Gå til indhold

Marts 2024

I "Nyt fra Arbejdsskade" fra marts 2024 kan du læse nye principmeddelelser om dobbeltkompensation ved varige mén og om klagefrist for digitale klager. Derudover kan du læse om og tilmelde dig Ankestyrelsens webinar, hvor der vil være fokus på nyheder inden for arbejdsskadeområdet i form af domme, lovgivning og principmeddelelser og vores bud på konsekvenserne for sagsbehandlingen.

Stor interesse for vores webinar på arbejdsskadeområdet – Tilmeld dig hurtigt!

Tirsdag den 23. april 2024 kl. 13 har du mulighed for at høre nærmere omkring væsentlige nyheder på arbejdsskadeområdet i form af domme, lovgivning og principmeddelelser og vores bud på konsekvenserne for sagsbehandlingen.

Ankechef Steen Østergaard Jensen udtaler: ”Vi ser frem til at møde mange af vores interessenter online til det årlige dialogwebinar. Vi har sammensat et program, som vi håber har bred interesse i vores omverden, hvilket det foreløbige antal tilmeldinger tyder på.

Webinaret indeholder et helt nyt emne, idet Højesteret vil have afsagt dom kort før webinaret. Konkret får vi afgjort en sag, hvor Højesteret har forholdt sig til, om der skal tilkendes et erhvervsevnetab på 15 procent, selv om lønnedgangen er mindre end 15 procent.

Vi håber meget, at dommen siger noget mere generelt om denne problemstilling til brug for afgørelsen af fremtidige sager. Dommen kan potentielt blive en af de mest betydningsfulde afsagt på arbejdsskadeområdet i lang tid.”

Læs mere om webinaret og tilmeld dig her

Tilskadekomne kan ikke få kompensation for det samme varige mén to gange

Hvis en tilskadekommen har modtaget kompensation for varigt mén for en tidligere arbejdsskade, kan den tilskadekomne ikke modtage kompensation for de samme symptomer igen. Det fremgår af en ny principmeddelelse 35-23, hvor Ankestyrelsen præciserer retstilstanden, når tilskadekomne tidligere er blevet kompenseret for en arbejdsskade og efterfølgende bliver udsat for en ny arbejdsskade i samme legemsdel og med samme symptomer, som der tidligere er blevet kompenseret for.

Læs principmeddelelsen her

Læs artiklen her

Ankestyrelsens principmeddelelse 1-24 om arbejdsskade – lovens personkreds – befordring til og fra arbejde – tilkaldevagt – rådighedsvagt

Principmeddelelsen fastslår at skader, der sker under befordring til og fra arbejde, er som udgangspunkt ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Det skyldes, at arbejdsgiver normalt ikke har indflydelse på forholdene under tilskadekomnes færden til og fra arbejde, hvorfor arbejdsgiver heller ikke med rimelighed skal bære risikoen for skader, der sker under befordringen.

Skader, der sker under befordring til og fra arbejde, er dog undtagelsesvist omfattet af loven, hvis befordringen efter en konkret vurdering må anses som et led i arbejdet eller overvejende vurderes at være i arbejdsgivers interesse.

Læs principmeddelelsen her

Ankestyrelsens principmeddelelse 39-23 om Varigt mén -Fravigelse af méntabellen - Multiple skader - Tillæg

Principmeddelelsen fastslår, at tilskadekomne kan have ret til et tillæg til méngraden, hvis der er flere skader, som væsentligt forstærker hinanden. 

Hvis en arbejdsskades følger bliver forstærket af en forudbestående skade, skal et eventuelt tillæg tilkendes på den seneste skade. Dette gælder, uanset om den forudbestående skade er en arbejdsskade eller en privat skade. 

Det beror på en konkret vurdering af skadernes medicinske art og omfang samt deres indbyrdes sammenhæng/afhængighed, om det er godtgjort, at skaderne væsentligt forstærker hinanden, og der derfor er grundlag for at give et tillæg til méngraden. 

Størrelsen af et eventuelt tillæg til méngraden fastsættes på baggrund af en konkret og skønsmæssig vurdering af omfanget af det yderligere funktionstab. 

Læs principmeddelelsen her

Ankestyrelsens principmeddelelse 36-23 om forsørgertab, yderligere erstatning, efterladte, arbejdsskade, økonomisk vurdering

Principmeddelelsen fastslår, at det er en konkret vurdering, hvilke forhold der skal lægges vægt på, når det skal afgøres, om en efterladt har krav på yderligere erstatning for tab af forsørger.

Erstatning for tab af forsørger tilkendes som en tidsbestemt ydelse på op til 10 år, med mulighed for genoptagelse, med henblik på yderligere udbetaling. Erstatningen udbetales i en periode, så den efterladte har mulighed for at indrette økonomien på den økonomiske situation, som er opstået, efter at forsørgeren er afgået ved døden. 

I den konkrete vurdering af ret til erstatning indgår den efterladtes alder, helbredsforhold, beskæftigelse, uddannelse, forsørgelsespligt over for børn og øvrige økonomiske forhold. 

Ved vurderingen af om der kan tilkendes yderligere erstatning, indgår de samme forhold, og desuden indgår en vurdering af, om den efterladtes beskæftigelsesmæssige, forsørgelsesmæssige og økonomiske forhold har ændret sig siden den oprindelige tilkendelse af erstatning for tab af forsørger. 

Læs principmeddelelsen her

Ankestyrelsens principmeddelelse 35-23 om Arbejdsskade – dobbeltkompensation – forudbestående arbejdsskade – samme region – symptomfrihed

Principmeddelelsen fastslår, at en tilskadekommen, der allerede har fået godtgørelse for varigt mén efter arbejdsskadesikringsloven, ikke kan få godtgørelse for de samme gener igen.

Det skyldes, at varigt mén er en kompensation for varige gener (ulemper) i den personlige livsførelse i den tilskadekomnes levetid. Det er uden betydning, om tilskadekomne har haft symptomer helt op til den nye arbejdsskade eller (i perioder) har oplevet symptomfrihed. 

Der gælder et princip om, at en tilskadekommen ikke skal dobbeltkompenseres for gener (ulemper), der allerede er kompenseret for, da det vil medføre en uretmæssig berigelse.

Principmeddelelsen præciserer, at dette princip gælder, når tilskadekomne allerede har fået godtgørelse for varigt mén efter arbejdsskadesikringsloven tidligere.

Det er en betingelse for at nedsætte godtgørelsen eller lade den bortfalde efter det princip, at der er tale om symptomer fra samme legemsdel/region, og at de nuværende symptomer ikke kan adskilles fra dem, som tilskadekomne tidligere er kompenseret for.

Hvis tilskadekomne i øvrigt har forudbestående og/eller konkurrerende gener af betydning for det samlede varige mén, skal en eventuel yderligere nedsættelse ske under iagttagelse af formodningsreglen i arbejdsskadesikringsloven om, at tilskadekomnes samlede varige mén er en følge af den anerkendte arbejdsskade, medmindre overvejende sandsynlighed taler imod. 

Læs principmeddelelsen her

Tilbud om e-læring skal styrke kommunernes sagsbehandling

En vigtig del af Ankestyrelsens opgave er at koordinere praksis på landsplan, så landets kommuner forstår og forvalter lovgivningen ens. E-læring er vores nye værktøj målrettet dig, der er sagsbehandler. Uanset hvor i landet du arbejder, har du mulighed for at få opdateret din juridiske viden, når det passer ind i din arbejdsdag.

Ankestyrelsen behandler årligt ca. 50.000 ankesager, hvoraf ca. 20.000 af sagerne er på social- og beskæftigelsesområdet. De mange sager bruger vi til vidensindsamling om fx kommuners udfordringer med lovgivningen, ligesom vi også indsamler viden fra vores undersøgelser, læringsaktiviteter og dialog med kommunale sagsbehandlere og chefer. På den måde får vi en unik indsigt i den kommunale sagsbehandling, som vi bruger til forskellige praksiskoordinerende aktiviteter deriblandt læringsforløb.

Vi har læringsforløb, der kræver fysisk fremmøde, men for nogle sagsbehandlere er det bøvlet og forudsætter større koordinering at kunne deltage i vores læringsforløb med fysisk fremmøde. Vi har derfor udviklet e-læringsforløb, hvor du kan få den samme læring og blive opdateret på ny juridisk viden, præcis når det passer ind i din hverdag.

Det er også muligt at kombinere kurserne, så du både skærper din juridiske viden og daglige sagsbehandling via e-læringsforløb og Ankestyrelsens kurser med fysisk fremmøde.

Find vores dialogmøder her

Find vores gratis e-læringsforløb her

Sidst opdateret 21.03.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring