Gå til indhold

Fastholdelse af påbud om tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse, således at en virksomhed straks skulle sikre, at ansatte, som modtager tankvogne med salpetersyre, får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring i at udføre arbejdet på en farefri måde, idet virksomheden på tilsynstidspunktet havde en instruktion i arbejdet med modtagelse af tankvogne med salpetersyre, men at der kunne være tvivl om, hvorvidt den ansatte havde opgaver knyttet til betjeningen af tankvognen.

Arbejdstilsynet undersøgte en arbejdsulykke var sket under forberedelserne til modtagelse af noget salpetersyre, som i den forbindelse skulle flyttes fra en tankvogn tilhørende firmaet A til en beholder tilhørende firmaet B.

Det blev oplyst, at en ansat fra firmaet B havde fået salpetersyre i ansigtet under adskillelse

af en slangekobling, som var placeret på tankvognen, der tilhører firmaet A.

Det blev oplyst af chaufføren af tankvognen tilhørende firmaet A, at tilskadekomne ansat hos firmaet B, var en af to ansatte fra firmaet B, som normalt udførte opgaven med at overvåge modtagelse af salpetersyre.

Det blev oplyst af Politiet, at chaufføren havde oplyst at firmaet B´s medarbejder havde adskilt en slangekobling på tankvognen, hvorved han havde fået salpetersyre ud i ansigtet,

idet en ventil på toppen af tankvognen havde stået åben, hvilket havde medført, at der stod syre i slangekoblingen, som blev adskilt.

Chaufføren forklarede, at det var normalt at der kunne stå syre i slangekoblingen som i forbindelse med ulykken var blevet adskilt af tilskadekomne, og at proceduren, der blev anvendt af de ansatte fra firmaet A var, at man forsigtigt løsnede en kobling på røret til slangen, og drænede salpetersyren ud af koblingen og ned på jorden.

Ledelsen fra firmaet B oplyste, at ledelsen ikke vidste om tilskadekomne var instrueret i opgaven med at betjene tankvognen med salpetersyre fra firmaet A. Ledelsen kendte ikke til betjeningen af tankvognen og fører ikke tilsyn med arbejdet med påfyldning af salpetersyre. Ledelsen kunne ikke fremvise en brugsanvisning angående tankvognen.

Arbejdstilsynet traf på den baggrund afgørelse med påbud om straks at sikre, at ansatte som betjener tankvogne med saltsyre får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring.

Virksomhedens partsrepræsentant anførte i klagen, at virksomheden ikke har ansvaret for forhold, der er knyttet til tankvognen, og hverken ledelsen eller medarbejderne skal kende til betjeningen heraf.

Det blev desuden anført, at den tilskadekomne medarbejder havde modtaget instruktion i funktionen. Af instruktionen fremgik det, at medarbejderen kun havde opgaver i forbindelse med overvågningen af modtagelse af salpetersyre. Medarbejderen havde derimod ikke opgaver knyttet til betjeningen af tankvognen.

Endelig blev det anført, at det ikke er korrekt, at der ikke føres tilsyn med påfyldningen af salpetersyre, idet repræsentanter for ledelsen hos firma B løbende fører tilsyn med arbejdet i virksomheden og griber ind ved overtrædelse af de interne procedurer.

Regler

Det fremgår af § 17, i arbejdsmiljøloven, at arbejdsgiveren skal gøre de ansatte bekendt med de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med deres arbejde.

Arbejdsgiveren skal endvidere sørge for, at de ansatte får nødvendig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på farefri måde.

Det fremgår af § 38, i samme lov, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Det fremgår af § 18, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at arbejdsgiveren skal sørge for, at hver enkelt ansat, uanset ansættelsesforholdets karakter og varighed får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på farefri måde.

Der skal gives oplysninger om de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med deres arbejde, herunder om arbejdsmedicinske undersøgelser, den ansatte har adgang til.

Oplæring og instruktion skal navnlig ske i forbindelse med ændring af arbejdsopgaverne og indførelse eller ændring af arbejdsudstyr.

Afgørelse

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse med en ændret begrundelse, således at virksomheden straks skal sikre, at ansatte, som modtager tankvogne med salpetersyre, får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring i at udføre arbejdet på en farefri måde.

Nævnet lagde således vægt på, at virksomheden på tilsynstidspunktet havde en instruktion i arbejdet med modtagelse af tankvogne med salpetersyre, men at der kunne være tvivl om, hvorvidt den ansatte havde opgaver knyttet til betjeningen af tankvognen.

Nævnet lagde til grund, at det fremgik af Arbejdstilsynets påbud, at chaufføren fra firmaet B  oplyste, at den tilskadekomne fra firmaet B havde adskilt slangekoblingen på tankvognen, hvorved han havde fået salpetersyre ud i ansigtet, og at en ventil på toppen af tankvognen havde stået åben, hvilket havde medført, at der stod syre i slangekoblingen.

Nævnet lagde desuden til grund, at det af en efter påbuddet ny og revideret instruktion, fremgik, at virksomhedens ansatte udelukkende varetager overvågningsopgaver under aflæsningen, og under ingen omstændigheder må betjene andet udstyr på tankbilen end nødsstoppet i tilfælde af en uforudset hændelse.

Bemærkninger til klagen:

Arbejdsmiljøklagenævnet bemærkede til klagen, at den foreliggende instruktion på tilsynstidspunktet var fra 2009, og at der ved læsning heraf kunne være tvivl om, hvorvidt den ansatte ved modtagelsen havde opgaver knyttet til betjeningen af tankvogne.

Dette fremgår først af den senere instruks, som virksomheden har udarbejdet og indsendt sammen med tilbagemeldingen til Arbejdstilsynet.

Nævnet vurderede på denne baggrund, at den ansatte på tilsynstidspunktet ikke havde fået tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på en farefri måde.

Nævnet bemærkede endelig, at spørgsmålet om ledelsens tilsyn med den ansattes opgaver med overvågning af modtagelse af salpetersyre ikke er af relevans for afgørelsen, som vedrører instruktion og oplæring af den ansatte. Nævnet har på den baggrund ikke inddraget dette spørgsmål i sin afgørelse. Afgørelsen er truffet af et enigt nævn (J.nr. 2014-6020-08131).

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring