Gå til indhold

Fastholdelse af påbud om at sikre ansatte mod unødig påvirkning af træstøv

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om, at en virksomhed skulle sikre de ansatte mod unødig påvirkninger fra træstøv, idet der lå flere centimeter træstøv og savsmuld omkring maskiner, på gulvet og på bygningens vandrette flader, og at træstøvet, der lå på gulvet og maskinerne flere steder var tørt og ’pulsede’ op, f.eks., hvis en fod blev skrabet i det.

Ved et tilsynsbesøg på et savværk konstaterede Arbejdstilsynet, at der i et af virksomhedens lokaler lå flere centimeter træstøv og savsmuld omkring maskiner, på gulvet og på bygningens vandrette flader. Træstøvet, der lå på gulvet og maskinerne flere steder var tørt og ’pulsede’ op, f.eks., hvis en fod blev skrabet i det.

Det blev oplyst, at virksomhedens medarbejdere flere gange i løbet af arbejdsdagen fejer og/eller skubber det overløbne træstøv/flis ned i nogle skakter. Dette arbejde foregår både før, under og efter det tidsrum, hvor maskinerne er i drift.

Arbejdstilsynet afgav påbud om at sikre unødig påvirkning fra træstøv.

Virksomheden anførte i klagen, at virksomheden ikke er enig med Arbejdstilsynet om, hvad der kan betegnes som savsmuld, og hvad der er at betragte som træstøv. Virksomheden mener, at det som Arbejdstilsynet betegner som træstøv, er friskt savsmuld, som ifølge virksomheden ikke er sundhedsskadeligt. 

Regler

Det fremgår af § § 38, stk. 1, i arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Det fremgår af § 16, i bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, at unødig påvirkning fra stoffer og materialer skal undgås. Påvirkningen fra stoffer og materialer under arbejdet skal derfor nedbringes så meget, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling, og fastsatte grænseværdier skal overholdes.

Afgørelse

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets påbud om, at virksomheden skal sikre de ansatte mod unødig påvirkninger fra træstøv.

Nævnet lagde vægt på, at der lå flere centimeter træstøv og savsmuld omkring maskiner, på gulvet og på bygningens vandrette flader, og at træstøvet, der lå på gulvet og maskinerne flere steder var tørt og ’pulsede’ op, f.eks., hvis en fod blev skrabet i det.

Nævnet lagde desuden vægt på, at virksomhedens medarbejdere flere gange i løbet af arbejdsdagen fejer og/eller skubber det overløbne træstøv/flis ned i skakterne. Dette arbejde foregår både før, under og efter det tidsrum, hvor maskinerne er i drift.

Nævnet bemærkede til klagen, at unødig påvirkning af træstøv kan give irritation i luftvejene og luftvejsgener, hvorfor nævnet finder, at det er uden betydning, om det støv, der fandtes i virksomhedens arbejdslokale ved Arbejdstilsynets tilsynsbesøg er sundhedsskadeligt eller kræftfremkaldende.

Nævnet bemærkede desuden, at det er uden betydning for påbuddet, at virksomheden har et eksisterende ventilationsanlæg, da træstøv eller savsmuld, der ligger på gulvet og omkring maskinerne alt andet lige vil give en unødig luftforurening, hvor de ansatte færdes. Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn(j.nr. 2014-6032-03913 og 2014-6010-03916).

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring