Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet har ikke kompetence til at behandle afslag på udbetaling af fleksjobbonus

Arbejdsmiljøklagenævnet traf afgørelse om, at nævnet ikke har kompetence til at behandle en klage over Fonden for Forebyggelse og Fastholdelses afgørelse med afslag på udbetaling af fleksjobbonus, idet afgørelsen efter sin ordlyd ikke drejer sig om selve ansøgningens indhold, form eller retningslinjer for udbetaling, og afgørelsen alene var begrundet i, at den ansatte har arbejdet og er aflønnet for mere end 10 timer pr. uge i en 6 måneders periode.

En virksomhed ansøgte forhåndsreservation til fleksjobbonus for en ansættelse af en medarbejder under fleksjobordningen. Fonden meddelte forhåndsreservation til den pågældende ansøgning.

Det fremgår af forhåndsreservationen, at for at opnå fleksjobbonus skal følgende kriterier opfyldes: 1. Den ansatte skal være ansat i 6 sammenhængende måneder 2. Den ansatte skal arbejde 10 timer eller mindre pr. uge. 3. Fleksjobbet er etableret i samarbejde med den ansattes bopælskommune, som supplerer lønnen med fleks løntilskud.

I forbindelse med sagsbehandlingen, har virksomheden indsendt lønsedler og timeangivelser i forhold til to måneder.

På den baggrund traf fonden afgørelsen med afslag på udbetaling af fleksjobbonus.

Virksomheden klagede over afgørelsen til Arbejdsmiljøklagenævnet og anførte, at det ikke har været gjort klart for dem, at for at opnå fleksjobbonus kan den ansatte fleksjobber kun arbejde 10 eller færre timer pr. uge.

Regler

Det fremgår af § 2. i lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, at fondens midler anvendes til formålene forebyggelse, fastholdelse og inklusion på arbejdsmarkedet.

Det fremgår § 3, i samme lov, at der kan ydes støtte til følgende indsatser: 1) Indsatser, der forebygger fysisk og psykisk nedslidning og arbejdsulykker og erhvervssygdomme. 2) Indsatser, der bidrager til at fastholde seniorer samt medarbejdere med nedsat arbejdsevne eller bidrager til hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet efter sygdom. 3) Indsatser, der bidrager til inklusion på arbejdsmarkedet.

Det fremgår af § 24, stk. 1, i samme lov, at sekretariatet for fonden fastsætter retningslinjer om ansøgningers indhold og form samt retningslinjer for udbetalinger.

Det fremgår af § 24, stk. 2, at sekretariatet påser, at de fastsatte retningslinjer er overholdt. Ansøgninger og tilbud, der ikke opfylder formkravene, afvises af sekretariatet.

Det fremgår af § 24, stk. 3, at sekretariatet giver tilsagn om støtte til godkendte ansøgninger og forestår udbetaling af støtte.

Det fremgår af § 34, stk. 1, i samme lov, at afgørelser, som efter loven er truffet af fonden, ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Det fremgår af § 34, stk. 2, i samme lov, at afgørelse efter § 24, stk. 2, dog kan indbringes for Arbejdsmiljøklagenævnet inden 4 uger efter, at ansøgningen eller tilbuddet er blevet afvist.

Det fremgår af § 1, i bekendtgørelsen om fleksjobbonus, at der kan udbetales en fleksjobbonus til arbejdsgivere, som har ansat en person i fleksjob efter reglerne i loven om en aktiv beskæftigelsesindsats, og hvor det er aftalt, at der udbetales løn for en arbejdstid på 10 timer eller mindre om ugen.

Hvis personen samtidig er ansat i flere fleksjobs, må den samlede aftalte arbejdstid ikke overstige 10 timer.

Det er en betingelse for udbetaling af fleksjobbonus, at lønmodtageren har været ansat hos samme arbejdsgiver i mindst 6 sammenhængende måneder.

Der kan kun udbetales én fleksjobbonus for hver person for hver 6 måneders ansættelse. Hvis en person ophører med en ansættelse inden udløbet af de 6 måneder, kan der indgives fornyet ansøgning, jf. § 3.

Det fremgår af § 2, i samme bekendtgørelse, at fleksjobbonus udgør et engangsbeløb på 25.000 kr. for en person ansat i fleksjob.

Arbejdsgiveren kan alene modtage fleksjobbonus én gang for den samme person ansat i fleksjob.

En arbejdsgiver kan dog kun modtage fleksjobbonus for flere personer i det omfang, at hver enkelt person så vidt muligt er ansat på det timetal, vedkommende er vurderet til at kunne arbejde. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse kan i den forbindelse fra kommunen indhente oplysninger om personens arbejdsevne i forhold til det konkrete job. Indhentelse af oplysninger kan alene ske, hvis personen har givet samtykke hertil.

En kommune kan ikke modtage fleksjobbonus til en person, der er ansat i et kommunalt fleksjob, hvis kommunen i forbindelse med ansættelsen modtager tilskud til gennemførelse af forsøg med kommunale fleksjob.

Det fremgår af § 3, i samme bekendtgørelse, at fleksjobbonus udbetales efter ansøgning fra arbejdsgiveren. Ansøgning sker via Fonden for Forebyggelse og Fastholdelses hjemmeside eller virk.dk.

Arbejdsgiver skal ved ansøgningen om fleksjobbonus på tro og love erklære, at arbejdsgiveren har ansat en person i fleksjob, der opfylder betingelserne.

Fra den 13. februar 2013 til den 31. marts 2016 kan arbejdsgivere, der ønsker at ansøge om fleksjobbonus, tilkendegive overfor Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, at de agter at ansøge om fleksjobbonus. Tilkendegivelsen skal foretages via Fonden for Forebyggelse og Fastholdelses hjemmeside eller virk.dk.

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse forhåndsreserverer fleksjobbonus efter stk. 3, i den rækkefølge, som tilkendegivelserne og ansøgningerne modtages, indtil bevillingen for året er opbrugt.

En arbejdsgiver kan tidligst indgive anmodning om forhåndsreservation samtidig med, at personen ansættes i fleksjob, og arbejdsgiveren kan senest søge om fleksjobbonus 3 måneder efter opfyldelse af betingelserne i § 1.

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse udarbejder konkrete retningslinjer og vilkår for ansøgninger og udbetalinger af fleksjobbonus.

Det fremgår af § 6, i samme bekendtgørelse, at en arbejdsgiver, der uberettiget har modtaget fleksjobbonus, skal betale fleks-jobbonussen tilbage, hvis udbetalingen skyldes arbejdsgiverens urigtige oplysninger eller fortielser, eller hvis arbejdsgiveren i øvrigt indså eller burde have indset, at modtagelsen af beløbet var uberettiget.

Det fremgår af § 7, i samme bekendtgørelse, at afgørelser, som efter denne bekendtgørelse er truffet af fonden, ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Afgørelse

Arbejdsmiljøklagenævnet har ikke kompetence til at behandle klagen over Fonden for Forebyggelse og Fastholdelses afgørelse med afslag på udbetaling af fleksjobbonus. 

Nævnet lagde herved vægt på, at Fonden for Forebyggelse og Fastholdelses afgørelse efter sin ordlyd ikke drejer sig om selve ansøgningens indhold, form eller retningslinjer for udbetaling.

Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at afgørelsen om, at virksomheden ikke bevilges en fleksjobbonus, alene er begrundet i, at den ansatte har arbejdet og er aflønnet for mere end 10 timer pr. uge i en 6 måneders periode.

Arbejdsmiljøklagenævnet bemærkede til klagen, at det forhold at virksomheden ikke fandt det gjort klart for virksomheden, at den ansatte fleksjobber kun måtte arbejde 10 eller færre timer pr. uge, ikke medfører at nævnet har kompetence til at behandle klagen.

Nævnet fandt det forhold, at virksomheden ikke føler sig tilstrækkeligt vejledt i forbindelse med ansøgningen, ikke vedrører ansøgningens form og indhold eller retningslinjer for udbetaling.

Hvis virksomheden ikke føler sig tilstrækkeligt vejledt i forbindelse med ansøgningen henviste nævnet til, at en eventuel klage over sekretariatet for Fondens myndighedsudøvelse skal sendes til beskæftigelsesministeren. Afgørelsen er truffet af et enigt nævn (J.nr. 2014-614-29402).

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring