Gå til indhold

Ophævelse af afgørelse uden påbud om at arbejdsmiljøloven var overtrådt i forbindelse med en arbejdsulykke sket ved løft af store glasplader

Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede afgørelse om, at en virksomhed havde overtrådt arbejdsmiljølovens regler, idet det ikke var tilstrækkeligt oplyst, om det var manglende instruktion eller den måde, hvorpå arbejdet blev udført på, som var grundlaget for vurderingen af, at virksomheden har overtrådt arbejdsmiljølovens regler.

Arbejdstilsynet gennemført tilsynsbesøg på en byggeplads for at undersøge en arbejdsulykke ved flere besøg. Ved første besøg var der ikke nogen medarbejdere tilstede fra tilskadekomnes virksomhed, men Arbejdstilsynet blev vist hen til ulykkesstedet af andre håndværkere på stedet.

Det kunne konstateres, at der var et stort skydedørsparti, hvor skydedøren midlertidigt var forsynet med sammenskruede USB plader, der dækkede et hul indvendigt i skydedørs-rammen. Pladernes samlede areal var i alt 6,6 m2.

Ved et senere besøg besøgte Arbejdstilsynet byggepladsen igen, hvor det kunne konstateres at de sammenskruede USB plader var udskiftet med vinduesglas.

Det blev oplyst, at der havde været 4 medarbejdere med på arbejdsopgaven med at skifte USB pladerne ud med vinduesglas, og at det ikke var normalt med vinduesglas. Der var ikke nogen tekniske hjælpemidler til rådighed for udførelsen af opgaven.

Det blev desuden oplyst, at der, da ulykken indtraf, var en uformel instruks om, at man ikke løfter på mere end én USB plade ad gangen. Alle de medarbejdere, som skulle hjælpe med at få USB pladerne ud var ikke klar til løftet, da skadelidte begynder at trække i USB pladerne.

Skadelidte havde den ene hånd under USB pladerne, da de glider ud af skydedørsrammen og ned på skadelidtes fingre. Skadelidte trak herefter som refleks trækker sin hånd til sig. Skadelidte havde ikke handsker på, da ulykken indtraf.

Virksomheden meddelte ved det sidste besøg, at den har bragt forholdene i orden, idet der er lavet nye/ændrede procedurer for håndtering af sammenskruede USB plader og store glasplader. De nye/ændrede procedurer er meldt ud til alle virksomhedens ansatte, og det er indskærpet at procedurerne skal følges.

Arbejdstilsynet traf på den baggrund en afgørelse om, at virksomheden havde overtrådt arbejdsmiljølovens regler om, at arbejdet med flytning af sammenskruede USB plader ikke var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Regler

Det fremgår af § 17, i arbejdsmiljøloven, at arbejdsgiveren skal gøre de ansatte bekendt med de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med deres arbejde.

Arbejdsgiveren skal endvidere sørge for, at de ansatte får nødvendig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på farefri måde.

Det fremgår af § 38, stk. 1, i samme lov, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Det fremgår af § 18, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at arbejdsgiveren skal sørge for, at hver enkelt ansat, uanset ansættelsesforholdets karakter og varighed får en tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på farefri måde.

Der skal gives oplysninger om de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med deres arbejde, herunder om arbejdsmedicinske undersøgelser, den ansatte har adgang til.

Oplæring og instruktion skal navnlig ske i forbindelse med ændring af arbejdsopgaverne, indførelse eller ændring af arbejdsudstyr.

Den nævnte oplæring og instruktion skal tilpasses udviklingen, herunder forekomsten af nye faremomenter, og skal om nødvendigt gentages regelmæssigt.

Det fremgår af § 3, i bekendtgørelsen om manuel håndtering, at arbejde med manuel håndtering skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Manuel håndtering, der kan indebære risiko for sikkerhed eller sundhed, skal undgås ved hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, herunder anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Hvis dette ikke er muligt, skal der træffes effektive foranstaltninger til imødegåelse af risikoen.

Afgørelse

Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede Arbejdstilsynets afgørelse om, at virksomheden har overtrådt arbejdsmiljølovens regler, idet nævnet ikke fandt det tilstrækkeligt oplyst, om det var manglende instruktion eller den måde, hvorpå arbejdet blev udført på, som var Arbejdstilsynets grundlag for vurderingen af, at virksomheden har overtrådt arbejdsmiljølovens regler.

Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet havde oplyst, at virksomheden har bragt forholdene i orden, idet der er lavet nye/ændrede procedurer for håndtering af sammenskruede USB plader og store glasplader, ligesom Arbejdstilsynet i begrundelsen for afgørelsen har anført, at der da ulykken indtraf, var en uformel instruks om, at man ikke løfter på mere end én USB plade ad gangen, men at denne uformelle instruks ikke blev fulgt.

Arbejdstilsynet har desuden i udtalelse til nævnet oplyst, at Arbejdstilsynet har accepteret, at virksomheden har løst arbejdsmiljøproblemet ved instruktion og planlægning.

Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at Arbejdstilsynet ikke i hjemmelsgrundlaget har henvist til bestemmelser, der vedrører arbejdsgiverens instruktionspligt, ligesom Arbejdstilsynet ikke i tilstrækkelig grad har begrundet, hvordan arbejdsgiveren har tilsidesat instruktionspligten.

Nævnet bemærkede i den forbindelse, at en arbejdsulykke ikke i sig selv kan begrunde en tilsidesættelse af instruktionspligten.

Nævnet lagde endelig vægt på, at beskrivelsen af de faktiske forhold ikke oplyser om, hvor mange plader, der blev løftet på én gang, og hvordan løft af flere plader medfører en overtrædelse af arbejdsmiljølovens regler om, at arbejdet med flytning af sammenskruede USB plader ikke er planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn (J.nr.2013-6033-06563).

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring