Gå til indhold

September 2023

I ’Nyt om Arbejdsskade’ får du et overblik over, hvad Ankestyrelsen har arbejdet med på området det sidste stykke tid. Du kan blandt andet læse principmeddelelser om sikringspligtige arbejdsgivere i BPA-ordninger og om psykiske erhvervssygdomme. Derudover kan du læse vores årlige redegørelse om behandlingen af klagesager fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 2022. I nyhedsbrevet kan du også læse praksisnotatet om hjemvisning af sager om tabt erhvervsevne på baggrund af manglende oplysningsgrundlag. God læselyst!

Ankechefens kommentar: På arbejdsskadeområdet rykker vi på sagsbehandlingstiden

I Ankestyrelsen ønsker vi at give sagens parter en hurtig og rigtig afgørelse. Sagsbehandlingstid følger den logik, at afgør man nye sager, bliver sagsbehandlingstiden kort. Afgør man derimod gamle sager, så stiger sagsbehandlingstiden. Det er derfor med dette in mente, at vi i Arbejdsskade-kontorerne i Ankestyrelsen glæder os over, at det er lykkedes både at nedbringe antallet af verserende, gamle sager, samtidig med at sagsbehandlingstiden i 2023 er lav i forhold til de foregående år.

Læs hele kommentaren

Ankestyrelsens principmeddelelse 17-23 om arbejdsskade - sikringspligtig arbejdsgiver – BPA-ordning

Principmeddelelse 17-23 fastslår, hvem der er sikringspligtig arbejdsgiver for ansatte hjælpere i en BPA-ordning (borgerstyret personlig assistance, der bevilges efter servicelovens § 96), der kommer til skade under udførelsen af arbejdet for den borger, som er bevilget BPA-ordningen.

Læs hele principmeddelelsen

Læs nyheden

Ankestyrelsens principmeddelelse 15-23 om arbejdsskade – psykiske erhvervssygdomme – årsagssammenhæng – ekstraordinær belastning – forelæggelsespraksis - Erhvervssygdomsudvalget

Principmeddelelsen fastslår, at en psykisk sygdom, der ikke kan anerkendes efter fortegnelsen over erhvervssygdomme - enten fordi sygdommen ikke er optaget på fortegnelsen, eller fordi fortegnelsens betingelser ikke er opfyldt - kan anerkendes uden for fortegnelsen, bl.a., hvis sygdommen må anses for udelukkende eller i overvejende grad at være forårsaget af arbejdets særlige art.

Læs hele principmeddelelsen

Ankestyrelsens artikel om baggrund og formål med principmeddelelse 15-23

Ankestyrelsen har publiceret en artikel om principmeddelelse 15-23, som fastslår, hvornår arbejdsskademyndighederne skal forelægge sager om psykisk sygdom for Erhvervssygdomsudvalget. I artiklen fortæller vi bl.a. om baggrunden og formålet med meddelelsen.

Læs hele artiklen

Nye tal i Ankestyrelsens redegørelse om behandling af klagesager fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 2022

Ankestyrelsen udarbejder hvert år en redegørelse om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. I 2022 indeholder redegørelsen nye mere dybdegående tal om resultatet i klagesagerne.

Ankestyrelsen har i efteråret 2021 indført nye udvidede registreringer om Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og vores resultat i klagesagerne. De nye data har vi anvendt for første gang i redegørelsen for 2022 om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Læs redegørelsen

Læs nyheden

Praksisundersøgelse af sager om tab af erhvervsevne, der hjemvises på grund af manglende oplysningsgrundlag

Ankestyrelsen har undersøgt typer af manglende oplysninger i sager om tab erhvervsevne, der hjemvises på grund af mangelfuldt oplysningsgrundlag.

Undersøgelsen er gennemført på baggrund af en gennemgang af 85 sager om tab af erhvervsevne. Alle 85 sager er hjemvist af Ankestyrelsen i 2021 på grund af manglende oplysningsgrundlag.

Læs undersøgelsen

Sidst opdateret 23.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring