Gå til indhold

Påbud om ikke at komme i berøring med farlige maskindele sendt til ny behandling i Arbejdstilsynet

Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste Arbejdstilsynets afgørelse om, at en virksomhed skulle sikre, at ansatte ikke kan komme i berøring med farlige bevægelige dele ved nittemaskiner, da sagen ikke var tilstrækkelig oplyst om, hvordan der under anvendelsen af nittemaskinerne konkret var en risiko for personskade i forbindelse med arbejdet med at fremstille nitter.

Arbejdstilsynet konstaterede ved et tilsynsbesøg, at en virksomhed havde to umiddelbart identiske automatisk styrede nittemaskiner, som efter det oplyste blev anvendt til at fremstille lange nitter.

Maskinerne var ikke CE-mærkede og af ældre dato. Der var ikke nødstop på maskinerne, og det var muligt at række ind til nittemaskinernes farlige bevægelige dele, i form af tandhjulstræk og åbne remtræk mm.

Arbejdstilsynet traf på den baggrund afgørelse med påbud om, at sikre at ansatte ikke kan komme i berøring med farlige bevægelige dele ved virksomhedens nittemaskiner, samt et påbud om at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgivervirksomhed til at løse problemet.

Regler

Det fremgår af § 38, stk. 1, i samme lov, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Det fremgår af § § 45, i arbejdsmiljøloven, at maskiner og andre tekniske hjælpemidler skal være indrettet og skal anvendes således, at de sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige.

Anerkendte normer og standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges.

Det fremgår af § 77, stk. 1 i arbejdsmiljøloven, at Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af loven, og kan herunder påbyde, at forholdene bringes i orden straks eller inden en frist.

Det fremgår af § 77 a, i samme lov, at Arbejdstilsynet kan påbyde, at modtageren af påbud eller andre afgørelser om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen skal indhente bistand fra en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, bl.a. med henblik på, at det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i virksomheden styrkes.

Det fremgår § 4, stk. 1, i bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler, at anvendelse af tekniske hjælpemidler skal ske på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde.

Det fremgår af § 9, stk. 3, at anvendelse af et teknisk hjælpemiddel ikke må ske under forhold og omstændigheder, som frembyder særlig fare, medmindre der er truffet effektive sikkerhedsforanstaltninger herimod.

Det fremgår af § 3, stk. 3, i bekendtgørelsen om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet arbejdsgiveren skal vælge en rådgivningsvirksomhed, der er autoriseret til det område, som det eller de arbejdsmiljøproblemer, der udløser rådgivningspåbuddet, vedrører.

Det fremgår af § 4, stk. 1, nr. 1, i samme bekendtgørelse, at Arbejdstilsynet afgiver rådgivningspåbud, når Arbejdstilsynet samtidigt afgiver et eller flere påbud som følge af overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen vedrørende et eller flere komplekse eller alvorlige arbejdsmiljøproblemer, der er omfattet af §§ 8 – 25, dvs. vanskelige at løse.

Det fremgår af § 21, i samme bekendtgørelse, at arbejdsgiveren skal indhente bistand fra en rådgivningsvirksomhed, når Arbejdstilsynet afgiver påbud, der vedrører anvendelsen af tekniske hjælpemidler, hvor virksomheden ikke umiddelbart har en løsning på problemet.

Afgørelse

Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste Arbejdstilsynets afgørelse om, at virksomheden skulle sikre, at ansatte ikke kan komme i berøring med farlige bevægelige dele ved virksomhedens nittemaskiner, idet nævnet ikke fandt sagen tilstrækkelig oplyst.

Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ikke i tilstrækkelig grad har oplyst, hvordan der under anvendelsen af nittemaskinerne konkret er en risiko for personskade i forbindelse med arbejdet med at fremstille nitter.

Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at Arbejdstilsynet ikke har oplyst kæde- og remtrækkenes særlige farlighed, med hvilken hastighed kæde- og remtrækkene på maskinerne kører, ligesom Arbejdstilsynet ikke har oplyst, hvor på maskinerne der konkret er en risiko for personskade.

Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at Arbejdstilsynet i begrundelsen alene har angivet Arbejdstilsynets vurdering uden at henvise til hvilke faktuelle forhold, der ligger til grund for denne vurdering. Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn.

Arbejdsmiljøklagenævnet fandt ikke grundlag for påbuddet om at bruge autoriseret rådgivningsvirksomhed, idet der ikke er truffet afgørelse om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, idet nævnet har hjemvist Arbejdstilsynets afgørelse med påbud om at sikre, at ansatte ikke kan komme i berøring med farlige bevægelige dele ved virksomhedens nittemaskiner. Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn (J.nr. 2014-6040-10997 og 2014-6010-11001).

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring