PAS (Post Adoption Service)

Erfaring viser, at rådgivning på et tidligt tidspunkt efter adoptionen er brugbar for mange adoptivfamilier. I tiden efter adoptionen er det langt fra ualmindeligt, at adoptivfamilier i større eller mindre omfang oplever udfordringer – f.eks. hverdagssituationer, man ikke kan få til at fungere, eller familien kan komme i tvivl om, hvorvidt den vigtige tilknytningsproces er i gang.

Post Adoption Services (PAS)

Post Adoption Services er den internationale betegnelse for de forskellige former for vejledning, støtte og rådgivning, der er henvendt til adoptivfamilien og den adopterede før og efter adoptionen. Via Haagerkonventionen er Danmark forpligtiget til at fremme Post Adoption Servise (PAS), da følgende fremgår af artikel 9, litra c: ”Centralmyndighederne skal, enten direkte eller gennem offentlige myndigheder eller behørigt godkendte institutioner i deres stat, tage alle passende forholdsregler navnlig med henblik på, at fremme udviklingen af adoptionsrådgivning og støtte efter adoptionen i deres respektive stater.”

PAS-midler

Ankestyrelsen har fra 2014 fået bevilget 6 millioner kroner årligt af satspuljemidlerne som en permanent ordning. Pr. 1. januar 2016 øges bevillingen til 7,3 millioner kroner. Midlerne er bevilget til at videreføre og udbygge det satspuljefinansierede PAS-projekt, der blev afsluttet ved udgangen af 2013.

I PAS-ordningen er der som udgangspunkt afsat midler til rådgivning af adoptivfamilier efter adoption, børnegrupper, og gratis undervisning til institutioner og fagpersoner i stat og kommuner om adoptionsrelaterede problemstillinger. I 2016 udvides PAS-ordningen med obligatorisk rådgivning til adoptivfamilier omkring tidspunktet for hjemtagelsen af et barn og temaaftener for kommende og nuværende adoptanter. Samtidig udvides rammerne for den almindelige PAS-rådgivning.

Ankestyrelsen har i 2016 også fået bevilliget 1 million kroner af satspuljemidlerne til en forsøgsordning med rådgivning til voksne adopterede.

I takt med at disse tiltag udvikles, vil de blive annonceret på Ankestyrelsens hjemmeside og gennem andre relevante medier.

Baggrunden for PAS

Ankestyrelsen gennemførte allerede i årene 2007 til 2010 et PAS-projekt og igen i årene 2012 og 2013 blev et forsøgsprojekt gennemført, hvor adoptivfamilier kunne få rådgivning efter hjemtagelse af barn/børn. På baggrund af erfaringerne fra de tidligere projekter ansøgte Ankestyrelsen om midler til at videreføre PAS-projektet i en udvidet og mere permanent form. Midlerne til en fornyet og fremadrettet PAS-ordning er som nævnt gældende fra 2014 og øges i 2016.

PAS-tilbud

PAS-ordningen har efterhånden en bred vifte af tilbud, som adoptivforældre, adopterede og fagfolk kan benytte sig af. 

Du kan finde uddybende information om de forskellige tilbud i menuen til venstre eller ved at klikke på dem i listen. 

Sidst opdateret 03.10.2016