Gå til indhold

Ferie under sygeforløb med løn eller sygedagpenge

En sygemeldt borger kan efter aftale med kommunen holde ferie under sygeforløbet. Borger kan ikke få sygedagpenge fra kommunen under ferien. Arbejdsgiver kan dermed heller ikke få sygedagpengerefusion.

Af specialkonsulent Kurt Rann og specialkonsulent Rune Søegaard

Ankestyrelsen har i principmeddelelse 31-19 taget stilling til, hvad der gælder, når en sygemeldt borger ønsker at holde ferie.

Uddrag af Principmeddelelse 31-19:

En sygemeldt borger har ikke ret til at få udbetalt sygedagpenge under ferie, uanset om ferien holdes i ind- eller udland.

Der er ikke i sygedagpengeloven regler om ferie under sygedagpengeforløbet. Sygemeldte kan efter aftale med kommunen holde ferie under sygeforløbet.

Sygedagpengeudbetalingen kan genoptages fra dagen efter endt ferie, hvis borger fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom efter ferieafholdelsen.

Hvis ferien ikke er aftalt med kommunen, betragtes afholdelse af ferien som en raskmelding og efterfølgende sygefravær som en ny sygemelding, hvor betingelserne for at få sygedagpenge, herunder beskæftigelseskravet, skal være opfyldt igen.

Læs Ankestyrelsens principmeddelelse 31-19 om sygedagpenge - ferie – aftale om ferie

Vi har den 28. november 2019 afholdt et webinar om principmeddelelsen. Under webinaret kom der mange spørgsmål til principmeddelelsen, som vi ikke nåede at besvare. Vi vil i denne artikel besvare nogle af disse spørgsmål.

Sygedagpengerefusion 

En arbejdsgiver, der udbetaler løn under sygefravær fra arbejdet, er berettiget til at få udbetalt de sygedagpenge, som lønmodtageren ellers ville have ret til fra kommunen vedrørende samme arbejdsforhold.

Når den sygemeldte borger ikke har oplyst kommunen om ferien

Når kommunen ikke er blevet informeret om ferien, vil kommunen først blive opmærksom på, at borgeren har holdt ferie ved arbejdsgivers refusionsanmodning. 

Kommunen skal i en sådan sag først tage stilling til, om ferien kan godkendes. 

Ferie kan kun godkendes, hvis ferien er forenelig med sygedagpengeforløbet. Ved kommunens vurdering af om ferien er forenelig med sygedagpengeforløbet, kan det for eksempel have betydning, om borger er i et praktikforløb, eller om der er iværksat andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne.

Ferien må ikke være en hindring for virksomhedspraktikken eller kommunens opfølgningsindsats i øvrigt. Kommunen har derfor mulighed for at afvise ønske om afholdelse af ferie, hvis kommunen vurderer, at det vil være uhensigtsmæssigt, at borgeren afholder ferie. 

Hvis ferien kan godkendes, har den sygemeldte borger ret til sygedagpenge igen fra dagen efter ferien, og dermed har arbejdsgiver også ret til sygedagpengerefusion.  

Der begynder ikke et nyt sygeforløb. Sygefraværet skal derfor ikke anmeldes igen. 

Hvis kommunen ikke kan godkende ferien, betragtes den sygemeldte borger som raskmeldt. Der begynder derfor et nyt sygeforløb, hvis borger fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom efter ferien. 

Det betyder, at sygefraværet skal anmeldes på ny, og at der begynder en ny arbejdsgiverperiode. Det betyder også, at de almindelige betingelser for udbetaling af sygedagpenge skal være opfyldte, herunder beskæftigelseskravet. 

Af principmeddelelse 72-19 fremgår, at ferien ikke betragtes som en periode uden for arbejdsmarkedet. 

Læs Ankestyrelsens principmeddelelse 72-19 om sygedagpenge – ferie – ny sygeperiode – beskæftigelseskrav - tidsbegrænsning

Når den sygemeldte borger har oplyst kommunen om ferien, men kommunen ikke har godkendt ferien

I sådan en situation gælder det samme som ovenfor anført om ikke godkendt ferie.    

Når den sygemeldte borger har oplyst kommunen om ferien, og kommunen har godkendt ferien 

Når ferien er godkendt af kommunen, kan sygedagpengeudbetalingen automatisk genoptages fra dagen efter endt ferie, hvis borgeren fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom efter ferieafholdelsen. 

Der begynder ikke et nyt sygeforløb. Sygefraværet skal derfor ikke anmeldes igen.

Er kommunen i tvivl om, hvorvidt borger fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom efter ferien, kan kommunen anmode borgeren om at rette henvendelse til kommunen om fortsat sygemelding. 

Hvis ferie kun er aftalt med arbejdsgiver 

Kommunen skal efter sygedagpengelovens regler om visitation og opfølgning løbende vurdere, om betingelserne for at modtage sygedagpenge er til stede og medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. I forhold til retten til sygedagpenge kan den sygemeldte derfor kun afholde ferie efter aftale med kommunen. 

Efter ferieloven har en lønmodtager ret til 25 dages ferie om året, uanset om der er optjent ret til betalt ferie. Arbejdsgiveren fastsætter efter forhandling med lønmodtageren, hvornår ferien skal holdes. 

Om ferien også skal aftales med arbejdsgiver afhænger således af ferielovens regler og de ansættelsesretlige forhold.

I principmeddelelse 31-19 er ikke taget stilling til, hvad der gælder ved feriefridage, omsorgsdage m.v. 

Arbejdsgivers partsstatus 

En arbejdsgiver, der udbetaler løn eller sygedagpenge under en medarbejders sygefravær og får udbetalt refusion, har status som part i sagen om refusion af sygedagpenge. Kommunen skal derfor partshøre arbejdsgiver om forhold, der får retlig betydning for arbejdsgiver og dennes ret til refusion. Se principmeddelelse 39-16. 

Det betyder, at arbejdsgiver skal partshøres, hvis kommunen ikke vil godkende, at den sygemeldte borger holder ferie, og at der skal træffes afgørelse over for arbejdsgiver. 

Læs Ankestyrelsens principmeddelelse 39-16 om sygedagpenge – raskmelding – passivitet – ferie – arbejdsgivers partsstatus – partshøring – refusion

Arbejdsgiverperioden 

En lønmodtager, som ikke får udbetalt fuld løn under sygdom, har ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren i 30 kalenderdage fra første fraværsdag. Det kaldes arbejdsgiverperioden. 

Selvom lønmodtager ikke opfylder beskæftigelseskravet over for kommunen, har arbejdsgiver ret til refusion i arbejdsgiverperioden, hvis arbejdsgiver har tegnet forsikring efter sygedagpengelovens § 55. Det samme gælder, hvis kommunen har godkendt en § 56-aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager om ret til refusion i arbejdsgiverperioden. Det er dog en forudsætning, at lønmodtager opfylder beskæftigelseskravet over for arbejdsgiver. 

Principmeddelelse 31-19 tager ikke stilling til, hvad der gælder, når lønmodtager holder ferie i arbejdsgiverperioden eller herudover. I de fleste tilfælde vil ferie i arbejdsgiverperioden dog ikke have nogen betydning for kommunens opfølgningsindsats.

Hvis der holdes ferie i flere dage end godkendt 

Hvis der holdes ferie i flere dage end godkendt af kommunen, må ferien betragtes som ikke godkendt. Det gælder også, selv om der kun er holdt ferie i én dag mere end godkendt. 

Kommunen skal altid vurdere, om ferien kan godkendes, og om der har været en rimelig grund til, at borger ikke er vendt tilbage fra ferie som aftalt. 

Hvis den sygemeldte borger ikke (længere) er i et ansættelsesforhold 

Hvis ferien ikke kan godkendes af kommunen, kan den sygemeldte kun få sygedagpenge igen, hvis beskæftigelseskravet i sygedagpengelovens § 32, stk. 1, nr. 2, for dagpengeberettigede medlemmer af en arbejdsløshedskasse er opfyldt.

I den konkrete sag i principmeddelelse 72-19, ville den sygemeldte borger ved sygemeldingen have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge, hvis borgeren ikke havde været syg. Beskæftigelseskravet var dermed opfyldt. Der var dog ikke ret til sygedagpenge, fordi den sygemeldte fortsat var omfattet af tidsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge.

Tilbagebetaling - vejledningspligt 

Hvis kommunen først bagefter bliver klar over, at den sygemeldte har holdt ferie, kan der blive tale om tilbagebetaling af sygedagpengene eller sygedagpengerefusionen. 

Tilbagebetaling kan ske, når ydelserne er modtaget med urette og mod bedre vidende, jf. sygedagpengelovens § 71. 

Tilbagebetaling forudsætter, at den sygemeldte i tilstrækkeligt omfang er blevet orienteret om, at pågældende ikke er berettiget til at modtage sygedagpenge under ferie, og hvad konsekvenserne er, hvis pågældende holder ferie uden kommunens godkendelse.

I januar 2020 er enkelte af KL’s sygedagpengeblanketter blevet rettet til på baggrund af principmeddelelse 31-19, men vi har endnu ikke haft nye sager, hvor vi har haft lejlighed til at tage stilling til ferie og kommunens vejledningspligt. 

Hvis arbejdsgiver ikke har vidst, at lønmodtager holdt ferie, er arbejdsgiver ikke forpligtet til at betale sygedagpengerefusionen tilbage. Refusionen er ikke modtaget mod bedre vidende. Se principmeddelelse 227-10. 

Læs Ankestyrelsens principmeddelelse 227-10 om sygedagpenge – refusion – arbejdsgiver – uretmæssig udbetaling – domstolene

 Kommunen kan heller ikke kræve refusionen tilbagebetalt af lønmodtageren, da pågældende ikke har modtaget nogen ydelse efter sygedagpengeloven men løn eller sygedagpenge fra arbejdsgiveren. Se principmeddelelse D-8-97. 

Læs Ankestyrelsens principmeddelelse D-8-97 om sygedagpenge - tilbagebetaling

Sidst opdateret 18.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring