Gå til indhold

Nyhedsbrev Nr. 4/2016 - Arbejdsmiljøklagenævnet

Nyhedsbrevet indeholder resume af 7 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i april 2016

Hjemvisning af påbud om at det på et hospital skulle sikres, at høje følelsesmæssige krav i en akutmodtagelse ikke forringer sikkerhed og sundhed

Arbejdsmiljøklagenævnet sendte et påbud om, at høje følelsesmæssige krav ved arbejde i et hospitals akutmodtagelse ikke forringer medarbejdernes sikkerhed og sundhed, tilbage til Arbejdstilsynet, da det ikke var tilstrækkeligt oplyst, hvordan forebyggende tiltag fungerer, herunder om tiltagene bliver anvendt af sygeplejerskerne i det daglige, når de har været udsat for høje følelsesmæssige krav under arbejdet med patienterne.

Fastholdelse af påbud om at undersøge den samlede daglige løftemængde pr. medarbejder i forbindelse med løft af kasser ved plukkearbejde i et varelager

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om, at en virksomhed skulle undersøge den samlede daglige løftemængde pr. medarbejder i forbindelse plukkearbejde, idet der forelå en konkret mistanke om, at de ansattes samlede daglige løftemængde af kasser ikke foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Fastholdelse af påbud om at sikre at arbejdet med dækning med gran på en kirkegård udføres sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarligt og knæliggende arbejde undgås

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at sikre, at arbejdet med grandækning på en kirkegård planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og så overbelastning ved knæliggende arbejde undgås, idet ansatte arbejdede i knæliggende arbejdsstilling med benene sammenklemt i knæleddene, og arbejdede med bøjet ryg og vrid i ryggen samt med bøjet nakke og vrid i nakken.

Fastholdelse af påbud om straks at træffe effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for ulykker på grund af elektrisk strøm

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt et påbud om, at en virksomhed straks skulle forebygge risiko for ulykker på grund af elektrisk strøm, idet der på tidspunktet for en arbejdsulykke, hvor en ansat fik elektrisk stød, ikke var truffet effektive foranstaltninger herimod, idet der ved underboring af en vej forelå en risiko for med en elektrisk ledende slange at ramme et spændingsførende kabel i jorden.

Fastholdelse af påbud om at sørge for tilstrækkelig mekanisk ventilation ved arbejde med organiske opløsningsmidler

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en virksomhed skulle sørge for at etablere tilstrækkelig mekanisk ventilation, der kan fjerne udviklet luftforurening på det sted, hvor den udvikles, men sendte påbud om, at virksomheden skulle bruge autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet tilbage til Arbejdstilsynet, da det ikke var tilstrækkeligt oplyst, hvorvidt der er tale om en sundhedsskadelig luftforurening.

Ophævelse af afgørelse om, at en arbejdspladsvurdering (APV) skal være tilgængelig for alle medarbejdere

Arbejdsmiljøklagenævnet sendte Arbejdstilsynets afgørelse om, at en virksomhed havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler om at sikre, at virksomhedens APV er tilgængelig for alle medarbejdere, tilbage til Arbejdstilsynet, da Arbejdstilsynet ikke havde dokumenteret, at den APV, som vedrørte arbejdet ved virksomhedens afdelingskontor ikke var tilgængelig for de ansatte, som normalt udfører arbejde på stedet.

Fastholdelse af påbud om brug af autoriseret rådgivervirksomhed til at bistå med at efterkomme påbud om, at løft af mælkekasser udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om brug af autoriseret rådgivningsvirksomhed, da Arbejdstilsynet havde givet en virksomhed påbud om, at arbejdet med løft af mælkekasser i kølerummet udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, hvilket efter reglerne automatisk udløser et påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Søg alle afgørelser frem i Retsinformation

Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation.

Søgning på afgørelser i Retsinformation

Afgørelserne kan søges i Retsinformation ved at :

Søge på afgørelser og under udvidet søgning søge på Beskæftigelsesministeriet (Ressort for arbejdsmiljøloven, hvorunder AMK hører) og søge på nævnets journalnummer, som står nederst i Nyhedsbrevets Pdf - udgave.

Afgørelser kan først søges, når de er frigivet på Retsinformation.

Om nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er souschef / chefkonsulent Erik Pohl, direkte tlf. 6189 7443.

Hent hele nyhedsbrevet

Nyhedsbrev Nr. 4 /2016 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf)

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring