Børnegrupper - samtalegrupper for adopterede børn

Ankestyrelsen tilbyder Post Adoptions Service (PAS) i form af gruppeforløb for børn og unge. Post Adoption Services (PAS) er den internationale betegnelse for de forskellige former for vejledning, støtte og rådgivning, der er henvendt til adoptivfamilien før og efter adoptionen. Ankestyrelsen har fra 2014 fået bevilget 6 millioner kroner årligt af satspuljemidlerne som en permanent ordning. I 2015 iværksættes der et nyt tiltag – børnegrupper - til styrkelse af de adopterede børn/unge.

Gruppeforløb for adopterede børn og unge

De fleste adopterede børn og unge udvikler og klarer sig godt. Mange går samtidig og tumler med spørgsmål, tanker og følelser som knytter sig til det at være adopteret. At deltage i gruppesamtaler for adopterede børn/unge kan bidrage med noget helt særligt, da børnene/de unge her får mulighed for at spejle sig i jævnaldrende og udveksle tanker, følelser, erfaringer og oplevelser med andre, som har en start på livet, der minder om ens egen.

Formål med børnegrupperne:

Formålet med børnegrupperne er at styrke barnets/den unges identitet og selvfølelse gennem:

  • At barnet/den unge får mulighed for at dele tanker og følelser omkring det at være adopteret med jævnaldrende i samme situation i et neutralt og trygt forum.
  • At barnet/den unge får oplevelsen af, at de ikke er alene med deres særlige historie og de tanker, følelser og spørgsmål som knytter sig til det at være adopteret.
  • At barnet/den unge støttes i at mærke og udtrykke sine følelser og behov sammen med andre.
  • At barnet/den unge støttes i at få nogle konkrete redskaber til at klare sine særlige betingelser i livet ved at møde og tale med andre børn i samme situation.

Der er ikke tale om terapi men samtalegrupper. Vi ønsker at skabe rammer for at børnene får mulighed for at drøfte tanker og følelser omkring det at være adopteret med jævnaldrende i samme situation.

Rammerne omkring møderne i børnegruppen

Målgruppe: adopterede børn i forskellige aldre. 

Varighed: 2 timer pr. møde med 14 dages interval. Samlet vil der være 9 møder pr. gruppe inklusiv 1 møde med deltagelse af adoptivbørnenes familier.

Sted: Børnegrupperne etableres rundt omkring i hele landet afhængig af børnenes alder og geografiske placering. Alle er derfor velkomne til at tilmelde sig ventelisten.

Der vil være de samme 2 gruppeledere tilstede hver gang. Gruppelederne er ansat i Ankestyrelsen som PAS-konsulenter. De har begge stor erfaring i at arbejde med børn.

Der er tavshedspligt i gruppen, hvilket betyder, at gruppelederne ikke videregiver personlige oplysninger eller personlige udtalelser til andre udenfor gruppen.

Hvis du/I er interesseret i at dit/Jeres barn skal deltage i et gruppeforløb, skal du/I udfylde et skema sammen med jeres barn.

Skemaet findes her: Skema til børnegrupper

Hvis du/I har spørgsmål af praktisk karakter, kan de stiles til .

Når vi har tilstrækkeligt med tilmeldinger inden for et geografisk område, vil du høre fra os. Vi samler grupperne, så der aldersmæssigt er maksimalt 2 år mellem deltagerne.

Der vil være mulighed for at stille uddybende spørgsmål til den individuelle samtale, som du og dit barn vil blive indkaldt til inden opstart af gruppen. I fald der er for mange tilmeldinger, vil du/I få besked.

Sidst opdateret 09.08.2016