Gå til indhold

Artikler om Beskæftigelse

Her kan du se artikler, som medarbejdere i Ankestyrelsen har skrevet om emner inden for beskæftigelsesområdet.

Forsinkelse og delvis udeblivelse fra et beskæftigelsestilbud

04.12.2019

Skal der ske fradrag i integrationsydelsen, uddannelses- eller kontanthjælpen, hvis en borger møder for sent i sit beskæftigelsestilbud? Svaret er som udgangspunkt ja, men det er dog alligevel ikke i alle situationer, at det er tilfældet. I visse tilfælde skal forsinkelse ikke betragtes som en udeblivelse fra tilbud.

Artikel: Udbetaling af sygedagpenge – procedure ved ansøgning

02.10.2019

Ved en borgers sygemelding, er det vigtigt at tage hensyn til borgerens fortsatte forsørgelses-grundlag. Kommunen kan kun undlade at udbetale sygedagpenge fra første fraværsdag, når særlige årsager skaber væsentlig tvivl om borgerens uarbejdsdygtighed.

Artikel: Personlig assistance til personer med flere funktionsnedsættelser eller én meget betydelig funktionsnedsættelse

17.07.2019

Ankestyrelsen har taget stilling til, hvordan kommunerne skal vurdere, om en person har flere funktionsnedsættelser eller én meget betydelig funktionsnedsættelse, der samlet set kan medføre ret til tilskud til personlig assistance op til fuld tid. Overvejelserne vil kunne hjælpe kommunerne i tilsvarende vurderinger.

Artikel: Sådan beregner kommunen hjælp til forsørgelse i en ophørsmåned

17.07.2019

Ankestyrelsens principmeddelelse 42-19 samler praksis for, hvordan kommuner skal beregne borgernes hjælp til forsørgelse i en ophørsmåned.

Artikel: Hvornår er der behov for at afklare den sygemeldtes arbejdsevne?

18.06.2019

Når kommunen skal vurdere, om en borgers arbejdsevne skal afklares, har det stor betydning, hvor afklaret borgerens helbredstilstand er.

Artikel: Fristen for at anmelde sygefravær for selvstændige erhvervsdrivende med sygedagpengeforsikring

27.02.2019

Selvstændige erhvervsdrivende har som udgangspunkt først ret til sygedagpenge fra kommunen efter to ugers sygdom, medmindre de har tegnet en sygedagpengeforsikring, som giver ret til sygedagpenge fra kommunen fra 1. eller 3. fraværsdag. Denne artikel handler om, at opgørelsen af fraværsdage har betydning for fristen for at anmelde fraværet, og beskriver Ankestyrelsens praksis på området. Hvornår 1. eller 3. fraværsdag falder, har efter praksis betydning for, hvornår en forsikret selvstændig erhvervsdrivende senest skal anmelde sit sygefravær til kommunen.

Artikel: Sygedagpenge og forældelse

13.12.2018

Forældelsesfristen for den løbende udbetaling af sygedagpenge er tre år. Dog skal myndighederne vurdere, om forældelsesfristen har været afbrudt eller suspenderet.

Artikel: Fælles husførelse – hvad betyder det for hjælp til forsørgelse?

12.09.2018

En ny principafgørelse handler om hjælp til forsørgelse, når en person har sine voksne børn boende. Afgørelsen har også betydning for andre tilfælde, hvor voksne personer har fælles husførelse, og slår blandt andet fast, at betaling til fælles udgifter ikke er en indtægt, som kommunen kan trække i hjælpen til forsørgelse.

Sygedagpenge

05.07.2018

Læs artikler fra Nyt fra Ankestyrelsen om sygedagpenge

Ferie

05.07.2018

Læs artikler fra Nyt fra Ankestyrelsen om Ferie

Fleksjob

05.07.2018

Læs artikler fra Nyt fra Ankestyrelsen om Fleksjob

Artikel: Tilbud til ledige

05.07.2018

Læs artikler fra Nyt fra Ankestyrelsen om Tilbud til ledige

Hvordan skal kommunen trække feriegodtgørelse fra?

08.06.2018

Udbetaling af feriegodtgørelse har betydning for beregning af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse, men nogle kommuner er i tvivl om, hvordan de skal administrere reglerne.

Nyt fra Ankestyrelsen

22.05.2018

Artikler fra Ankestyrelsens faglige nyhedsbrev, Nyt fra Ankestyrelsen.

Artikel: Når borgeren skal betale penge tilbage til kommunen

18.04.2018

Ankestyrelsen oplever, at der er forskellig praksis, når kommunerne opkræver tilbagebetalingspligtige ydelser efter aktivloven; blandt andet bliver reglerne om at yde henstand ikke altid overholdt.

Artikel: Fertilitetsbehandling og refusion

18.04.2018

Fertilitetsbehandling, der ikke er besluttet, når medarbejderen bliver ansat, giver ikke ret til refusion.

Artikel: Genvurdering, når borgeren er flyttet til en anden kommune

14.03.2018

Den kommune, som har afgjort en sag, skal også genvurdere sagen. Det gælder, selvom borgeren i mellemtiden er flyttet til en anden kommune.

Artikel: Ferie under sygemelding – kan man det?

11.12.2017

Ankestyrelsen får ofte spørgsmål om borgeres mulighed for at holde ferie, mens de er sygemeldte. Her gennemgår vi praksis og fortæller om fravigelserne fra udgangspunktet om, at en sygemeldt borger ikke har ret til at holde ferie.

Artikel: Hvornår skal kommunen tilbyde ressourceforløb?

18.09.2017

De borgere, der skal have ressourceforløb for at blive hjulpet videre i livet, har ofte brug for omfattende støtte. For mange vil ét ressourceforløb ikke være nok.

Artikel: Personer i løntilskudsjob kan få supplerende hjælp

04.07.2017

En person i løntilskudsjob kan få supplerende hjælp. Retten til tilskud gælder de fleste borgere, der får løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver. For borgere i private job med løntilskud afhænger det af lønnens størrelse.

Artikel:Hver femte sag om sanktioner ville være blevet ændret

04.07.2017

Kommunerne kan blive bedre til at undersøge, om borgere har en rimelig grund til ikke at møde op til et tilbud. Det er et af resultaterne i Ankestyrelsens tredje undersøgelse om kommunernes brug af sanktioner.

Artikel: Når borgeren har været igennem sit første ressourceforløb

04.07.2017

Reglerne for ressourceforløb kan være komplicerede, og det har blandt andet betydning, om borgeren er yngre eller ældre end 40 år. Denne artikel gennemgår regler og praksis i de situationer, hvor borgeren allerede har været igennem sit første ressourceforløb.

Artikel:Forlænget ferie – hvad med ydelsen?

04.07.2017

Ankestyrelsen får ofte spørgsmål fra kommunerne, når borgere med eller uden kommunens samtykke forlænger deres ferie med en periode uden ret til ydelse.

Artikel: Om at standse udbetaling af sygedagpenge efter en administrativ forlængelse

01.06.2017

Ankestyrelsen oplever, at kommunerne lader udbetalingen af sygedagpenge fortsætte indtil efter deres afgørelse. Det må de ikke. To principafgørelser præciserer reglerne.

Artikel: Tilskud til tandbehandling – en mere omfattende oplysning af sagerne

13.02.2017

Kommunen kan ikke afslå hjælp til en tandbehandling, som ansøgerens tandlæge har anvist, ved kun at henvise til vurderingen fra kommunens egen tandlægekonsulent.

Artikel: Kontanthjælp og mikroøkonomi

13.02.2017

MobilePay og nem adgang til netbank på mobilen har givet kommunerne bedre mulighed for at holde øje med borgernes mikroøkonomi. Men er smålån og overførsler mellem venner og familie indtægt eller formue?

Artikel: En sygdom behøver ikke at være i terminalfasen, for at kommunen kan forlænge sygedagpengene

13.12.2016

Ny principafgørelse klarlægger, hvornår kommunen kan forlænge udbetalingen af sygedagpenge efter bestemmelsen om livstruende og alvorlig sygdom.

Artikel: Tilbagebetaling af hjælp ved rejser til udlandet

27.05.2016

Kommunen kan kræve, at en borger betaler hjælp tilbage, der er givet, mens borgeren har været bortrejst. I nogle tilfælde kan det også gælde hjælp, der er givet, før rejsen. Det fremgår af en ny principafgørelse.

Artikel: Samarbejde kan skabe færre misforståelser i behandlingen af sager

27.05.2016

Ankestyrelsen har undersøgt, hvordan kommunerne samarbejder internt og eksternt, når de vurderer borgeres uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager. Samarbejdet fungerer på mange punkter, men der er også udfordringer.

Artikel: Kommunerne træffer korrekte afgørelser i mere end otte ud af ti sager om uarbejdsdygtighed

27.05.2016

En praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at i 85 procent af sagerne var det korrekt af kommunerne at standse udbetalingen. Undersøgelsen viser også, at kommunerne ikke har inddraget arbejdsgiveren i 27 ud af 45 sager, hvor det var relevant.

Sidst opdateret 18.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring