Gå til indhold

Fastholdelse af påbud om at løft af 26 kilo tunge palleruller skal planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en virksomhed skulle sikre, at løft af palleruller (gl. model) planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, samt påbud om at virksomheden skal bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed, idet nævnet fandt at håndteringen indebærer en risiko for personskade.

Arbejdstilsynet undersøgte en arbejdsulykke, hvor en ansat havde løftet en rullepalle op i en anden rullepalle og fået et knæk i ryggen, hvorefter den ansatte blev sygemeldt.

Virksomheden oplyste, at rullepallerne vejer 26 kilo, og at 3-4 medarbejdere foretager op til 3 løft om dagen, og at der ikke var tekniske hjælpemidler til rådighed for medarbejderne.

Arbejdstilsynet konstaterede ved tilsynsbesøget, at den ansatte havde løftet langt den tungeste del af rullepallen, idet den ansatte havde fat i bunden af rullepallen, og at dele af håndteringen foregik i strakt arm, idet den ansatte i den første del af løftet havde fat i bunden af den liggende rullepalle fra gulvet.

Arbejdstilsynet vurderede, at rullepallerne udgør svært håndterlige byrder, og at arbejdet foregår i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, herunder at der løftes fra en lav højde og med foroverbøjet ryg. 

Arbejdstilsynet afgav på den baggrund påbud om, at løft af palleruller skal planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, samt påbud om at en autoriseret arbejdsmiljørådgivervirksomhed skal bistå med efterkomme påbuddet.

Regler

Det fremgår af § 38, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges.

Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges.

Det fremgår af § 77, stk. 1, i samme lov, at Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af loven og kan herunder påbyde, at forholdene bringes i orden straks eller inden en frist.

Det fremgår af § 77 a, i samme lov, at Arbejdstilsynet kan påbyde, at modtageren af påbud eller andre afgørelser om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen skal indhente bistand fra en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, bl.a. med henblik på, at det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i virksomheden styrkes.

Det fremgår af § 3, i bekendtgørelsen om manuel håndtering, at arbejde med manuel håndtering skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Det fremgår af § 3, stk. 3, i bekendtgørelsen om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet, at arbejdsgiveren skal vælge en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret til det område, som det eller de arbejdsmiljøproblemer, der udløser rådgivningspåbudet, vedrører.

Det fremgår af § 6, stk. 1, i samme bekendtgørelse, at en arbejdsgiver, der modtager rådgivningspåbud  skal indhente bistand fra en rådgivningsvirksomhed til løsning af det eller de arbejdsmiljøproblemer, der har ført til rådgivningspåbud og til forebyggelse af lignende arbejdsmiljøproblemer.

Det fremgår, at § 9, stk. 1, i samme bekendtgørelse, at arbejdsgiveren skal indhente bistand fra en rådgivningsvirksomhed, når Arbejdstilsynet afgiver påbud, der vedrører løft af byrder, der udføres som led i den sædvanlige arbejdsfunktion, og vægten overstiger 25 kg tæt ved kroppen, 15 kg i underarms afstand eller 7 kg i ¾ arms afstand, og der samtidigt forekommer en eller flere forværrende faktorer i form af arbejde med foroverbøjet ryg, vrid eller asymmetriske løft eller arbejde med løftede arme.

Afgørelse

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbuddet om, at virksomheden skal sikre, at løft af palleruller (gl. model) planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, samt påbud om at virksomheden skal bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed til at bistå sig med at efterkomme påbuddet, idet nævnet fandt, at håndteringen indebærer en risiko for personskade.

Nævnet lagde vægt på, at rullepallerne vejer 26 kilo, og at den ansatte løfter langt den tungeste del af rullepallen, idet den ansatte har fat i bunden af rullepallen. Og at dele af håndteringen foregår i strakt arm, idet den ansatte i den første del af løftet har fat i bunden af den liggende rullepalle fra gulvet.

Nævnet lagde desuden vægt på, at rullepallerne er svært håndterlige, og at arbejdet foregår i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, herunder at der løftes fra en lav højde og med foroverbøjet ryg. 

Nævnet lagde yderligere vægt på, at der kan forekomme en uventet belastning, og den ansatte kan miste grebet, når rullepallen er løftet op til cirka hoftehøjde, hvor de ansatte stiller sig på et ben, og det andet ben støtter rullepallen, og hænderne flyttes for at kunne styre og tippe rullepallen på plads i den opretstående rullepalle.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at det enkelte løft kan være sundhedsskadeligt, og at 3-4 medarbejdere foretager op til 3 løft om dagen.

Nævnet fastholdt påbuddet om brug af autoriseret rådgivningsvirksomhed, idet et flertal af nævnets medlemmer fandt, at virksomheden har overtrådt arbejdsmiljølovgivningen vedrørende et komplekst eller alvorligt arbejdsmiljøproblem, der er vanskeligt at løse.

Flertallet lagde vægt på, at de ansatte ved håndtering af de gamle rullevogne løfter byrder i mindst ¾-arms afstand på over 7 kg, og at der er forværrende faktorer, idet de gamle rullevogne udgør svært håndterlige byder, og løftene foregår i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, herunder i foroverbøjet stilling.

Afgørelse om autoriseret rådgivningsvirksomhed blev truffet af et flertal på 5 af nævnets 9 stemmeberettigede medlemmer.

Et mindretal på 4 nævnsmedlemmer fandt, at der ikke er grundlag for påbuddet om brug af autoriseret rådgivningsvirksomhed, idet virksomheden havde en løsning på problemet på stedet i form af de nye rullepaller (j.nr. 2014-6023-10941 og 2014-6010-10943).

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring