Gå til indhold

Nyhedsbrev Nr. 6/2014 - Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i juni måned 2014 truffet 38 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Lov om arbejdsmiljø

Påbud om brug af høreværn sendt til ny behandling i Arbejdstilsynet

Arbejdsmiljøklagenævnet sendte påbud om, at en virksomhed straks skulle sikre, at der blev anvendt effektive høreværn under arbejde ved en mønttæller til fornyet behandling i Arbejdstilsynet, idet der ikke var taget stilling til, om støjbelastningen var på 85dB(A) eller derover, ligesom det ikke fremgik, hvor længe den ansatte er beskæftiget med arbejdet.

Påbud om brug af høreværn sendt til ny behandling i Arbejdstilsynet

Fastholdelse af påbud om at løft af 26 kilo tunge palleruller skal planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en virksomhed skulle sikre, at løft af palleruller (gl. model) planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, samt påbud om at virksomheden skal bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed, idet nævnet fandt at håndteringen indebærer en risiko for personskade.

Fastholdelse af påbud om at løft af 26 kilo tunge palleruller skal planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Fastholdelse af påbud om at sikre ansatte mod unødig påvirkning af træstøv

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en virksomhed skulle sikre de ansatte mod unødig påvirkninger fra træstøv, idet der lå flere centimeter træstøv og savsmuld omkring maskiner, på gulvet og på bygningens vandrette flader, og at træstøvet, der lå på gulvet og maskinerne flere steder var tørt og ’pulsede’ op, f.eks., hvis en fod blev skrabet i det.

Fastholdelse af påbud om at sikre ansatte mod unødig påvirkning af træstøv

Ophævelse af afgørelse uden påbud om at arbejdsmiljøloven var overtrådt i forbindelse med en arbejdsulykke sket ved løft af store glasplader

Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede afgørelse om, at en virksomhed havde overtrådt arbejdsmiljølovens regler, idet det ikke var tilstrækkeligt oplyst, om det var manglende instruktion eller den måde, hvorpå arbejdet blev udført på, som var grundlaget for vurderingen af, at virksomheden har overtrådt arbejdsmiljølovens regler.

Ophævelse af afgørelse uden påbud om at arbejdsmiljøloven var overtrådt i forbindelse med en arbejdsulykke sket ved løft af store glasplader

Fastholdelse af påbud om tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse, således at en virksomhed straks skulle sikre, at ansatte, som modtager tankvogne med salpetersyre, får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring i at udføre arbejdet på en farefri måde, idet virksomheden på tilsynstidspunktet havde en instruktion i arbejdet med modtagelse af tankvogne med salpetersyre, men at der kunne være tvivl om, hvorvidt den ansatte havde opgaver knyttet til betjeningen af tankvognen.

Fastholdelse af påbud om tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring

Påbud om ikke at komme i berøring med farlige maskindele sendt til ny behandling i Arbejdstilsynet

Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste Arbejdstilsynets afgørelse om, at en virksomhed skulle sikre, at ansatte ikke kan komme i berøring med farlige bevægelige dele ved nittemaskiner, da sagen ikke var tilstrækkelig oplyst om, hvordan der under anvendelsen af nittemaskinerne konkret var en risiko for personskade i forbindelse med arbejdet med at fremstille nitter.

Påbud om ikke at komme i berøring med farlige maskindele sendt til ny behandling i Arbejdstilsynet

Afgørelse efter lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Arbejdsmiljøklagenævnet har ikke kompetence til at behandle klage over afgørelse med afslag på udbetaling af fleksjobbonus

Arbejdsmiljøklagenævnet traf afgørelse om, at nævnet ikke har kompetence til at behandle en klage over Fonden for Forebyggelse og Fastholdelses afgørelse med afslag på udbetaling af fleksjobbonus, idet afgørelsen efter sin ordlyd ikke drejer sig om selve ansøgningens indhold, form eller retningslinjer for udbetaling, og afgørelsen alene var begrundet i, at den ansatte har arbejdet og er aflønnet for mere end 10 timer pr. uge i en 6 måneders periode.

Arbejdsmiljøklagenævnet har ikke kompetence til at behandle afslag på udbetaling af fleksjobbonus 

Søg alle afgørelser frem i Retsinformation

Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation.

Afgørelserne kan først søges frem, når de er frigivet på Retsinformation.

Afgørelserne kan søges i Retsinformation under udvidet søgning af afgørelser ved at anvende sagens journalnummer.

Om nyhedsbrevet

Dette nyhedsbrev er udgivet af Arbejdsmiljøklagenævnets sekretariat.

Ansvarlig for nyhedsbrevet er chefkonsulent Erik Pohl, direkte tlf. 6189 7443.

Hent hele nyhedsbrevet

Nyhedsbrev Nr. 6/2014 - Arbejdsmiljøklagenævnet (pdf)

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring