser i Retsinformation

Afgørelserne kan søges i Retsinformation ved at :

Søge på afgørelser og under udvidet søgning søge på Beskæftigelsesministeriet (Ressort for arbejdsmiljøloven, hvorunder AMK hører) og søge på nævnets journalnummer, som står nederst i Nyhedsbrevets Pdf - udgave.

Afgørelser kan først søges, når de er frigivet på Retsinformation.

Om nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent, souschef Erik Pohl, direkte tlf. 6189 7443.

Hent hele nyhedsbrevet

Nyhedsbrev Nr. 10 /2016 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf) 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring